Nhar il-Ħadd 14 ta' Marzu, P. Pawl Muscat iċċelebra il-ħamsin sena mill-Ordinazzjoni Saċerdotali tiegħu. Sfortunatament iċ-ċirkustanzi mhux ser jippermettulna niċċelebraw dan l-anniversarju lkoll flimkien, imma ninagħqdu miegħu u mal-Komunita’ tal-Belt, li jagħmel parti minnha bħala reliġjuż Agostinjan, u rrodu ħajr lil Alla għall-ministeru saċerdotali tiegħu tul dawn is-snin.

P. Pawl twieled Ħad-Dingli fl-14 ta’ Diċembru 1946 u ħa l-edukazzjoni sekondarja tiegħu fil-Kulleġġ Santu Wistin. Fl-1963 beda n-novizzjat fil-Kunvent ta’ Santu Wistin f’Għawdex u wara mixja ta’ formazzjoni, fis-17 ta’ Diċembru 1967 għamel il-Professjoni Solenni fl-Ordni ta’ Santu Wistin. Fl-14 ta’ Marzu 1971 imbagħad kien ordnat Saċerdot fil-Knisja ta’ Santa Marija ta’ Gesu fir-Rabat.

Tul is-snin tal-ministeru tiegħu f’Malta ħadem l-aktar fil-Belt Valletta, imma anke għal diversi snin fil-Kunventi tar-Rabat Malta u tal-Belt Victoria f’Għawdex. Għal xi żmien serva anke l-komunita tal-Buskett. Ħadem ukoll fil-missjonijiet li l-Provinċja kellha f’La Goulette  (Tunez) u f’Katanja (Sqallija). Illum barra li jagħti servizz pastorali fil-parroċċa tagħna tal-Belt, iservi wkoll bħala Kappillan tal-Komunita Agostinjana ta’ Ħajja Kontemplattiva, tal-Monasteru ta’ Santa Katarina tal-Belt Valletta.

Għalkemm minħabba ċ-ċirkostanzi li qed ngħixu, ma stajniex inkunu fiżikament qrib tiegħu, u niċċelebraw miegħu dan il-mument, minn qalbna nawgurawlu ħafna saħħa, barka, u fuq kollox ħafna aktar ħidma fl-għalqa tal-Mulej.

 

Grazzi P. Pawl.

Ad Multos AnnosIl-Papa Franġisku għadu kif innomina lil ħuna P. Luis Marín De San Martín OSA bħala sottosegretarju tas-Sinodu tal-isqfijiet u isqof titulari ta’ Suliana. Sa issa, P. Luis Marín iservi bħala wieħed mill-Assitenti tal-Pirjol Ġenerali tal-Ordni Agostinjan responsabbli mir-reġjun tan-Nofsinhar tal-Ewropa, jiġifieri Malta, Italja u Spanja.

L-isqof elett, P. Luis Marín, twieled f’Madrid Spanja fil-21 ta’ Awissu 1961. Huwa għamel l-ewwel professjoni fl-Ordni ta’ Santu Wistin fil-5 ta’ Settembru 1982 u l-Professjoni Solenni fl-1 ta’ Novembru 1985. Huwa kien imbagħad ordnat saċerdot fl-4 ta’ Ġunju 1988. Wara l-istudji tiegħu, kiseb imbagħad Dottorat fit-Teoloġija mill-Universita Pontificja Comillas ta’ Madrid. Tul is-snin, huwa serva bħala: responsabbli mill-formazzjoni f’Los Negrales

(1996-1999); Kunsillier Provinċjali (1999-2002); Pirjol tal-Monasteru ta’ Santa María de La Vid (2002-2008); u professur tat-Teoloġija fiċ-ċentri Agostinjani ta’ Los Negrales, San Lorenzo de El Escorial, u Valladolid. Mill-2004 huwa kien mistieden diversi drabi bħala lettur fil-Fakulta tat-teoloġija  tat-Tramuntana ta’ Spanja f’Burgos. Huwa jservi wkoll bħala Arkivista Ġenerali tal-Ordni, Assitent tal-Pirjol Ġenerali, u President tal-Istitut tal-Ispiritwalita tal-Ordni.

Flimkien ma’ P. Luis Marín De San Martín OSA, il-Papa llum innomina wkoll lil Sr Nathalie Becquart Xaviere, franċiża, it-tnejn sottosegretarji tas-Sinodu tal-Isqfijiet li ser ikunu qed jaħdmu mill-qrib mal-Emm. T. Mons Mario Grech fir-responsabilita tiegħu bħala Segretarju tal-istess Sinodu.

Il-Pirjol Provinċjali flimkien mal-aħwa kollha tal-Provinċja ta’ Malta jwasslu r-radd ta’ ħajr tagħhom lil P. Luis Marín De San Martín għall-appoġġ kontinwu tiegħu, waqt li jawgurawlu kull suċċess fil-ħidma ġdida tiegħu għas-servizz tal-Knisja Universali.  


L-isem ta’ Santa Rita jqanqal tant devozzjoni f’tant persuni li jirrikorru lejn l-interċessjoni tal-Qaddisa tal-Impossibbli biex tidħol għalihom quddiem Alla. Il-Jum tal-Ħamis huwa jum li fih tant devoti tagħha jirrikorru lejha b’mod partikolari fil-Knejjes kollha Agostinjani, u aktar u aktar bħalissa meta jiġu ċċelebrati l-Ħamisjiet ta’ devozzjoni bi preparazzjoni għall-festa tagħha.

Santa Rita kienet reliġjuża Agostinjana li għexet fiċ-ċentru tal-Italja aktar minn 600 sena ilu imma diversi aspetti tal-ħajja tagħha, partikolarment it-tbatija li ġarrbet b’tant fidi, jagħmluha qaddisa tant popolari fid-dinja kattolika. Id-devozzjoni tal-15-il Ħamis tintrabat mal-fatt li Santa Rita ġarret ix-xewka ta’ Kristu fi xbinha għal ħmistax il-sena, wara li talbet lil Kristu biex taqsam miegħu it-tbatijiet li sofra għalina. F’dan il-kuntest tradizjonalment, tant nies iduru għall-interċessjoni ta’ Santa Rita bis-slaleb u d-diffikultajiet tagħhom u jitolbuha ħerqana biex twassal it-talba tagħhom quddiem il-Mulej.

Ir-reliġjużi Agostinjani, tista tgħid madwar id-dinja kollha, xerrdu tul is-snin id-devozzjoni lejn din il-qaddisa u ppreżentawha lill-poplu t’Alla bħala mudell ta’ tama fid-diffikultajiet tal-ħajja. Tul il-Ħamisijiet li jwasslu għall-festa ta’ Santa Rita, fil-knejjes kollha Agostinjani madwar Malta isiru ħsibijiet u talb speċjali bl-interċessjoni tagħa.

Il-Festa tagħha tkun iċċelebrata fit-22 ta’ Mejju prinċiparjament fil-Knejjes Agostinjani tal-Belt Valletta u tal-Belt Victoria, f’Għawdex. Il-Festa tkun iċċelebrata wkoll fil-knejjes l-oħra kollha Agostinjani. L-aħwa Agostinjani jħeġġuna biex induru lejn il-qaddisa u nitolbuha takkumpanjana fil-mixja tagħna lejn Alla li qatt ma jħallina weħidna, partikolarment fil-mumenti tqal tal-ħajja.


Il-Pirjol Ġenerali tal-Ordni ta’ Santu Wistin, P. Alejandro Moral Anton, bagħat messaġġ lill-aħwa kollha tal-Ordni fl-okkażjoni tal-Jum Internazzjonali tal-Ħajja Kkonsagrata li l-Knsija tiċċelebra fit-2 ta’ Frar. Huwa messaġġ li permezz tiegħu jesprimi viċinanza  f’dan ‘il-mument ta’ kriżi’ kkawżat mill-pandemija Covid-19, u joffri kelma ta’ kuraġġ u stedina biex ‘inbiddlu l-qlub imwebbsa mill-egoiżmu.’ Huwa jistieden lill-aħwa kollha tal-Ordni biex jidħlu f’mixja ta’ tiġdid u tama ‘miftuħa għan-novita tal-Ispirtu fl-għixien tal-Kariżma prorpja: kariżma li hija tant suġġestiva, tant attraenti, tant impenjattiva u tant attwali.’ Il-Pirjol Ġenerali fakkar lill-aħwa tal-Ordni fl-‘obbligu li jirriflettu mill-ġdid fuq ir-realta tagħhom bħala Agostinjani fil-Knisja u fid-dinja’ waqt li emfasizza li dan huwa wkoll dak li qed jitlob minnhom il-Papa.

Quddiem din l-isfida, huwa jipproponi tliet punti li jqis partikolarment urġenti biex jiġu kkonsidrati bis-serjeta:

  • L-għażla favur il-Ħajja – Kulħadd huwa msejjaħ biex jippromwovi l-ħajja u juri attenzjoni għal dawk l-aktar dgħajfa, waqt li jimpenja ruħu b’mod deċiżiv fid-difiża tad-dinjita tal-ħajja, b’dak kollu li din tfisser u titlob minna.
  • L-għażla għall-Fraternita - Fil-linja ta’ dak li l-Papa Franġisku talab mill-Knisja fl-enċiklika tiegħu Il-Fratellanza Umana, u dak li tipproponi l-kariżma tagħna, huwa importanti li noħolmu flimkien. Aħna msejħa biex inkunu għalliema u bennejja tal-tal-komunjoni waqt li nkunu dejjem moħħna miftuħ għal sens ta’ għaqda li jmur lilhinn minn kull fruntiera.
  • L-għażla ta’ riskji kreattivi – It-tiġdid kollu tal-Knisja jikkonsisti essenzjalment fit-tisħiħ u l-għixien awtentiku tas-sejħa ta’ kull wieħed. Aħna msejħin biex nimxu wara Kristu fil-Kariżma Agostinjana. Min jiltaqa verament ma’ Kristu jaqsam min-novita radikali tiegħu u jinfetaħ għall-aħbar it-tajba, jieħu r-responsabilita li jxandarha, ikun xhieda tagħha, u jagħmel għażliet radikali għat-tiġdid tant meħtieġ.

Il-virus li f’dawn l-aħħar xhur ħoloq tant tensjoni u restrizzjonijiet fl-imġieba tagħna, dawn il-jiem laqat anke membru tal-Komunità tagħna l-patrijiet Agostinjni tar-Rabat. Konsegwenza ta’ hekk il-Knisja Konventwali ta’ San Mark tinsab magħluqa u l-patrijiet tal-komunita jinsabu fi kwarantina. Għalkemm żgur li  mhix esperjenza sabiħa, dawn il-jiem kienu anke mument fejn wieħed japprezza l-viċinanza ta’ tant persuni qrib tal-Komunita. Hekk kitbilna l-Pirjol tal-istess Komunita, P. Rafel Abdilla:

“Nhar il-Ġimgħa filgħaxija, hekk kif sirna nafu li wieħed mir-reliġjużi tal-Kunvent tagħna kien positive għall-Covid-19, bla ma qgħadna nistennew l-awtoritajiet jgħidulna biex nidħlu f’kwarantina mandatorja, b’rispett lejn kull min jidħol fil-kunvent tagħna u lejn kull min jiffrekwenta l-Knisja tagħna, ħadna mill-ewwel id-deċiżjoni li nagħlqu kollox b’effett immedjat biex din l-istess marda ma tkomplix tinxtered. Hekk, aħna l-Patrijiet Agostinjani tar-Rabat flimkien mal-Provinċjal tagħna P. Leslie Gatt, bi prudenza lejn kulħadd għalaqna kollox għal matul dawn il-ġranet li ġejjin sakemm niftħu mill-ġdid l-istess Kunvent u l-Knisja ta’ San Mark għas-servizz ta’ kulħadd.

M’għandniex fomm biex nirringrazzjaw lil tant persuni li matul il-ġurnata tal-bieraħ ma waqfux iċemplulna u jiktbulna biex joffrulna l-għajnuna tagħhom f’dan iż-żmien li aħna l-Patrijiet Agostinjani ser ikollna nibqgħu ġewwa. Is-solidarjeta’ tagħkom tat lilna l-patrijiet serenita’ f’dan il-mument ta’ inċertezza u ta’ biża’. Ħafna oħrajn bħalna għixu jew qegħdin jgħixu din l-esperjenza li llum ninsabu fija aħna l-patrijiet. Ma nixtiequ lil ħadd jgħaddi minn dawn l-inċertezzi u l-biżgħat li din il-marda ġġib magħha. Biss, fl-istess waqt, j’Alla li kull min ser ikollu jħabbat wiċċu ma’ din is-sitwazzjoni tal-pandemija, isib min ikellmu, ifarrġu, joffrilu l-għajnuna li jista’ jkollu bżonn. Fil-jum tal-bieraħ, aħna l-Patrijiet Agostinjani esperimentajna verament kemm hawn persuni li jaħsbu fina u li jħobbuna. Grazzi tassew minn qalbna tal-qalb kbira tagħkom.”

 Waqt li nawguraw fejqan ta’ malajr, inwiegħduhom it-talb tagħna.


© 2021 agostinjani.org. All Rights Reserved.