Il-Mulej sejħilna u...

Aħna weġibna

Aħna ġejna flimkien

Aħna naqsmu l-imħabba tiegĦu

Aħna naqdu l-Knisja

Aħna nimxu fuq S. Wistin

 

Skopri min int...Skopri min aħna...

 Ħafna drabi, meta nitkellmu fuq vokazzjoni reliġjuża jew saċerdotali, jew nisimgħu min isemmiha, malajr inqallbu ġo moħħna u nġibu quddiem għajnejna xi żewġ żgħażagħ impenjati f’xi attività tal-knisja, jew xi żewġ abbatini li jidhru bilgħaqal, u donnu nserrħu rasna! Dal-kliem mhux għalina! Kieku jaħasra dawk tajbin! U jekk jgħaddielna minn moħħna nirriflettu naqra aktar, malajr jiġuna mistoqsijiet bħal: min jaf il-Mulej hux qed isejħilhom? Jew min jaf iweġbux? Dan hu kollu tajjeb u dawn iż-żgħażagħ (li illum huma ftit!) għandhom bżonn min jinkuraġġihom imma meta moħħna jieqaf hawn biss, ħafna drabi nkunu qed ninsew li l-pastorali vokazzjonali mhix xi ħaġa indirizzata biss għaż-żgħażagħ li jistgħu jikkunsidraw is-sejħa t’Alla fil-ħajja tagħhom imma għal-kulħadd. Hija tingiża li tniggiżna lkoll, aħna min aħna, fil-Knisja!

Is-suġġett tal-vokazzjonijiet huwa suġġett li għandu jolqotna lkoll aħna min aħna. Meta l-Knisja titkellem dwar il-vokazzjoni reliġjuża u saċerdotali, titkellem dwar realtà li tmissna lkoll bħala nsara. Hekk anke meta bħal nhar il-Ħadd li ġej niċċelebraw bħala Knisja Jum il-Vokazzjonijiet. Mumenti bħal dawn huma opportunità li tiftaħ spunt ta’ riflessjoni li jinkludi lil kulħadd u jgħinna nifhmu x’inhu l-post tagħna jew x’qed nifhmu b’pastorali vokazzjonali. Bla dubju ta’ xejn għalina reliġjużi u saċerdoti hija sejħa biex nevalwaw il-mod ta’ kif qed nippreżentaw dan id-don permezz tal-ħajja tagħna u kif qed noffru sfida u akkumpanjament liż-żgħażagħ tagħna. Għall-insara kollha, nemmen li hija opportunità ukoll biex isibu l-ispazju tagħhom f’dan il-qasam u jagħrfu aktar li din hi missjoni li naqsmu flimkien.

Jekk hemm ħidma vokazzjonali li Kristu jinkoraġixxi fl-evanġelju huwa bla dubju ta’ xejn it-talb, u din hi l-ewwel missjoni li lkoll kemm aħna nistgħu inwettqu: ‘Itolbu mela lil sid il-ħsad biex jibgħat ħaddiema għall-ħsad tiegħu’. Hija  stedina diretta biex b’sinċerita nwasslu kontinwament it-talba tagħna lill-Mulej għal din il-ħtieġa fil-knisja.

Ma’ din l-isfida, tasal anke l-isfida li kontinwament naħdmu biex noħolqu ambjenti fejn is-sejħa għall-ħajja reliġjuża u saċerdotali ssib art tajba fejn tista tikber.  Din hi ħidma li għandha  tikkaratterizza l-familja nisranija u allura trid tkun missjoni li tolqot mill-qrib, u b’mod partikolari, lill-ġenituri u n-nanniet li f’idejhom hemm ir-responsabilità li joffru liż-żgħar ambjenti b’saħħithom.

Fuq kollox l-istedina diretta trid tasal għand iż-żgħażagħ. Lil dawn irid ikollna l-kuraġġ li nisfidawhom sabiex jikkunsidraw anke s-sejħa tal-Mulej fost għażliet oħra. Il-Mulej isejjaħ permezz ta’ ħafna modi u jista’ jkun jinqeda anke permezz tagħna biex ngħinuhom jirriflettu bis-sens dwar il-futur tagħhom. Għażliet bħal dawn ħafna drabi huma akkumpanjati minn tant mistoqsijiet li aktar milli tweġibiet ċari, għandhom bżonn ta’ inkuraġġiment, serenità u ħafna smiegħ u akkumpanjament.

Qatt ħsibt, int x’sehem għandek minn din il-missjoni fil-Knisja?

Qatt ħsibt x’inti tagħmel biex jinħoloq ambjent li japprezza aktar is-sejħa għall-ħajja reliġjuża u saċerdotali?

Qatt ħsibt jekk hux qed titlob biżżejjed għal dan il-għan?

Qatt ħsibt li l-Mulej jista’ jkun qed isejjaħ lil xi ħadd qrib tiegħek biex isir reliġjuż?

U jekk int żagħżugħ jew żagħżugħa, qatt ħsibt li l-Mulej jista’ jkun qed isejjaħ anke lilek?

Jekk dawn il-ftit kliem tħoss li jgħoddu għalik u allura bqajt taħseb fuq dak li tixtieq tagħmel f'ħajtek, tiddejjaqx tiltaqa' magħna billi tikkuntattja lil fr Terence Spiteri osa fuq 21222884 jew email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Kompli skopri min int...skopri min aħna. 

 

 

Fr Leslie Gatt osa

Pirjol Provinċjali


Għażiż/a żagħżugħ/a

Jisimni Wistin. Għalkemm għext żmien ilu, għadni ħaj illum permezz tal-ħafna kitbiet li ħallejt warajja. Nixtieq li permezz ta’ din l-ittra ċkejkna nagħmlu bħal encounter bejnietna ta’ dak li għext, esperjenzajt, ġarrabt, irriflettejt, u ta’ kemm Alla tas-sorpriżi kien preżenti kontinwament minkejja d-diversi dubji u diffikultajiet li ltqajt magħhom fiż-żgħożija tiegħi. Għaliex, jiena bniedem u ngħix qalb il-bnedmin (cf Ittra 78,8), u “x’inhi qalbi jekk mhux qalb umana?” (De Trinitate IV, prol. 1). Għalhekk ħabib, dawn huma pinzellati ċkejknin mir-riflessjonijiet tiegħi fejn ikomplu jkunu ta’ kuraġġ u tama għal ħajtek.

Dejjem fittixt u qalbi dejjem kellha dak l-għatx għall-verità. Fl-istess ħin ma żammejtx dan kollu għalija imma permezz tat-taħżiż tiegħi, ippruvajt nikkomunika l-esperjenza umana li għaddejt f’forma ta’ talba lil Alla. Esperjenza li tagħmillek kuraġġ minkejja l-qtigħ ta’ qalb li għaddejt minnu, fejn Alla dejjem kien preżenti f’ħajti, anke meta warrabtu, ħrabt jew injorajt it-twissijiet tal-għażiża ommi. Kemm nesperjenzawha din!

Fl-istess ħin naf li l-ħajja hija bidla kontinwa, dejjem hemm il-ġdid, ta’ kif naħsbu, ta’ kif inħarsu lejn l-affarijiet u dan ukoll permezz tal-esperjenzi li ngħaddu minnhom. U quddiem dan it-tibdil kollu, xbieha sabiħa u għal qalbi li għandi hija dik tal-pellegrin; dak li dejjem qed ifittex u qatt ma jaħseb li wasal, u dejjem miftuħ għall-esperjenzi ġodda, għas-sorprizi t’Alla, għall-preżenza tiegħu. U mingħajr ma trid, tiġi l-mistoqsija, imma sa fejn ser immorru? Inħeġġek b’qalbi kollha: “dejjem żid xi ħaġa. Kompli imxi, kompli mingħajr ma tieqaf; tiqafx f’nofs it-triq; tmurx lura.” (Prietka 169,15,18) Dan il-punt tal-interjorità huwa vjaġġ, u huwa wkoll meeting point. Huwa vjaġġ li jwassal għall-aktar affarijiet intimi u personali u wkoll spazju magħna nfusna, mal-oħrajn u m’Alla. Għaliex il-mistoqsijiet il-kbar, il-biżgħat qegħdin fl-interjorità. Għalhekk, “fejn inti sejjer? Dur lejn qalbek.” (Trattatt fuq l-Evanġelju skont San Ġwann, 18,10)

U kemm għandna mistoqsijiet, hux tassew? Mistoqsijiet ta’: Jien min jien? Fejn ninsab? Min jgħix fil-qalb tiegħi? X’qegħdin nagħmlu hawn? Min fejn ġejna? Fejn sejrin? Hija din it-triq it-tajba? X’inhuma l-ħtiġijiet u x-xewqat profondi ta’ ħajti? X’inhuma l-eseġerazzjonijiet u l-punti ta’ kontradizzjoni f’ħajti?... u meta nkunu qegħdin nistaqsu dawn il-mistoqsijiet inkunu qegħdin nfittxu. (cf Kummentarju fuq is-Salmi 144,13) U dan kollu permezz tal-interjorità, fejn insibu lilna nfusna. Ma hemm xejn aktar affaxxinanti għall-bniedem li jiskopri r–realtà tiegħu/tagħha. Għaliex, dak li jiddefinixi l-persuna huwa d-dinja interna, id-deċiżjonijiet, is-sentimenti. Għaliex bniedem “ma jista’ jagħmel xejn ’l barra qabel ma jaħseb fuq il-ħaġa fuq ġewwa.” (Kummentarju fuq is-Salmi 125,8)

Għalhekk ħabib, la tibżax issaqsi l-mistoqsijiet. Dawn il-mistoqsijiet mhumiex tfittxija biss għal aktar għerf, imma għall-ħajja u għall-imħabba. (cf. De Trinitate 15,2,2) U dawn huma żewġ affarijiet tant sbieħ u għal qalbi – il-ħajja bl-abbundanza u l-imħabba. Ħabib, meta nkunu qegħdin infittxu l-verità, il-ferħ, is-sbuħija u l-imħabba, inkunu qegħdin, forsi mingħajr ma nafu, infittxu lil Alla, għaliex kif tlabtu lil ħanin Alla, “int għamiltna għalik, O Alla, u qalbna ma ssibx kwiet jekk ma tistriħx fik.” (Stqarrijiet 1,1,1) U ħabib, mhux qalbi biss, imma qalbna, tiegħi u tiegħek, għaliex mingħajrek, mingħajrkom ma nistax ngħix, ma nistax insalva. U għalhekk il-ħbiberija hija tant importanti għalija u għandha valur mhux biss uman, imma valur spiritwali u proġett għal qalbi. Fil-ħbiberija u fil-komunità flimkien u permezz ta’ xulxin inkomplu niskopru s-sabiħ u s-sorpriżi t’Alla fil-ħajja personali u fil-ħajja tagħna bħala komunità.

Ħbiberija u mħabba huma żewġ kelmiet viċin xulxin. U din il-kelma ‘mħabba’ tant irrepetejtha, għax tant hija tema ċentrali għalija. Sibt l-imħabba waqt il-mixja tiegħi fl-aktar kurituri intimi ta’ ħajti. Għaliex “wieħed ma għandux jinkwieta fuq ħaġa oħra fil-ħajja ħlief li jagħżel x’ser iħobb.” (Prietka 96,1,1) Għalhekk, “ħobb u għamel li trid.” (Prietka fuq l-Ewwel Ittra ta’ San Ġwann, VII,8) U l-iżvilupp personali huwa mkejjel bil-ħila ta’ kemm inħobbu u nkunu maħbuba. Għaliex l-imħabba hija l-aqwa għaqda li tgħaqqad lill-bnedmin u permezz tal-imħabba reċiproka hija t-triq żgura lejn Alla.

Inħeġġek: kompli fittex. Kompli skopri dak li jixtieq Alla minnek. Kompli ħobb l-imħabba, il-ħajja, il-verità, l-għerf, is-sbuħija, il-libertà, il-ferħ... Kompli dan il-vjaġġ sabiħ ta’ konverżjoni fi spirtu ta’ ħbiberija. Kompli ikber fil-komunità. Kompli kun magħqud u kontra d-diversi firdiet u qasmiet. Kompli agħti s-sehem tiegħek fil-ġustizzja, fil-paċi u fis-solidarjetà. Kompli itlob, għaliex it-talba tiegħek hija l-konverżazzjoni ma’ Alla. Kompli ħalli s-silenzju interjuri fil-ħajja tiegħek. Kompli agħraf is-sejħa tiegħek biex tikber flimkien fil-Knisja permezz tal-akkumpanjament għall-missjoni ta’ servizz tas-Saltna. Kompli poġġi lil Ġesù Kristu, il-Medjatur, il-Verità, il-Ħajja, it-Tabib, l-Imgħallem Interjuri, it-Triq, fiċ-ċentru tal-ħajja tiegħek. Il-Mulej huwa Hu li jimxi quddiem u jiggwida. Tħarisx lura, ħobb lil dak li jmexxik. (cf. Kummentarju fuq is-Salmi 75,16) Ħares ’il quddiem.

Nawguralek ħafna affarijiet sbieħ. Meta trid li nerġgħu niltaqgħu u nkomplu flimkien dan il-vjaġġ b’dawn il-ħsibijiet, tiddejjaq xejn u tikkuntattjani permezz ta’ kitbieti jew permezz ta’ ħuti l-Agostinjani.

 

Ħabibek

Wistin ta’ Ippona

Fr. David Cortis osa
Fr. Terence Spiteri osa


Xi jrid Alla minni?

X’jixtieq minn ħajti?

X’inhi s-sejħa li għandu għalija?

Fejn nista’ nsib il-ferħ veru f’din id-dinja?

Dawn huma domandi diffiċli u jistgħu ibeżżgħuna imma fl-istess ħin mistednin inpoġġu t-tama f’Alla li huwa Missier u wegħedna li ser jakkumpanjana tul ħajjitna kollha. Il-wegħda tiegħu tirbaħ kull inċertezza, dubju u tbatija.

Ir-risposta għall-mistoqsija ta’ “Alla xi jrid minni” hija bejnek u bejn Alla imma hemm diversi aspetti li jgħinuk fir-riflessjoni (dixxerniment) biex twieġeb b’onestà u fedeltà dak li Alla jrid minnek.

Qabel nitkellmu minn x’tip ta’ sejħa Alla għandu għalija, hemm mistoqsija ikbar – X’tip ta’ qdusija Alla jrid għalija? Kulħadd huwa msejjaħ għall-qdusija: lajċi single impenjati, miżżewġin, reliġjużi u saċerdoti. Din hija s-sejħa universali li tgħodd għal kulħadd. Fl-aħħar il-Mulej mhux ser jistaqsina jekk kontx, saċerdot jew miżżewweġ imma jekk ħabbejniex lill-oħrajn. San Ġwann tas-Salib jgħid li fl-aħħar jum aħna ser inkunu ġġudikati fuq l-imħabba biss.

X’ser ikun l-istat tal-ħajja tiegħi? Kif ser inkun naf għal-liema triq jiena msejjaħ: ħajja reliġjuża, ħajja saċerdotali, lajk single impenjat? Niżżewweġ u nibni familja? Hija din il-persuna li magħha ser naqsam ħajti u nwiegħed li nirrispetta u nħobb ħajti kollha?

Għalhekk il-mistoqsija vokazzjonali ssir: Liema sejħa l-iktar li ser tħallik tħobb u tagħti lilek innifsek lil Alla u lill-oħrajn: billi trabbi familja, issir saċerdot, tgħix il-ħajja reliġjuża jew il-ħajja ta’ lajk single impenjat/a? Nixtieq naqsam miegħek ftit aspetti li jgħinuk tkompli tfittex u tiskopri dak li Alla jrid minnek.

Ir-relazzjoni tiegħek mal-Mulej hija ferm importanti f’dan iż-żmien ta’ riflessjoni u deċiżjonijiet kbar fil-ħajja tiegħek. Ħalli l-Kelma ta’ Alla tkun  kumpann fil-mixja tiegħek, ipparteċipa fl-Ewkaristija li hija l-ikel u x-xorb tal-ħajja tagħna, faħħar lil Alla b’ħajtek u tiddejjaqx toqgħod quddiem l-Ewkaristija, fil-preżenza tiegħu. Irrifletti fuq ix-xewqa sinċiera li tagħti lilek innifsek lill-oħrajn għax kull sejħa għandha l-għan li tingħata lill-oħrajn.

Isma’ x-xewqat li hemm fil-fond ta’ qalbek u b’hekk tkun taf x’inhu dak il-ferħ li l-Mulej ħejja għalik, hu jitkellem fis-silenzju tal-qalb u fl-esperjenzi li jgħaddik minnhom, fil-persuni li magħhom tiltaqa’. Huwa normali li tħossok imħawwad u xi drabi l-istess xewqat ikunu opposti ta’ xulxin. Kemm ilek tħoss din ix-xewqa għas-sejħa partikolari? Il-persistenza u l-perseveranza tax-xewqa tkompli tagħtik dawl fuq dan kollu.

Aspett importanti f’dan iż-żmien ta’ riflessjoni huwa l-prinċipju tar-realtà. Ilkoll nafu li huwa Alla li jsejjaħ, huwa ħaddieħor li jaċċetta li jgħix ħajtu miegħek. Din hija r-realtà esterna – jekk naraw is-sejħa għall-ħajja miżżewġa nirrealizzaw li jrid ikun hemm l-istess rieda u xewqa miż-żewġ persuni, ma nistax naħseb li jien inħobb lil dik il-persuna jekk il-persuna l-oħra mhux tħoss l-istess emozzjonijiet u ma tixtieqx tkompli ssir tafni.

L-istess ħaġa fis-sejħa għall-ħajja reliġjuża/saċerdotali. Hija l-Knisja li ssejjaħ/tistieden u tilqa’ l-persuna biex tgħin l-għalqa tal-Mulej. Għalhekk huwa importanti li d-dixxerniment isir minnek u mill-Knisja (minn persuna li tkun qed takkumpanjak fil-mixja vokazzjonali tiegħek – akkumpanjatur vokazzjonali, direttur spiritwali, surmast eċċ). Dan l-aspett ikompli jgħin fit-tfittxija għas-sejħa awtentika u sinċiera li Alla għandu għalik.

Jista’ jkun li l-biża’ twaqqfek u ma tħallikx tkompli tiskopri s-sejħa li Alla għandu għalik. Nistgħu nibżgħu li Alla qiegħed isejħilna għal xi ħaġa li mhux ser inkunu kuntenti. Alla ma jixtieqx li fis-sejħa u l-ħajja tagħna nkunu mdejqin imma l-iskop tas-sejħa huwa li jsalvana u jagħtina l-ħajja. Is-sejħa vera hija dik li timliena bil-ferħ u l-entużjażmu, dik li tagħtina l-paċi veru tal-qalb u tħallina nkunu aħna stess. M’għandekx għalfejn ġġiegħel lilek innifsek tibdel il-personalità tiegħek biex tidħol f’dik is-sejħa partikolari. Din għandha tkun naturali fl-istess waqt bix-xewqa tal-għarfien dejjem iktar tiegħek innifsek fi żvilupp kontinwu matul iż-żmien. Il-Mulej ser iħejjina u jibdilna għal dak li għandna bżonn.

Nibża’ li mhux ser inkun kapaċi ngħix u nwettaq dak li Alla jrid minni.

Biża’ komuni huwa l-biża’ personali – l-biża li mhux ser inkun kapaċi, il-mistħija li twaqqafni milli nagħmel pass f’ħajti, il-biża’ mid-dgħufijiet tiegħi. Dawn huma kollha biżgħat normali u m’għandix inħallihom ifixkluni milli nkompli nintelaq f’idejn il-Mulej. Il-biżgħat u d-dgħufijiet tagħna huma parti minn ħajjitna u permezz tagħhom inkomplu niskopru lilna nfusna. Tista’ tegħlibhom? Iva tista’, imma bil-mod u b’ħafna paċenzja, dan jitlob ħafna żmien, talb, u għajnuna minn diversi persuni oħrajn (ħbieb, akkumpanjaturi spiritwali, għajnuna professjonali eċċ). Għandna bżonn l-għajnuna ta’ ħaddieħor biex inqumu u noħorġu minn dawn id-dgħufijiet.

Jekk tixtieq twieġeb għal sejħa li hemm f’qalbek, agħmel kuraġġ u taqtax qalbek, il-Mulej ser ikun miegħek anke fil-mumenti li fihom ma tagħrafx il-preżenza tiegħu. Għażilt triq diffiċli u ta’ sfidi kbar, jista’ jkun li ta’ madwarek mhux qegħdin jagħmlu l-istess għażla, tħossok miexi kontra l-kurrent u t-triq hija dejqa ħafna? Tistenniex sakemm tkun il-ġenna biex tħoss l-imħabba tal-Mulej...ibda minn hawnhekk! Il-Mulej qiegħed jistenniek. Intelaq f’idejh...Ħallih imexxik...Agħmel il-pass illum!

Jekk tixtieq tiskopri iktar dak li Alla jrid minnek, ikkuntattja lil P. Terence Spiteri osa fuq 21222884 jew email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

fr.Terence Spiteri OSA

Akkumpanjatur Vokazzjonali


Mument ta' Talb

Festa Tal-Konverżjoni ta’ Santu Wistin

24 ta’ April, 2020

   

  1. Innu tal-bidu

 

  1. Is-Sinjal tas-Salib

 + Fl-Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu.

R/. Ammen.

 

  1. Introduzzjoni

 Il-Konverżjoni ta’ Santu Wistin: ftuħ bla kundizzjoni għall-Mulej – bidla radikali: fiduċja totali u disponibbiltà – Imħabba bla tarf għal Alla tiftaħna għat-tama – F’dan iż-żmien tal-pandemija npoġġu lilna nfusna fl-idejn ħanina ta’ Kristu Rxoxt.

 

  1. Talba ta’ Santu Wistin

 L-ewwel qarrej: O Alla ħallieq ta’ kollox, agħtini l-ewwel li nsejjaħlek fis-sewwa; imbagħad li nkun mismugħ minnek; u fl-aħħar li tifdini. O Alla li minnek ġej kollox, li mingħajrek ma hemm xejn. O Alla li lanqas tippermetti li jintilfu dawk li jfittxu li jeqirdu lil xulxin. O Alla li mix-xejn ħlaqt din id-dinja, li għajnejn kulħadd jintebħu kemm hi sabiħa. O Alla li ma tagħmilx il-ħażen, iżda tippermettih sabiex jiġi evitat ħażen ikbar.

It-tieni qarrej: O Alla li int maħbub min kull min jista’ jħobb, konxjament jew le. O Alla li fik kollox jeżisti, u madankollu dak li hu sfigurat fil-ħlejjaq mhux ikrah, dak li hu ħażin ma jġibx ħsara, u lanqas l-iżball ma jqarraq. O Alla missier il-verità, missier il-għerf, missier il-ħajja vera u sħiħa, missier il-kuntentizza, missier it-tajjeb u s-sabiħ, missier id-dawl intelliġibbli, missier il-qawmien u l-illuminazzjoni tagħna, missier ir-rahan li jwiddibna sabiex nerġgħu lura lejk.

L-ewwel qarrej: O Alla li jekk nitbiegħdu minnek, naqgħu; jekk nersqu lejk, inqumu; jekk nibqgħu fik, inżommu sħiħ. O Alla li jekk nitilquk, inċedu; jekk nerġgħu lura lejk, nieħdu l-ħajja mill-ġdid; jekk ngħixu fik, aħna ħajjin. O Alla ħadd ma jitbiegħed minnek, jekk mhux għax imqarraq; ħadd ma jfittxek, jekk mhux għax imwissi; ħadd ma jsibek, jekk mhux għax imsoffi. O Alla li titilqek, ifisser li tintilef; li tagħti kasek, ifisser li tħobb; li tarak, ifisser li jkollok lilek. O Alla li tqanqal il-fidi, tħeġġeġ it-tama, li tgħaqqadna l-imħabba.

It-tieni qarrej: Fejjaqli u iftaħli widnejja, sabiex nisma’ leħnek. Fejjaqli u iftaħli għajnejja, sabiex nara s-sinjali tiegħek. Biegħed minni l-mard, sabiex ngħarfek mill-ġdid. Għidli fejn għandi nkun għassa, sabiex narak, u nittama li nagħmel dak kollu li tikkmanda. Jekk hu bil-fidi, li dawk li kienu tbiegħdu minnek jerġgħu lura lejk, agħtina l-fidi; jekk bil-virtù, agħtina l-virtù; jekk bix-xjenza, agħtina x-xjenza. Żid fija l-fidi, żid it-tama, żid l-imħabba.

L-ewwel qarrej: Kulma jsaħħaħ lil ġismi li jmut, sakemm ma nafx kif jista’ jkun ta’ utilità għalija, jew għal dawk li nħobb, jiena nħalli f’idejk, Missier l-iktar għaref u kbir; u meta jiġi l-waqt, urini int x’inhu l-aħjar. Lilek nitlob o tjubija waħdanija u li tgħaxxaq! Ammen, ammen.

 (Solilokwiji 1,1,2-3.5-6)

 

  1. Silenzju qasir (wara kull paragrafu jew fl-aħħar)

 Wieħed jista’ wkoll jinkludi dawn l-antifoni wara kull paragrafu:

 

“Tard jien ħabbejtek, O Sbuħija eterna, tard jien ħabbejtek, Sbuħija antika u daqshekk ġdida!”

 

“Ubi caritas et amor, Deus ibi est”

 

“Misericordias Domini, in aeternum cantabo”

  

  1. Nitolbu flimkien:

 

Missierna…

Sliema…

Glorja...

  

  1. Talba:

 + O Alla ħanin u li tista’ kollox, serħan fl-għejja tagħna, tisħiħ fid-dgħufija tagħna, konfort fid-dwejjaq tagħna. Aħna niġu għandek nitolbuk ħniena, għax sal-lum inħossu d-dgħufija umana fil-preżenza ta’ din il-pandemija virali. Isma’ t-talb li qed nagħmlulek bl-interċessjoni ta’ Santu Wistin, ikkonsla l-uliedek, eħlisna mid-deni u iftħilna qalbna biex inkunu nies ta’ tama.

B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu, Alla wieħed, għal dejjem ta dejjem.

R/. Ammen.

  1. Barka

 

+ Il-Mulej magħkom.

R/. U miegħek ukoll.

 

+ Iberikkom Alla li jista’ kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu s-Santu.

R/. Ammen.

 jew:

 + Iberikna l-Mulej, iħarisna minn kull ħażen u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.

R/. Ammen. 

  1. Innu tal-aħħar

 

Niżżel dan il-mument ta' talb:

Nitolbu flimkien ma' Santu Wistin


© 2020 agostinjani.org. All Rights Reserved.