L-isem ta’ Santa Rita jqanqal tant devozzjoni f’tant persuni li jirrikorru lejn l-interċessjoni tal-Qaddisa tal-Impossibbli biex tidħol għalihom quddiem Alla. Il-Jum tal-Ħamis huwa jum li fih tant devoti tagħha jirrikorru lejha b’mod partikolari fil-Knejjes kollha Agostinjani, u aktar u aktar bħalissa meta jiġu ċċelebrati l-Ħamisjiet ta’ devozzjoni bi preparazzjoni għall-festa tagħha.

Santa Rita kienet reliġjuża Agostinjana li għexet fiċ-ċentru tal-Italja aktar minn 600 sena ilu imma diversi aspetti tal-ħajja tagħha, partikolarment it-tbatija li ġarrbet b’tant fidi, jagħmluha qaddisa tant popolari fid-dinja kattolika. Id-devozzjoni tal-15-il Ħamis tintrabat mal-fatt li Santa Rita ġarret ix-xewka ta’ Kristu fi xbinha għal ħmistax il-sena, wara li talbet lil Kristu biex taqsam miegħu it-tbatijiet li sofra għalina. F’dan il-kuntest tradizjonalment, tant nies iduru għall-interċessjoni ta’ Santa Rita bis-slaleb u d-diffikultajiet tagħhom u jitolbuha ħerqana biex twassal it-talba tagħhom quddiem il-Mulej.

Ir-reliġjużi Agostinjani, tista tgħid madwar id-dinja kollha, xerrdu tul is-snin id-devozzjoni lejn din il-qaddisa u ppreżentawha lill-poplu t’Alla bħala mudell ta’ tama fid-diffikultajiet tal-ħajja. Tul il-Ħamisijiet li jwasslu għall-festa ta’ Santa Rita, fil-knejjes kollha Agostinjani madwar Malta isiru ħsibijiet u talb speċjali bl-interċessjoni tagħa.

Il-Festa tagħha tkun iċċelebrata fit-22 ta’ Mejju prinċiparjament fil-Knejjes Agostinjani tal-Belt Valletta u tal-Belt Victoria, f’Għawdex. Il-Festa tkun iċċelebrata wkoll fil-knejjes l-oħra kollha Agostinjani. L-aħwa Agostinjani jħeġġuna biex induru lejn il-qaddisa u nitolbuha takkumpanjana fil-mixja tagħna lejn Alla li qatt ma jħallina weħidna, partikolarment fil-mumenti tqal tal-ħajja.Il-virus li f’dawn l-aħħar xhur ħoloq tant tensjoni u restrizzjonijiet fl-imġieba tagħna, dawn il-jiem laqat anke membru tal-Komunità tagħna l-patrijiet Agostinjni tar-Rabat. Konsegwenza ta’ hekk il-Knisja Konventwali ta’ San Mark tinsab magħluqa u l-patrijiet tal-komunita jinsabu fi kwarantina. Għalkemm żgur li  mhix esperjenza sabiħa, dawn il-jiem kienu anke mument fejn wieħed japprezza l-viċinanza ta’ tant persuni qrib tal-Komunita. Hekk kitbilna l-Pirjol tal-istess Komunita, P. Rafel Abdilla:

“Nhar il-Ġimgħa filgħaxija, hekk kif sirna nafu li wieħed mir-reliġjużi tal-Kunvent tagħna kien positive għall-Covid-19, bla ma qgħadna nistennew l-awtoritajiet jgħidulna biex nidħlu f’kwarantina mandatorja, b’rispett lejn kull min jidħol fil-kunvent tagħna u lejn kull min jiffrekwenta l-Knisja tagħna, ħadna mill-ewwel id-deċiżjoni li nagħlqu kollox b’effett immedjat biex din l-istess marda ma tkomplix tinxtered. Hekk, aħna l-Patrijiet Agostinjani tar-Rabat flimkien mal-Provinċjal tagħna P. Leslie Gatt, bi prudenza lejn kulħadd għalaqna kollox għal matul dawn il-ġranet li ġejjin sakemm niftħu mill-ġdid l-istess Kunvent u l-Knisja ta’ San Mark għas-servizz ta’ kulħadd.

M’għandniex fomm biex nirringrazzjaw lil tant persuni li matul il-ġurnata tal-bieraħ ma waqfux iċemplulna u jiktbulna biex joffrulna l-għajnuna tagħhom f’dan iż-żmien li aħna l-Patrijiet Agostinjani ser ikollna nibqgħu ġewwa. Is-solidarjeta’ tagħkom tat lilna l-patrijiet serenita’ f’dan il-mument ta’ inċertezza u ta’ biża’. Ħafna oħrajn bħalna għixu jew qegħdin jgħixu din l-esperjenza li llum ninsabu fija aħna l-patrijiet. Ma nixtiequ lil ħadd jgħaddi minn dawn l-inċertezzi u l-biżgħat li din il-marda ġġib magħha. Biss, fl-istess waqt, j’Alla li kull min ser ikollu jħabbat wiċċu ma’ din is-sitwazzjoni tal-pandemija, isib min ikellmu, ifarrġu, joffrilu l-għajnuna li jista’ jkollu bżonn. Fil-jum tal-bieraħ, aħna l-Patrijiet Agostinjani esperimentajna verament kemm hawn persuni li jaħsbu fina u li jħobbuna. Grazzi tassew minn qalbna tal-qalb kbira tagħkom.”

 Waqt li nawguraw fejqan ta’ malajr, inwiegħduhom it-talb tagħna.


Tislijiet mill-Kenja! Nittamaw li Alla pproteġiekom mill-ħsara tal-pandemija Covid 19. Hu ta’ ferħ inħabbrulkom li bid-donazzjonijiet mogħtija mill-poplu Malti li rċevejna ftit ilu, stajna nitimgħu u nagħtu għajnuna lil nies foqra fi tliet parroċċi tagħna:

Mbwiru: Madwar 35 familja rċevew porzjonijiet ta’ ikel

Ishiara: Aktar minn 40 dar ibbenefikaw minn porzjonijiet ta’ ikel

Eldoret: Aktar minn 30 dar ibbenefikaw minn porzjonijiet ta’ ikel

Alla bagħatkom biex tgħinu lin-nies fqar tagħna permezz tal-għajnuna li qed tagħtuna speċjalment matul dawn iż-żminijiet diffiċli. Alla jberikkom u jipproteġikom. Is-sena t-tajba 2021.

Fr Bob osa mill-Kenja.

--------

TISTA’ TGĦIN billi tibgħat id-donazzjoni:-

  • b’Revolut: 356 7925 5936
  • b’ċekk lil Fr Mario Abela osa, Segretarjat Missjonijiet Agostinjani, J Zammit Tabona Street, Pietà. PTA 1331
  • jew b’depożitu fil-Bank of Valletta a/c no. 400-1018-8817

 


“Dak li għamlek mingħajrek ma jsalvakx mingħajrek” (Santu Wistin, Kummentarju fuq Salm 169,13). Għalhekk aħna r-reliġjużi Agostinjani nħossu l-bżonn li niġġeddu dejjem. Wieħed mill-modi kif dan isir huwa permezz tal-Formazzjoni Permanenti. Din il-Formazzjoni tieħu sens mill-fatt li aħna r-reliġjużi għandna bżonn insostnu u nagħtu ħajja ġdida l-grazzja tal-vokazzjoni tagħna. Kif ifakkarna Santu Wistin: “Jekk tgħid: ‘Daqshekk, biżżejjed’, tmut. Imxi dejjem ‘il quddiem, la tieqafx, la tħarisx lura, tieħux triq b’oħra. Min ma jimxix ‘il quddiem jieqaf, min ma jmurx ‘il quddiem imur lura” (Santu Wistin, Serm, 169,15.18)

Għalhekk nhar l-Erbgħa, 13 ta' Jannar 2021 bdejna sensiela ta’ laqgħat ta’ Formazzjoni bit-tema: Inkunu bennejja ta' Komunita' Evanġelika. Il-laqgħat qed imexxihom Fr. Philip Cutajar OFM Cap.

L-ewwel laqgħa saret fil-Knisja ddedikata lil San Nikola ta’ Tolentino f’Ħal Tarxien. Għażilna li l-laqgħa tkun fil-knisja biex inkunu nistgħu nżommu aħjar d-distanzi soċjali minħabba l-pandemija. Il-laqgħa bdiet bit-talba tal-Għasar u wara saret il-konferenza minn Fr Philip.

Nitolbukom titolbu għalina r-reliġjużi agostinjani f’Malta u Għawdex, biex dawn il-laqgħat iħallu frott spiritwali fina, ħalli ngħixu dejjem aħjar il-komunjoni ta’ bejnietna, biex inkunu xhieda tal-Evanġelju fost il-Poplu ta’ Alla f’dawn il-gżejjer.


Minn Novembru li għadda ‘l hawn kull nhar ta Ħadd immur inqaddes ġewwa parroċċa li qiegħda n-naħa l-oħra tal-port. F’din il-parroċċa hemm is-sorijiet ta Madre Teresa. Talbuni biex niċċelebralhom il-quddiesa ta’ nofs il-lejl tal-Milied u jum il-Milied. Qaddist hemmhekk u kelna ċelebrazzjonijiet liturġiċi sbieħ bit-tfal, adolexxenti, żagħżagħ u kbar. Wara l-quddiesa ta’ nofs il-lejl li għamilnieha fid-9.00pm it-tfal iż-żgħar għamlu play u f’jum il-Milied  kantaw xi kanzunetti tradizzjonali tal-Milied u l-adolexxenti u żgħażagħ żifnu. Hawn f’Kuba n-nies tħobb ħafna tiżfen.

Hawn għandna t-tradizzjoni li għall-festi tal-Milied narmaw presepju fil-knisja. Ili 4 snin nieħu ħsieb narma l-presepju fil-knisja tagħna. Qed nibgħatilkom il-video tal-presepju li għamilt fil-knisja. Għamilt ieħor  fil-kappella tal-komunità u żejjint ftit fejn nieklu biex hekk inkunu nistgħu nħossu l-ispirtu tal-Milied. Jum għeluq snini mar tajjeb ukoll. Nirringrazzja lil ħuti li bagħtuli x-xewqat it-tajba. Hawn ħafna li ċempluli jew bgħatuli xi messaġġ.

Ħa nagħlaq hawn. Nibgħat inselli għalikom ilkoll u għall-familjari tagħkom.

Jalla l-ferħ u l-paċi tal-Emmanuel isaltnu f’qalbkom u jagħtukom il-qawwa meħtieġa biex  tkomplu mexjin ‘il quddiem bis-sitwazzjoni diffiċli li titlob kuraġġ biex wieħed ikun jista’ jgħixha.

P.Luċjan

 


© 2021 agostinjani.org. All Rights Reserved.