Agħmilni nixbaħ lilek, Mulej.

 

Is-Sitt Ħadd tal-Għid

Atti 10:25-36.34-35.44-48; Salm 97; L-1 Ittra San Ġwann 4:7-10; San Ġwann 15:9-17

Aqra’: Għeżież, ejjew inħobbu ‘l xulxin għax l-imħabba ġejja minn Alla u kull min iħobb hu mwieled minn Alla u jagħraf lil Alla. Dak li ma jħobbx ma għarafx lil Alla, għax Alla huwa mħabba.

Riflessjoni: B’differenza minn popli oħra li kienu jorbtu isem l-allat tagħhom mal-postijiet fejn kienu jqimuhom, il-poplu Lhudi kien jgħaraf lil Alla bħala dak li jorbot ismu mhux ma’ post, imma ma’ poplu: Lil Mose, il-Mulej jgħidlu: “Jien hu Alla ta’ missirijietek: Alla ta’ Abraham, Alla ta’ Iżakk u Alla ta’ Ġakobb” (Esodu 3:6); Kemm il-darba, il-Mulej qal lill-poplu ta’ Israel: “La tibżax, għax miegħek jien! La titħassibx għax Alla tiegħek jien!” (Isaija 41:10). Israel fehem li l-Mulej kien rabat qalbu mal-bnedmin u kien jieħu ħsieb il-poplu tiegħu. Madanakollu Israel kien jimmaġinah lest li “jikkastiga l-ħażen tal-missirijiet f’uliedhom u f’ulied uliedhom sat-tielet u r-raba’ ġenerazzjoni” (Eżodu 34:7). Kienu jikkontemplaw ix-xogħol ta’ idejn il-Mulej, imma ma kinux għadhom raw wiċċ il-Mulej bħala Għimmanu-El – Alla magħna – u fuq kollox kienu għadhom ma skoprewx qalbu.

Id-dixxiplu l-maħbub, Ġwanni, li waqt l-aħħar ċena serraħ rasu fuq sider Ġesu’, wriena li Alla huwa mħabba, imħabba biss, u li kull min iħobb hu mnissel minn Alla.

Itlob: Agħmilni nixbaħ lilek, Mulej. Int Alla li tħobb lil kulħadd, bla ma tħares lejn l-uċuh. Int Alla li tibgħat ix-xita u ttella’ x-xemx fuq kulħadd.

Agħmel: Alla ma jħarisx lejn l-uċuħ. Inti ħares? F’liema okkażjonijiet l-aktar li tagħmlu dan? Impenja ruħek biex tirbah dan in-nuqqas.

 

 

 

 

 

 

 

 


© 2023 agostinjani.org. All Rights Reserved.