Il-laqgħa tagħna ma’ Alla mhux ser tkun iżjed f’post partikulari, imma f’tempju ġdid: il-ġisem ta’ Kristu rxuxtat.

It-Tielet Ħadd tar-Randan

Eżodu 20:1-17; Salm 18; 1 Kor 1:22-25; Ġw 2:13-25

Aqra’: Imbagħad il-Lhud qabdu u qalulu: “X’sinjal se turina li inti tista’ tagħmel dan?” Ġesù weġibhom: “Ħottu dan it-tempju, u fi tlitt ijiem jien nerġa’ ntellgħu”. Għalhekk il-Lhud qalulu: “Dan it-tempju ħa sitta u erbgħin sena biex inbena, u int se ttellgħu fi tlitt ijiem?” Iżda hu tkellem fuq it-tempju tal-ġisem tiegħu.

Riflessjoni: Dak li għamel Ġesu’ fit-tempju fis-silta tal-vanġelu tal-lum, mhuwiex biss korrezzjoni ta’ abbużi li kienu qed isiru fit-tempju ta’ Ġerusalemm, imma  huwa stqarrija li kien għadda żmien tat-tempju, meqjus bħala l-garanzija tal-presenza ta’ Alla u tas-salvazzjoni. Il-laqgħa tagħna ma’ Alla mhux ser tkun iżjed f’post partikulari, imma f’tempju ġdid: il-ġisem ta’ Kristu rxuxtat.

Meta qajjem lill-Ibnu mill-imwiet, il-Missier poġġa l-ġebla tax-xewka ta’ dan is-santwarju ġdid. San Pietru iħeġġeġ lill-imgħammdin ġodda li jkunu maqgħudin fi Kristu: “Ersqu, mela lejh, li hu dik il-ġebla ħajja li kient imwarrba mill-bennejja, imma magħżula minn Alla bħala ġebla għażiża. U intom ukoll, bħal-ġebel ħaj, inbnew f’dar spiritwali, saċerdozju qaddis, biex toffru sagrifiċċji spiritwali li jogħġbu ‘l Alla permezz ta’ Ġesu’ Kristu”. (1 Pietru 2: 4-5).

L-uniċi sagrifiċċji aċċettati minn Alla huma l-opri ta’ mħabba, is-servizz ġeneruż lill-bnedmin l-oħra, speċjalment il-fqar, il-morda, l-emarġinati, dawk li huma bil-ġuħ u dawk li m’għandhomx x’jilbsu. Dak li jieqaf ma’ ħuħ biex jaqdih, ikun qed jagħmel ġest saċerdotali: maqgħud ma’ Kristu, it-tempju ta’ Alla, li jwassal fis-sema il-fwieħa ħelwa ta’ offerta safja u qaddisa.

Is-servizzi liturġiċi fil-knejjes tagħna jagħmlu sens meta jiċċelebraw ħajja mgħejxa skont il-vanġelu.

Itlob: Fiċ-ċelebrazzjoni ta’ l-Ewkaristija, Mulej, inti tagħtina r-rahan tal-ħwejjeġ tas-sema li għadhom moħbija għal għajnejna, u sa min din l-art timliena b’ikel spiritwali; fiċ-ċokon tagħna nitolbuk biex dak li jseħħ fina taħt il-velu tal-misteru, inwettquh bl-għemejjel tajba tagħna.

Agħmel: “Tinsewx tagħmlu l-ġid lill-oħrajn, u taqsmu bejnietkom dak li għandkom, għax b’sagrifiċċji bħal dawn jitgħaxxaq Alla” (Lhud13:16)

 


© 2022 agostinjani.org. All Rights Reserved.