Nhar l-Erbgħa, 14 ta’ April 2021,  il-Patrijiet Agostinjani iltaqgħu għal-laqgħa oħra ta’ Formazzjoni Permanenti online. Din kienet it-tieni laqgħa f’serje ta’ laqgħat li qed jagħmel Fr Philip Cutajar OFM Cap bit-tema: Inkunu bennejja ta’ Komunita’ Evanġelika.

Fr Philip beda billi qasam mal-Patrijiet l-esperjenza tiegħu meta kien milqut bil-Covid-19. Kompla billi qal li din l-esperjenza għenitu japprezza iktar il-ħajja u l-komunità bil-mod kif imxew miegħu ħutu l-patrijiet u nies oħrajn waqt dan iż-żmien diffiċli li għadda minnu kien il-Vanġelu li rridu niktbu bejnietna.

Imbagħad Fr Philip stieden lill-Patrijiet biex it-tieni kapitlu tad-dokument tal-Konċilju Vatikan II Gaudium et Spes li jitkellem fuq il-komunita’ tal-bnedmin napplikawh għall-komunita’ reliġjuża.

Dan id-dokument jitkellem fuq l-importanza:

  • Li jkun hemm djalogu bejn l-aħwa bir-rispett lejn id-dinjita’ ta’ kull wieħed
  • Li r-reliġjużi jfittxu li jkunu familja waħda
  • Li s-superjuri jfittxu mal-komunita’ ir-rieda ta’ Alla
  • Li jinġieb ‘il quddiem il-ġid komuni
  • Li l-bniedem inħalluh fiċ-ċentru
  • Li jintwera rispett u mħabba lejn l-avversarji
  • Li l-ugwaljanza hija essenzjali
  • Li jeħtieġ iżjed minn etika individwalistika
  • Li kull wieħed ikun responsabbli u jippareteċipa
  • Li jkun hemm solidarjeta ma’ xulxin

Dawn il-laqgħat huma ta’ għajnuna kbira għall-patrijiet biex ikomplu jiġġeddu u jinbnew f’komunità mibnija fuq l-Evanġelju.Matul il-Ġimgħa Mqaddsa 2021, il-grupp Augustinian Youths flimkien mal-grupp Tagaste Youths organizzaw numru ta’ sessjonijiet flimkien bi preparazzjoni għal-Għid il-Kbir ta’ dis-sena. Minkejja r-restrizzjonijiet u d-diversi miżuri li kien hemm fis-seħħ fid-dawl tal-COVID-19, dan kollu ma żammx lil dawn il-gruppi milli jiltaqgħu b’mod virtwali u milli jidħlu fl-ispirtu ta’ dan iż-żmien tant sabiħ f’din is-sena partikolari. 

Is-sessjonijiet kienu mqassma matul il-ġimgħa kollha f’diversi talb, meditazzjonijiet fuq it-tlitt ijiem tat-Tridu, kif ukoll riflessjonijiet għal-Sibt il-Għid u l-Ħadd il-Għid. Il-laqgħat kienu mmexxija kollha miż-żgħażagħ stess filwaqt li r-riflessjonijiet li saru matul it-tlitt ijiem tat-Tridu kienu wkoll imxandra Live fuq il-paġna ta’ Facebook.

Minkejja d-diffikultajiet u l-kumplikazzjonijiet li ġabu magħhom ir-restrizzjonijiet, fejn ma kinitx possibli li żgħażagħ jiltaqgħu flimkien fi gruppi, dawn is-sessjonijiet għamluha possibli li aħna ż-żgħażagħ nesperjenzaw mumenti ta’ ġabra u talb flimkien bi preparazzjoni għal-Għid Mqaddes. Dawn huma xi esperjenzi ta’ ftit miż-żgħażagħ li pparteċipaw f’dawn is-sessjonijiet:

Edward Abela

 ---

“Matul dil-Ġimgħa Mqaddsa, permezz ta’ ftit minuti ta’ ġabra flimkien ma’ żgħażagħ oħra, irnexxili naqta’ ftit mill-ħsibijiet ta’ kuljum u nipprepara ruħi b’mod xieraq għall-passjoni, il-mewt u l-qawmien ta’ Sidna Ġesu Kristu. Dawn il-mument għenuni naprezza aktar dak li Alla għamel għall-bniedem, inkluż għalija, sabiex isalvana mid-dnub u jagħtina il-ħajja ta’ dejjem.”

Jeremy Zarb

 “Hekk kif qed ngħixu fi żmien fejn kulħadd qiegħed iħossu iżolat kemm fiżikament u spiritwalment minħabba l-effeti tal-pandemija, l-attivitajiet ta’ matul il-Ġimgħa Mqaddsa kienu opportunita’ biex bħala grupp verament nirriflettu fuq ir-relazzjoni tagħna ma Kristu f’ħajjitna. Kienet opportunita’ fejn permezz ta’ mezzi elettroniċi stajna ninġabru flimkien biex naqsmu dawn il-mumenti hekk importanti fil-ħajja Nisranija, fejn flimkien ngħixu u nirriflettu l-mewt u l-qawmien ta’ Sidna Ġesu Kristu.”

Owen Parnis

"Il-Ġimgħa Mqaddsa għalija hija ġimgħa unika għax hija ġimgħa fejn niftakru fil passjoni ta’ Ġesù Kristu. Dawn il-jiem, bl-għajnuna tat-talb online li għamilna flimkien bħala grupp ta’ żgħażagħ, ħassejtni kuntent li irnexili nsib dak il-ħin biex nieqaf mix-xogħol jew logħob u nirrifletti fuqi innfsi u fuq il-passjoni, l-mewt u l-qawmien ta’ Ġesù."

Mark Caffari


Nhar il-Ġimgħa, 19 ta’ Marzu l-Patrijiet Agostinjani nġabru flimkien b’mod virtwali għall-konferenza online għal żmien ir-Randan minn Rev Dr Paul Sciberras, Kap tad-dipartiment tal-Iskrittura Mqaddsa tal-Fakulta tat-Teoloġija fl-Universita’ ta’ Malta.

Il-laqgħa bdiet b’riflessjoni u talb minn Fr. Mario Abela OSA, membru tal-Equipe tal-Formazzjoni Permanenti tal-Provinċja. Fr Mario tkellem dwar kemm huwa mportanti li nieqfu ftit mir-rutina tal-ħajja, biex nidħlu daħla fina nfusna bħal ma wara kollox jistedinna nagħmlu l-Mulej f’dan iż-żmien tar-Randan. Huwa mbagħad introduċa lil kelliem.

It-tema tal-konferenza ta’ Fr Sciberras kienet: Ma’ Ġesù Kristu fid-deżert. Bħal Ġesù nħallu l-Ispirtu jeħodna fid-deżert spiritwali biex infittxu l-identita’ tagħna u nistennew lil Alla jagħtina risposta. Imġarrbin bħal ma kien imġarrab Ġesù, meta bħalu inkunu mimlijin bl-ispirtu, bħalu wkoll noħorġu mit-tiġrib iktar bħala wlied Alla.

It-tentazzjoni fiha nfisha hi li wieħed jiċħad lil Alla nnifsu..hu li hu l-iben ta’ Alla. It-tentazzjoni tal-Poplu ta’ Alla fid-deżert kienet biex ma jibqax komunita’ ta’ Alla. Tentazzjoni biex ikun hemm disgregazzjoni. L-istess jista jiġri fil-komunitajiet reliġjużi. Kull membru tal-komunita’ irid jagħti s-sehem tiegħu biex dan ma jiġrix billi kull wieħed ifittex li jilbes il-libsa tal-umilta’ li tfisser li kulħadd jirrealizza li jista’ jiżbalja; jirrealizza li aħna resonsabbli għal xulxin; billi niġbdu ħabel wieħed kollha flimkien l-istess naħa; u fuq kollox li kull wieħed jitlob lill-Ispirtu s-Santu f’dawn il-każijiet. Dan għaliex l-Ispirtu s-Santu huwa l-pern ta’ l-għaqda tat-Trinita’ Qaddisa.

Il-Patrijiet Agostinjani jirringrazzjaw lil Fr Paul Sciberras li kien strument f’idejn il-Mulej f’ dan ir-Randan, biex joħorġu fid-deżert ma’ Ġesù Kristu, u mimlijin bl-ispirtu, mit-tiġrib li jgħaddu minnu, joħorġu dejjem iktar bħala wlied Alla.


Għat-tieni sena konsekuttiva ser inkunu qed niċċelebraw il-misteru tal-passjoni, l-mewt u l-qawmien ta’ Sidna Ġesù Kristu fil-limitazzjonijiet li ġabet fuqna l-Pandemija tal-Covid-19. Xtaqna kieku ħadet anqas fit-tul, jew kieku stajna nsibu soluzzjoni f’inqas żmien, iżda kuljum bqajna nindunaw li l-bniedem għandu l-limitazzjonijiet tiegħu. Ħafna nies impenjaw irwieħhom biex isibu soluzzjoni u jsostnu lil xulxin, iżda donnu ma kienx biżżejjed. Minkejja li nixtiequ li dan kollu jgħaddi, ilkoll kemm aħna xi darba jew oħra sibna ruħna f’ċirkustanzi fejn ma rnexxielniex jew ma flaħniex nibqgħu nosservaw eżatt ir-restrizzjonijiet mitluba. Sadanittant il-ħajja baqgħet għaddejja!

U din hi l-istorja tagħna mhux biss f’dan il-mument, imma dejjem. Fl-isfidi li nsibu quddiemna, nippruvaw nibqgħu noħolmu u nħarsu ‘il quddiem bix-xewqa li nkunu aħjar. Fuq kollox ix-xewqa aħħarija ta’ kull wieħed u waħda minna hija li nkunu tajbin u ferħanin. Sadanittant nibqgħu limitati, u jekk irridu nkunu sinċiera, nibqgħu  insibu ma’ wiċċna d-djufijiet tagħna kuljum. U xi kultant insibu anke d-djufijiet ta’ dawk ta’ madwarna li jaffetwawna jew iweġġgħuna.  Imma n-nisrani huwa msejjaħ biex jibqa’ determinat li jfittex il-mod, kif iqum mill-ġdid, kif isib il-ferħ, kif jagħmel minn ħajtu espressjoni ta’ Kristu Rebbieħ.

Il-Ġimgħa Mqaddsa li ser niċċelebraw tlaqqana ma’ dan il-misteru kbir u tistedinna nfittxu mill-ġdid kif nistgħu nħalluha tirrifletti fil-ħajja tagħna.  Hija stedina biex kull wieħed minna jiċċelebra u jgħix il-Misteru kbir tal-fidwa b’mod aktar konkret. Iċ-ċirkustanzi jistgħu jillimitawna fiċ-ċelebrazzjonijiet u fil-manifestazzjonijiet esterni, iżda mhux fil-ferħ ġenwin ta’ Kristu li għalina ngħata sal-aħħar u għalina qam mill-mewt!

L-istedina għal kull wieħed u waħda minna hija mela biex napprofittaw u nħallu x-xbieha ta’ Kristu msallab tfakkarna li Alla magħna f’kull waqt tal-ħajja: Alla magħna meta nħossuna traduti;  meta nħossuna waħedna;  meta nħossuna maħkuma mid-dnub tagħna; meta nħossu l-piż tat-tbatijiet u l-weġgħat tagħna; meta nħossuna mixtieqa għall-imħabba. Ġesù Kristu tant ħabbna li kien lest jingħata sal-aħħar għalina!

Ejjew imma fuq kollox inħallu imbagħad ix-xbieha ta’ Kristu Rebbieħ fuq il-mewt timmarkana u tfakkarna li Alla tana l-possibiltà li jum wieħed nirbħu fuq it-tbatija u nqumu miegħu mill-imwiet. Lilna li emminna, Alla tana l-potenzjal li nkunu nies li nwasslu s-sabih, li nxerrdu l-pożittività, li nirbħu fuq it-toqol, li nħarsu lejn dawk ta’ madwarna bħala opportunità biex jgħinuna nikbru. Hekk biss nistgħu inkunu denji li nissejħu Easter People, u hekk biss nistgħu jum wieħed nagħmlu l-esperjenza vera tal-Għid fil-ħajja bla tmiem ma’ Kristu.

Jalla dawn il-jiem ikunu għalina lkoll okkażjoni biex nikbru f’poplu mġedded fil-fidi fi Kristu Rebbieħ... l-Għid it-Tajjeb.

fr Leslie Gatt osa

Pirjol Provinċjal


Hekk kif niċċelebraw is-Solennità ta’ San Ġużepp, il-Knisja madwar id-dinja din is-sena b’mod partikolari qed tiċċelebra l-150 Anniversarju mid-dikjarazzjoni tiegħu bħala patrun tal-Knisja Universali.

L-Ordni Agostinjan għal ħafna snin qies lil San Ġużepp bħala protettur tal-Ordni. Fl-aħħar Kapitlu Ġenerali Ordinarju li sar f’Settembru 2019, il-Membri Kapitulari vvutaw għal emenda fil-Kostituzzjonijiet tal-Ordni li żiedet referenza partikolari għall-venerazzjoni tal-figura ta’ San Ġużepp. It-test li ġej kien fil-fatt propost bħala żieda man-numru 106 li diġà jitkellem dwar l-imħabba ta’ ulied u l-venerazzjoni speċjali mogħtija lill-Verġni Mqaddsa Marija fi ħdan l-Ordni: Bl-istess mod inħeġġu l-venerazzjoni lejn San Ġużepp, li L-ordni tradizzjonalment għażlet bħala protettur, eżempju veru ta 'fedeltà u disponibilita għar-rieda ta’ Alla.

F’Ittra Appostolika intitolata Patris Corde (“Bil-Qalb ta’ Missier”), ippubblikata f’Diċembru li għadda, il-Papa Franġisku jiddeskrivi lil San Ġużepp bħala missier maħbub, missier twajjeb, missier ubbidjenti, missier li jaċċetta; missier kreattivament kuraġġuż, missier li jaħdem, missier fid-dell. L-Ittra fil-fatt timmarka l-150 anniversarju mid-dikjarazzjoni tal-Beatu Papa Piju IX ta’ San Ġużepp bħala Patrun tal-Knisja Universali. Biex jiċċelebra dan l-anniversarju, il-Papa Franġisku ħabbar ukoll "Sena speċjali ta’ San Ġużepp", li bdiet mis-Solennità tal-Kunċizzjoni 2020 u testendi għall-istess festa fl-2021.

Ejjew nitolbu lill-Mulej bl-interċessjoni ta’ San Ġużepp billi nagħmlu tagħna l-istess invokazzjoni konklusiva tal-Papa Franġisku fil-Patris Corde, u nitolbuh, juri lilu nnifsu bħala missier tagħna u jiggwidana fil-mixja tal-ħajja, jikseb għalina grazzja, ħniena, u kuraġġ, u jiddefendina minn kull ħażen.

 


© 2021 agostinjani.org. All Rights Reserved.