Franco Grech osa

 

Riflessjonijiet u artikli miktuba minn P. Franco Grech osa

 


 

Is-Sitt Ħadd il-Għid

Atti 15, 1-2, 22-29; Salm 66; Apokalissi 21, 10-14, 22-23; San Ġwann 14, 23-29.

Aqra’: F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Jekk xi ħadd iħobbni, iħares kelmti, u Missieri jħobbu, u aħna niġu u ngħammru għandu. Min ma jħobbnix ma jħarisx kliemi. U l-kelma li qegħdin tisimgħu mhijiex tiegħi, imma tal-Missier li bagħatni. Għedtilkom dan meta għadni magħkom. Imma d-Difensur, l-Ispirtu s-Santu, li l-Missier jibgħat f’ismi, jgħallimkom kollox u jfakkarkom dak kollu li għedtilkom. Jiena nħallilkom is-sliem; nagħtikom is-sliem tiegħi; ma nagħtihulkomx kif tagħtih id-dinja. Tħallux qalbkom titħawwad u anqas titbeżża’. Smajtu x’għedtilkom: ‘Jiena sejjer u nerġa’ niġi għandkom’. Kieku kontu tħobbuni, kontu tifirħu li sejjer għand il-Missier, għax il-Missier hu akbar minni. U għedtilkom dan minn issa qabel jseħħ, biex meta jseħħ temmnu”.

Riflessjoni: Ġesu’ qal kulma kellu jgħid; ma ħalla xejn barra. Biss hemm bzonn li l-Ispirtu jibqa’ jgħallem. Ġesu’ ma setax jispjega l-konsegwenzi kollha u l-applikazzjoni fil-prattika tal-messaġġ tiegħu. “Tħallux qalbkom titħawwad u anqas titbeżża’”. Ġesu’ jassigurana li d-dixxipli dejjem ser isibu tweġibiet għall-mistoqsijiet li jqumu quddiem ċirkostanzi ġodda li jinqalgħu fil-ħajja. Jagħtihom tweġibiet skont it-tagħlim tiegħu, jekk ikunu jafu kif jisimgħu l-kelma tiegħu u jzommu ruħhom f’armonija mat-tqanqil tal-Ispirtu prezenti fihom. Id-dixxipli irid ikollhom ħafna kuraġġ biex jimxu fuq l-istruzzjonijiet tiegħu, għaliex ħafna drabi Huwa jitlob tibdil ta’ direzzjoni li ma jkunux qegħdin. Imma l-Ispirtu ma’ jgħallem xejn jekk mhux l-Evanġelju ta’ Ġesu’. L-Ispirtu jgħallem b’mod dinamiku, isir impuls intern, imexxi fid-direzzjoni t-tajba, jistimula it-tajjeb, imexxi lejn it-teħid ta’ deċizjonijiet konsistenti mal-Vanġelu.

It-tieni rwol tal-Ispirtu s-Santu huwa li jfakkar. Hemm ħafna kliem ta’ Ġesu’ li minkejja li qegħin fil-vanġelu, hemm ir-riskju li jintesew jew ma jissemmewx.  Dan jiġri speċjalment fil-kaz ta’ dawk l-proposti evanġeliċi li mhux faċli tassimlhom għax jidhru li huma kontra s-sens komun tad-dinja. Kif jista jkun per ezempju li d-dixxipli ta’ Kristu jistgħu jinsew il-kliem tal-Imgħallem jipprojbixxi kull forma ta’ vjolenza lejn l-aħwa? Imma hi xi ħaġa li tiġri kemm ‘il darba. Hawn jidħol l-Ispirtu s-Santu biex ifakkar lid-dixxipli fil-kliem ta’ Ġesu’: “Ħobb l-għedewwa tiegħek, agħmlu il-ġid lil min jobgħodkom, bierku lil min jisħetkom, itolbu għal min izeblaħkom...” (Lq 6:27-29).

Itlob: Mulej fittex ibgħatilna l-Ispirtu Difensur ħa jfakkarna l-attitudnijiet li ppruvajt tgħallimna int.

Agħmel: Fil-mixja tiegħek lejn il-qdusija, sieħeb miegħek l-Ispirtu s-Santu billi titlob izjed. Għix il-frott tiegħu: imħabba, ferħ, sabar, ġentilezza, tjubija...


Il-5 Ħadd tal-Għid

Atti 14, 21-27; Salm 144; Apokalissi 21, 1-5a; San Ġwann 13, 31-33a, 34-35

Aqra’: Kif ħareġ Ġuda miċ-ċenaklu, Ġesù qal: “Bin il-bniedem huwa gglorifikat issa, u permezz tiegħu huwa gglorifikat Alla. Jekk Alla huwa gglorifikat permezz ta’ Bin il-bniedem, Alla wkoll permezz tiegħu nnifsu għad jigglorifika lilu, u dalwaqt jigglorifikah. Uliedi, ftit ieħor se ndum magħkom. Nagħtikom kmandament ġdid, li tħobbu lil xulxin. Bħalma ħabbejtkom jien, hekk ukoll ħobbu intom lil xulxin. Minn dan jagħraf kulħadd li intom dixxipli tiegħi, jiġifieri, jekk ikollkom l-imħabba bejnietkom”. 

Riflessjoni: F’din is-silta tal-Evanġelju smajna ħafna l-kelma “gglorifikat”. Għalina il-kelma “gglorifikat jew “tiġi gglorifikat”, tfisser li wieħed jikseb l-approvazzjoni u t-tifħir tan-nies. Għal Ġesu’ tfisser mod ieħor. Ġesu’ huwa gglorifikat meta Ġuda telaq mill-ikla biex jifthiem mal-qassisin il-kbar kif ser iwaqqaf lill-Imgħallem. Huwa f’Ġesu’ li jmur għall-passjoni u l-mewt tiegħu, li jerħi ruħu f’idejn dawk li riedu joqtluh, u li huwa msammar mas-Salib, li tidher il-glorja ta’ Alla. Ġesu’ jagħmilha ċara f’hiex tikkonsisti l-glorja tiegħu: “Is-siegħa waslet għal Bin il-bniedem li jkun glorifikat...jekk il-ħabba tal-qamħ ma taqax fl-art u tmut, tibqa’ waħedha; imma jekk tmut, tagħmel ħafna frott” (Ġw12:23-24). Il-glorja tiegħu hija l-mument meta huwa juri lid-dinja kemm hi kbira l-imħabba ta’ Alla għall-bniedem billi jagħti ħajtu għall-bniedem. Din hija l-unika tip ta’ glorja li huwa jwiegħed ukoll lid-dixxipli tiegħu. Mela jekk irridu nkunu verament dixxipli ta’ Ġesu’ rridu nfittxu t-tip ta’ glorja ta’ Ġesu’...dik li tiġi mill-għotja tagħna nfusna lill-oħrajn fl-imħabba.

Itlob: Kull ma għamilt iroddlok ħajr, Mulej, u ħbiebek iberkuk; is-sebħ tas-saltna tiegħek ixandru, fuq is-setgħa tiegħek jitkellmu (Salm 144)

Agħmel: : Il-Mulej jgħidilna: “Bħalma ħabbejtkom jien, hekk ukoll intom ħobbu lil xulxin”. U kif ħabb Hu? Baqa’ jħobb lil Ġuda li ttradih, lil Pietru li ċaħdu, lill-Appostli li abbandunawh. L-imħabba vera tħares mhux lejn in-nuqqas ta’ dak li jkun, imma lejn il-ħtieġa ta’ dak li jkun.


Ir-Raba’ Ħadd tal-Għid

Atti tal-Appostli 13, 14, 43-52; Salm 99; Apokalissi 7, 9, 14b-17; San Ġwann 10, 27-30

Aqra’: F’dak iż-żmien, Ġesù qal: “In-nagħaġ tiegħi jisimgħu leħni, u jiena nagħrafhom, u huma jimxu warajja. U jiena nagħtihom il-ħajja ta’ dejjem; u huma ma jintilfu qatt, u minn idejja ma jaħtafhomli ħadd. Missieri, li tahomli, hu akbar minn kulħadd, u ħadd ma jista’ jaħtafhom minn id il-Missier. Jien u l-Missier aħna ħaġa waħda”.

Riflessjoni: “In-nagħaġ tiegħi jisimgħu leħni, u jiena nagħrafhom u huma jimxu warajja”. Kif ser ngħarfu l-leħen tal-veru ragħaj, fost tant ilħna li nisimgħu ta’ kuljum? Għandna bzonn ndarru l-widnejna jisimgħu l-leħen tar-Ragħaj it-tajjeb. Min jisma’ persuna biss għal ftit minuti, imbagħad għal sena sħiħa ma jisimgħu qatt aktar, isibha diffiċli biex jiddistingwi l-vuċi ta’ dik il-persuna fil-massa ta’ nies. Min jisma’ il-Vanġelu biss darba fis-sena, ma jitgħallimx kif jagħraf il-leħen tal-Mulej li jkun qed jitkellem.

Imma ejjew ngħiduha kif inhi, mhux faċli tafda lil Ġesu’ għaliex ma jwiegħedtx suċċessi jew rebħiet. Imma jitolbok li tkun don, jitolbok biex ma tfittix vantaġġi għalik innifsek, jitolbok tagħti ħajtek lilu u lill-proxxmu. Madanakollu – huwa jassigurak – li din hija l-unika triq li twassal għall-ħajja ta’ dejjem: “U jiena nagħtihom il-ħajja ta’ dejjem”. Biex naslu għal din il-ħajja ta’ dejjem, mhemmx shortcuts; min jindikalek toroq oħra jkun qed iqarraq bik u jwasslek għall-mewt.

Itlob: Min bħalek, Mulej, jimpurtah daqshekk minni? Min jimpurtah li jkun jafni daqshekk? għarafni, Mulej...u ibqa’ ħenn għalija.

Agħmel: “Il-Mulej hu r-ragħaj tiegħi xejn ma jonqosni”. Meta nisimgħu leħnu, ħa nieħdu l-parir ta’ David li jgħid: “Erħi ħajtek f’idejn il-Mulej, u jagħmel Hu”. 


It-Tielet Ħadd tal-Għid

Atti tal-Appostli 5:27b.40b-41; Salm 29; Apokalissi 5:11-14; San Ġwann 21:1-19

Aqra’: F’dak iż-żmien, Ġesù raġa’ deher lid-dixxipli ħdejn il-baħar ta’ Tiberija. Dehrilhom hekk: Xmun Pietru, Tumas, li jgħidulu t-Tewmi, Natanjel minn Kana tal-Galilija, ulied Żebedew u tnejn oħra mid-dixxipli tiegħu kienu flimkien. Xmun Pietru qalilhom: “Sejjer nistad”. Qalulu: “Ħa niġu miegħek aħna wkoll”. Marru, rikbu d-dgħajsa, u dak il-lejl ma qabdu xejn.

Filgħodu mas-sebħ, Ġesù kien qiegħed ix-xatt, imma d-dixxipli ma kinux jafu li kien Ġesù. Ġesù qalilhom: “Għandkom x’tieklu, ħbieb?”. “Le”, weġbuh. Qalilhom: “Waddbu x-xibka n-naħa tal-lemin tad-dgħajsa u ssibu”. Dawn waddbu x-xibka, u mbagħad ma felħux jiġbduha daqskemm qabdu ħut! Id-dixxiplu li kien iħobb Ġesù qal lil Pietru: “Il-Mulej dan!”. Għalhekk Xmun Pietru, kif sama’ li kien il-Mulej, xeħet fuqu l-libsa ta’ fuq, għax kien għoddu għeri, u ntafa’ l-baħar. Id-dixxipli l-oħra, billi ma kinux imbiegħda wisq mill-art, imma xi mitejn driegħ biss, resqu bid-dgħajsa jkaxkru warajhom ix-xibka bil-ħut.

Riflessjoni: Fil-parroċċi u l-knejjes tagħna kemm il-darba nagħmlu programmi pastorali ambizzjużi, fil-familji tagħna nużaw l-aħħar techniques psikoloġiċi, biex dejjem nedukaw aħjar lill-uliedna, nagħmlu kull sforz, nagħmlu pjanijiet...madanakolu nafu, li anke l-iktar sforzi tajbin li nagħmlu mhux dejjem ikunu suċċess.

Jista jkun li fil-ħajja tagħna, aħna jiġrilna xi ħaġa simili għal dak li ġara lis-seba’ dixxipli fis-silta tal-vanġelu tal-lum. Wara l-Għid marru jistadu: kienu mħarrġin fis-sajd, kellhom l-esperjenza u kellhom ir-rieda. Ħadmu matul il-lejl kollu, imma ma qabdu xejn. L-isforzi tagħhom ma tawx riżultati: aġixxew fid-dlam mingħajr id-dawl tal-Kelma ta’ l-Irxoxt. U hekk ġili nagħmlu aħna.

Kultant dak li jgħidilna Ġesu’, il-Kelma, jidhru affarijiet li għall-moħħ uman tagħna, ma jagħmlux sens, jidhru ‘il bogħod mill-loġika, jidhru kuntrarji għas-sens komun, per eżempju meta Ġesu’ jgħidilna affarjiet bħal: taħdem għall-paċi mingħajr l-użu tal-vjolenza, idawwar ħaddejk, tħobb lill-għadu, tkun fqir fl-ispirtu...dawn huma pariri li jidhru assurdi, l-istess bħalma kien il-parir lill-appostli biex jitfgħu x-xbieki fil-baħar fid-dawl tal-jum. Imma l-għażla hija bejn li tafda f’Ġesu’ u fi kliemu u jkollok riżultat, jew li tgħaffeġ għar-rasek mingħajr ma tikkonkludi xejn.

Itlob: Mingħajrek, Mulej, mingħajr il-Kelma tiegħek, ma nistgħu nagħmlu xejn

Agħmel: “Agħmlu kull ma jgħidilkom Hu” (San Ġwann 2:5)


It-Tieni Ħadd il-Għid

Atti tal-Appostli 5:12-16; Salm 117, Apokalissi 1:9-11a.12-13.17-19; San Ġwann 20:19-31

Aqra’: Dakinhar filgħaxija, fl-ewwel jum tal-ġimgħa, meta d-dixxipli kienu flimkien imbeżżgħa mil-Lhud, bil-bibien magħluqa, ġie Ġesù u qagħad f’nofshom; u qalilhom: “Is-sliem għalikom!”. Kif qal hekk, uriehom idejh u ġenbu. Id-dixxipli ferħu meta raw lill-Mulej. Imbagħad Ġesù tenna jgħidilhom: “Is-sliem għalikom! Kif il-Missier bagħat lili, hekk jien nibgħat lilkom”. Kif qal hekk, nefaħ fuqhom u qalilhom: “Ħudu l-Ispirtu s-Santu. Dawk li taħfrulhom dnubiethom ikunu maħfura, u dawk li żżommuhomlhom ikunu miżmuma”. Tumas, wieħed mit-Tnax, jgħidulu t-Tewmi, ma kienx magħhom meta ġie Ġesù. Għalhekk id-dixxipli l-oħra qalulu: “Rajna lill-Mulej”. Iżda hu qalilhom: “Jekk ma narax f’idejh il-marka tal-imsiemer u ma nqigħedx sebgħi fuq il-marka tal-imsiemer u idi fuq ġenbu, jien ma nemminx”. Tmint ijiem wara, id-dixxipli reġgħu kienu ġewwa, u Tumas magħhom. Il-bibien kienu magħluqa, imma Ġesù daħal, qagħad f’nofshom, u qalilhom: “Is-sliem għalikom!”. Imbagħad qal lil Tumas: “Ġib sebgħek hawn u ara jdejja, u ressaq idek u qegħedha fuq ġenbi; tkunx bniedem bla fidi, iżda emmen”. Wieġeb Tumas u qallu: “Mulej tiegħi u Alla tiegħi!”. Qallu Ġesù: “Emmint għax rajtni! Henjin dawk li ma rawx u emmnu”.

Riflessjoni: Il-paċi hija teżor li dejjem nixxenqu għaliha fina nfusna, fil-familji tagħna, fis-soċjeta’ tagħna. Għax x’sens fiha l-ħajja jekk ma ngħixux fis-sliem u l-paċi. Il-ġlied, il-gwerer kull ma jġibu ħafna tbatija lil ħafna nies. Bħalissa li qed naraw quddiemna ta’ kuljum l-konsegwenzi tal-gwerra fl-Ukrajna...tbatija enormi, mewt ta’ nies innoċenti, għandna xewqa kbira li ssaltan il-paċi fid-dinja. Imma l-paċi donna tidher ‘il bogħod. U kultant toħroġ il-karba minn qalbna: Mulej fejn inti f’dan kollu? Imma hemm bżonn li nibqgħu nemmnu: “Ħenjin dawk li ma rawx u emmnu”. Ħafna drabi ma narawx il-Mulej fiċ-ċirkostanzi iebsin tal-ħajja. Illum qed naraw lil Ġesu’ li minkejja li rebaħ id-dnub u l-mewt, fil-ġisem glorjuż tiegħu għadu jġorr il-marki tal-ġrieħi tal-passjoni li ġew mill-ħażen tal-bniedem...mill-għira, mir-regħba, mis-suppervja, mill-għatx għall-poter, mit-tradiment. Il-Mulej rxoxt jaf bil-konsegwenzi li jġib il-ħażen ta’ xi bnedmin fuq bnedmin oħra. Irridu nkomplu nemmnu li l-Mulej jinsab ma’ min qed ibati. Ma nifhmux, ma narawx, imma rridu nibqgħu nemmnu. Ħenjin dawk li ma jarawx u jemmnu. Inkomplu nitolbu għall-paċi u nagħmlu li nistgħu biex inkomplu ngħinu lil dawn in-nies li qegħdin ibatu.

Itlob: O Ġesu’ l-iktar ħanin, Inti d-Dawl tad-dinja kollha. Ilqa’ fil-kenn tal-Qalb Tiegħek kollha ħniena l-erwieħ ta’ dawk li s’issa għadhom ma jemmnux Fik jew ma jafukx. Agħmel lir-raġġi tal-grazzja Tiegħek idawwluhom, sabiex huma wkoll, flimkien magħna, ifaħħru l-għeġubijiet tal-ħniena Tiegħek; u la tħallihomx jitbiegħdu mill-Qalb l-iżjed Ħanina Tiegħek.

Agħmel: Kieku aħna wkoll nafdaw ftit iżjed lil xulxin, kieku ma nkejlux il-ġejjieni biss bl-imgħoddi, kieku nemmnu li bidu ġdid hu possibli għal kulħadd..kieku l-paċi mhix il-lussu li rrendejnieha.


Ħadd il-Għid

Atti tal-Appostli 10:34.37-43; Salm 117, Kolossin 3:1-4; San Ġwann 20:1-9

Aqra’: F’dak iż-żmien, Pietru qabad jitkellem u qal: “Intom tafu b’dak li ġara mal-Lhudija kollha, ibda mill-Galilija, wara li Ġwanni kien xandar il-magħmudija; tafu kif Alla kkonsagra lil Ġesù ta’ Nazaret bl-Ispirtu s-Santu u bil-qawwa, u kif dan Ġesù għadda jagħmel il-ġid u jfejjaq lil dawk kollha li kienu maħkuma mix-xitan, għax Alla kien miegħu. U aħna xhud ta’ dak kollu li hu għamel fl-art tal-Lhudija u f’Ġerusalemm. Tawh il-mewt billi dendluh mal-għuda tas-salib; imma Alla qajmu mill-imwiet fit-tielet jum u għamel li hu jidher, mhux lil kulħadd, imma lix-xhieda li Alla għażel minn qabel, lilna, li miegħu kilna u xrobna wara l-qawmien tiegħu mill-imwiet. Lilna ordnalna biex inxandruh lill-poplu u nixhdu li dan hu dak li Alla għamlu mħallef tal-ħajjin u tal-mejtin. Il-profeti kollha jixhdu għalih u jgħidu li kull min jemmen fih jaqla’ l-maħfra tad-dnubiet bis-saħħa ta’ ismu”.

Riflessjoni: L-esperjenza ta’ San Pietru u ta’ l-appostli l-oħra li kellhom il-grazzja li “jieklu u jixorbu” ma’ Ġesu’ hija esperjenza unika u rrepetibli. Madanakollu biex tkun xhieda ta’ Kristu, mhux bilfors li tkun imxejt fiżikament ma’ Ġesu’ ta’ Nażaret fit-toroq tal-Palestina. San Pawl, li lanqas hu ma kien jaf lil Ġesu’ personalment - kien imsejjaħ biex ikun xhud ta’ dak li ra (Atti 26:16) u jirċievi l-missjoni mingħand il-Mulej: “Kif tajt xhieda għalija f’Ġerusalemm, hekk ukoll jeħtieġ li tagħti xhieda f’ Ruma” (Atti 23:11). Ix-xhieda mhix li nagħtu eżempju tajjeb. Dan bla dubju huwa bżonnjuż, imma x-xhieda hija xi ħaġa oħra. Din tista tingħata biss min xi ħadd li għadda mill-mewt għall-ħajja; xi ħadd li jista jikkonferma li l-ħajja tiegħu tbiddlet u ħadet sens meta kienet imdawwla mid-dawl ta’ l-Għid; xi ħadd li għamel l-esperjenza li l-fidi fi Kristu tagħti tifsira lill-mumenti ta’ ferħ u lill-mumenti ta’ dwejjaq, u d-ddawwal kull mument li jgħaddi minnu ikun x’ikun. Jekk qalbna hija miftuħa biex nifhmu l-Iskrittura, aħna nkun nistgħu naraw lill-Mulej.

Itlob: Faħħru lill-Mulej, għaliex hu tajjeb, għax għal dejjem it-tjieba tiegħu! Ħa jgħidu wlied Israel: “Għal dejjem it-tjieba tiegħu”.

Agħmel: Ħa nistaqsu lilna nfisna: Il-qawmien mill-mewt ta’ Ġesu’ huwa punt ta’ referenza fil-proġetti kollha li nagħmlu, meta mmorru nixtru, meta nbiegħu, meta niddjalogaw, meta niġu biex naqsmu l-wirt, meta nagħżlu li jkollna tarbija oħra...jew nemmnu li r-realtajiet ta’ din id-dinja m’għandhom xejn x’jaqsmu mal-Għid? Xi ħadd li jkun “ra” lill-Mulej ma jagħmel xejn iktar mingħajru.


© 2022 agostinjani.org. All Rights Reserved.