Wara ċ-Ċelebrazzjoni tal-Kapitlu Provinċjali Ordinarju li sar f’Marzu u April li għadda, il-Pirjol Provinċjali kompla bid-diskussjonijiet mal-Kunsill Provinċjali u ma’ diversi aħwa b’mod individwali. Il-ħidma u d-diskussjonijiet li jkunu qed isiru f’dan il-perjodu jitilqu minn dak li jkun ġie diskuss fil-Kapitlu Provinċjali u jagħmlu evalwazzjoni dwar xi tibdil li jkun meħtieġ li jsir fir-responsabiltajiet tal-aħwa u  fil-komunitajiet partikolari. Kien propju b’dan il-għan li l-Erbgħa, 8 ta’ Ġunju, l-aħwa Agostinjani nġabru għal laqgħa li saret fl-Oratorju Dun Ġwann Mamo f’Ħal-Tarxien.

Il-laqgħa bdiet bit-talba ta’ filgħaxija, u wara l-Provinċjal qasam mal-aħwa xi ħsibijiet tiegħu dwar il-ħidma li saret f’dawn il-ġimgħat u xi tibdil li qed jiġi propost. Imbagħad inqrat il-lista tal-Formazzjoni tal-Komunitajiet, id-delegati Provinċjali, responsabiltajiet u membri ta’ entitajiet oħra tal-Provinċja. Fil-ġimgħat li ġejjin ikomplu jiġu ffurmati u approvati l-entitajiet li jinkludu diversi lajċi.

Hekk qed tiġi konkluża fażi oħra ta’ wara l-Kapitlu Provinċjali. Dan is-sit jawgura ħidma fejjieda lill-aħwa kollha Agostinjani fir-responsabiltajiet rispettivi tagħhom. Fuq kollox tkun ħaġa sabiħa li nżommu l-komunitajiet kollha fit-talb tagħna, waqt li nitolbu għal aktar Vokazzjonijiet fil-familja Agostinjana.Festa Familja Agostinjana 2022

“Inħallu t-tmun f’idejn Alla għax Hu biss jaf x’għandna bzonn” Inez Casolani, Terzjarja Agostinjana

Nhar it-Tlieta, 7 ta’ Ġunju, il-Kummissjoni Provinċjali tal-lajċi Agostinjani, organizzat il-Festa Familja Agostinjana 2022 f’Għawdex.

Sebgħin lajk u lajka mill-komunitajiet Agostinjani tal-Belt, ta’ Ħal Tarxien, ta’ Paceville u San Ġiljan, flimkien ma’ xi membri tal-Fraternità Agostinjana Sekulari, ltaqgħu ċ-Ċirkewwa biex jaqbdu l-vapur tad-9.00 am. Meta waslu Għawdex baqgħu sejrin għand is-Sorijiet Agostinjani f’Għajnsielem. Hemmhekk kellhom żewġ taħditiet interessanti.

Is-Sinjura Stephanie Quintano, President tal-Assoċjazzjoni Henry u Inez Casolani, tkellmet fuq din il-koppja qaddejja ta’ Alla, li kienu Terzjarji Agostinjani. Għal din it-taħdita kienu prezenti wkoll Suor Cecilia Casolani, l-unika wild tal-koppja Casolani, u s-Sur Anton Quintano, Viċi Postulatur tal-kawza ta’ beatifikazzjoni ta’ din il-koppja.

Wara waqfa għall-kafè, il-lajċi kellhom taħdita oħra, din id-darba dwar il-Qaddej ta’ Alla, Fra Grazzja Gauci, reliġjuż Agostinjan. Din it-taħdita saret mis-Sur Eman Bonnici, li kien kiteb il-biografija ta’ Fra Grazzja. Tajjeb ngħidu li l-postulatur ta’ dawn iz-zewġ kawzi ta’ beatifikazzjoni huwa l-Agostinjan, Patri Josef Sciberras OSA. 

Wara l-lajċi nizlu Marsalforn għall-ikel f’restaurant hemmhekk. Kien mument sabieħ fejn il-lajċi, ġeddew il-konoxxenzi u l-ħbiberiji ma’ xulxin wara sentejn pandemija fejn il-Kummissjoni ma setgħetx torganizza attivitajiet bħal dawn. Minn Marsalforn, il-lajċi marru l-Għarb, fis-Santwarju ta’ Pinu, post għall-qalb kulħadd, bla dubju anke għall-qaddejja ta’ Alla l-koppja Casolani, imma b’mod speċjali għall-qaddej ta’ Alla, Fra Grazzja Gauci OSA, li kien mill-Għarb. Hemmhekk l-lajċi ħadu sehem fil-quddiesa, ċċelebrata mill-Provinċjal, P. Leslie Gatt OSA.

Grazzi għall-membri tal-Kummissjoni Provinċjali tal-Lajċi Agostinjani, l-Festa Familja Agostinjana 2022, kien mument sabiħ fejn kull min kien preżenti reġa’ ħassu parti mill-Familja Agostinjana, bħalma kienu parti minn din il-Familja Fra Grazzja, u Henry u Inez Casolani.

 

Fr Franco Grech OSA

Assistent Reliġjuz – Kummissjoni Provinċjali tal-Lajċi Agostinjani


Ix-xahar ta’ Mejju, għalina l-Agostinjani u għal tant devoti madwar id-dinja huwa marbut mal-figura tar-reliġjuża Agostinjana, Santa Rita ta’ Cascia. Santa Rita għexet fl-Umbria fl-Italja, aktar minn 600 sena ilu, imma l-esperjenzi differenti li l-ħajja laqqagħta magħhom, għamluha figura li tant tappella anke għaż-żminijiet tagħna. Għexet l-esperjenza taż-żwieġ bl-isfidi li ġabet magħha, għexet l-esperjenza ta’ omm u saħansitra tilfet lil ulieda, għexet imbagħad il-ħajja kkonsagrata bħala reliġjuża Agostinjana, u fl-aħħar snin ta’ ħajjitha Alla pprmetta li tinagħqad tant mill-qrib mat-tbatija ta’ Ibnu tant li mirakolożament irċeviet xewka fi xbina. F’dan kollu għexet b’mod erojku il-virtujiet insara partikolarment l-imħabba, il-maħfra, il-fidi u d-disponibilita totali għar-rieda t’Alla.  

Fis-seklu 20, id-devozzjoni lejn din il-qaddisa xterdet mhux biss mal-italja imma f’tant bliet madwar id-dinja. Ir-reliġjużi Agostinjani tul is-snin xerrdu d-devozzjoni lejn din il-qaddisa u ppreżentawha lill-poplu t’Alla bħala mudell ta’ tama fid-diffikultajiet tal-ħajja. Ħafna devoti jżommu l-jum tal-ħamis bħala l-jum biex jirrikorru għall-interċessjoni tagħha bis-slaleb u d-diffikultajiet tagħhom u jitolbuha ħerqana biex twassal it-talba tagħhom quddiem Alla.

F’Malta ċ-ċentru tad-devozzjoni lejn il-qaddisa hija l-Knisja Parrokkjali ta’ Santu Wistin tal-Belt Valletta. Din is-sena minħabba li t-22 ta’ Mejju ser ikun il-Ħadd, u fil-Belt Valletta ser ikun hemm il-Karnival, il-Festa hemmhekk ser tiġi ċċelebrata nhar il-Ħamis 19 ta’ Mejju. Dakinhar ser jerġa jsir anke l-pelligrinaġġ devozzjonali bl-istatwa tal-Qaddisa li joħroġ mill-Knisja fil-5.30pm, u malli jidħol ikun hemm quddiesa li tibda fis-7.15pm. Il-Pellegrinaġġ deovozzjonali fir-Rabat Għawdex ser isir ukoll il-Ħamis 19 ta’ Mejju, waqt li l-festa fil-Knisja ta’ Santu Wistin fir-Rabat għawdex, ser tiġi ċċelebrata xorta waħda l-Ħadd 22 ta’ Mejju.

Il-festa tal-qaddisa tiġi ċċelebrata wkoll fil-knejjes l-oħra Agostinjani.  Is-Sibt 15 ta’ Mejju filfatt tiġi ċċelebrata fil-Knisja ta’ San Nikola f’Ħal Tarxien u s-Sibt 21 ta’ Mejju fil-Knisja ta’ San Mark ir-Rabat u fil-Knisja tal-Madonna tal-Parir it-Tajjeb f’Paceville. Il-quddiesa tad-9.30am, imxandra fuq TVM u l-mezzi ta’ komunikazzjoni tal-Knisja ta’ nhar il-Ħadd 22 ta’ Mejju ser issir mill-Knisja Parrokkjali ta’ Santu Wistin il-Belt Valletta. Għal aktar dettalji tajjeb li wieħed ifittex il-programm rispettiv, fil-Knisja li hija l-aktar komda għalih biex inkomplu nitolbu flimkien l-interċessjoni tal-qaddisa tal-impossibbli li tant inħobbu.


Il-Kummissjoni Provinċjali tal-Lajċi Agostinjani ser torganizza Festa Familja Agostinjana f’Għawdex. Din ser tkun nhar it-Tlieta, 7 ta’ Ġunju 2022. Nitilqu mal-vapur tad-9.00 am u niġu lura mal-vapur tal-5.15 p.m.

Il-programm ser ikun dan: 

  • Zjara fil-Kunvent tas-Sorijiet Agostinjani f’Għajnsielem. Hemmhekk ikollna zewġ taħdidiet qosra dwar il-Qaddejja ta’ Alla, Fra Grazzja Gauci OSA u l-koppja Inez u Henry Casolani, Terzjarji Agostinjani. Bejn iz-zewġ taħdidiet ikollna l-Kafe’.
  • Ikla f’Restaurant Marsalforn
  • Quddiesa fis-Santwarju Ta’ Pinu

Il-ħlas huwa ta’ €20  għall-adulti u €10 għat-tfal, li jinkludi t-trasport f’Għawdex u l-ikel.

Tistgħu tibbukkjaw fil-knisja agostinjana li intom tiffrekwentaw. Minn kull fejn hemm knisja agostinjana ser jiġi pprovdut trasport għaċ-Ċirkewwa. Għal iktar informazzjoni staqsu lill-Pirjol tal-post.

Nistiednukom tieħdu din l-opportunita’ biex nerġgħu niltaqgħu lkoll flimkien.

Il-Mulej iberikkna lkoll. Santu Wistin u l-Qaddisin Agostinjani jitolbu għalina!


Is-Sibt 23 ta’ April 2022, fil-Knisja ta’ San Mark ir-Rabat saret l-inawgurazzjoni tar-restawr tal-Orgni, proġett li l-Komunita Agostinjana flimkien mal-Augustinian Cloister Foundation kienu ilhom jadmu fuqu għal diversi snin. Dan il-Proġett seta jsir grazzi għas-sapport finanzjarju ta’ Dr Gilles u Mrs Claudine Gutierrez. Għaċ-ċerimonja kienet preżenti ukoll l-E.T. l-ambaxxatriċi ta’ Franza għal Malta s-Sinjura Agnès von der Mühll.

L-Orgni fil-Knisja ta’ San Mark kien ġie nstallat fl-1959 mid-ditta rinomata V. Mascione. Bil-ħidma ta’ Mro. P. Albert Borg O.S.A., l-istess ditta kienet installat orgnijiet anke fil-Knisja Agostinjani ta’ Santu Wistin tal-Belt Valletta u tar-Rabat Għawdex, kif ukoll fil-Kon Kattidral ta’ San Ġwann. L-intervent riċenti li sar mir-restawratur is-Sur Robert Buhagiar, u li ħa madwar disa’ xhur, kien wieħed ta’ restawr estensiv li prattikament wassal biex iżżarma f’partijiet u wara l-interventi meħtieġa reġa ntrama biċċa biċċa.

Barra preżentazzjoni tax-xogħol mir-restawratur u interventi oħra qosra, s-serata inkludiet diversi biċċiet ta’ mużika fuq l-orgni mil-organista residenti Dr Chris Role, l-Organista Claire Baluci, il-Mużiċisti Mr Nicholas Busuttil u Ms Leanne Borg u l-vuċijiet sbieħ ta’ Ms Jacqueline Micallef Grimaud, Ms Nicole Weaving-Baluci and Ms Imelda Micallef Lowell. Is-serata ntemmet b’riċeviment fil-Kunvent.


© 2022 agostinjani.org. All Rights Reserved.