Nhar il-Ġimgħa 6 t' April P. Rikkardu Attard iċċelebra 60 sena mill-Ordinazzjoni Saċerdotali tiegħu permezz ta' Ċelebrazzjoni Ewkaristika fil-Knisja San Nikola minn Tolentino Ħal Tarxien. Il-Mulej ikompli jbierek lil dan ħuna u jagħtih is-saħħa u l-qawwa fil-ministeru tiegħu.

 

 

Ritratti: Francis Darmanin MBA MIAP MIMIS MIM BA Hons. Photography

 Ilbieraħ, 4 ta’ April 2018 fetaħ uffiċjalment il-Kapitlu Provinċjali Ordinarju tal-patrijiet Agostinjani ta’ Malta. Fil-lejla ta' qabel, kien hemm Velja ta' talb għal dan il-għan. Il-Kapitlu huwa laqgħa ġenerali li fiha r-reliġjużi jinġabru biex jiċċelebraw u jevalwaw il-ħajja tagħhom, waqt li jippjanaw il-programm tagħhom għall-erba’ snin li ġejjin. L-agostinjani jagħtu s-servizz tagħhom lill-Knisja u lis-soċjeta f’diversi oqsma, f’Malta u lilhinn minn xtutna.

Fiċ-Ċelebrazzjoni tal-ftuħ tal-Kapitlu l-Pirjol Ġenerali tal-Ordni Agostinjan, P. Alejandro Moral Anton O.S.A. ta l-mandat lill-Pirjol Provinċjali ġdid P. Leslie Gatt O.S.A. li kien elett aktar kmieni din is-sena. F’sessjoni tal-Ħamis filgħodu 5 ta' April 2018 kien elett ukoll il-Kunsill tal-Provinċja magħmul minn, P. Mario Abela O.S.A., P. Alex Cauchi O.S.A., P. Paul Formosa O.S.A. u P. Franco Grech O.S.A.

Patri Terence Spiteri O.S.A. kien imbagħad elett Segretarju Provinċjali waqt li Patri Pierre Desira O.S.A. kien elett Ekonomu Provinċjali.

Il-Kapitlu Provinċjali Ordinarju li qed jinżamm fil-Kunvent ta’ San Mark ir-Rabat ikompli permezz ta’ diskussjonijiet fil-ġranet li ġejjin.

Il-Patrijiet jerġgħu imbagħad jinġabru f’assemblea Ġenerali għal ġimgħa ta’ ħidma fl-aħħar ġranet ta’ April.

 

 

(Ritratt 1: Fr Raphael Abdilla OSA

Ritratti 2 - 8 : Fr Terence Spiteri OSA)

 

 

 

 


It-Tnejn 18 ta’ Diċembru 2017, il-Provinċjal P. Raymond Francalanza osa, f’isem il-Provinċja kollha pprezenta s-somma ta’ Euro10,000 lil ALS Malta. Din kienet is-somma li ġbarna mill-komunitajiet tagħna kollha fis-sena ta’ Bi-Ċentinarju li temmejna f’Settembru li għadda.  Mr Bjorn Formosa li tiegħu kienet il-ħolma biex Malta jkollna dan is-servizz għal dawn il-persuni, laqa’ s-somma f’isem l-ALS Malta u appreza bil-qalb il-ġest tagħna lkoll u deher kemm kien emozzjonat. Dawn huma ġesti sbieħ, u l-Mulej żgur jappreza dak li għamilna.

 

 

 


Nhar it-Tlieta, 2 ta’ Jannar 2018, ġie magħżul is-66 Provinċjal tal-Provinċja Agostinjana Maltija wara li matul dawn l-aħħar tliet xhur, ir-reliġjużi agostinjani maltin, filwaqt li qiegħdin jipreparaw għall-Kapitlu Provinċjali Ordinarju tal-Provinċja, waqt din l-istess preparazjoni saru żewġ votazzjonijiet biex jinħatar il-provinċjal il-ġdid. Dan ix-xogħol isir kull erba’ snin. Bħalissa, diversi laqgħat qiegħdin isiru bi tħejjija għal dan il-Kapitlu importanti fil-ħajja tagħna r-reliġjużi agostinjani f’Malta.

Patri Leslie jieħu l-inkarigu ta' din il-missjoni l-ġdida fil-Kapitlu tal-Provinċja ta' Malta li ser jibda fl-4 ta’ April li ġej. Dakinhar huwa jissuċċedi lill-Provinċjal preżenti, Patri Raymond Francalanza li bi mħabba u b’dedikazzjoni kbira qeda fis-snin li għaddew.

Patri Leslie twieled fl-1978 u tgħammed fil-Parroċċa ta’ Santu Wistin il-Belt Valletta. Fis-sena 2000 beda s-sena tan-Novizzjat fl-Ordni ta’ Santu Wistin fl-Italja u sena wara għamel l-ewwel professjoni fl-Ordni Agostinjan. Fis-sena 2005 kien ordnat saċerdot fil-Konkatidral ta’ San Ġwann mill-E.T. Mons. Ġużeppi Mercieca. Studja l-lingwa Maltija, il-Filosofija u t-Teologija fl-Università ta’ Malta u wara kompla l-istudju ta’ speċjaliżżazzjoni tiegħu fil-pastorali maż-żgħażagħ u l-kateketika fl-Università Pontifiċja Salesjana f’Ruma.

Lura Malta, P. Leslie ħadem fil-Komunità tar-Rabat, fil-formazzjoni u l-ħidma maż-żgħażagħ u fil-Kulleġġ Santu Wistin f’Tal-Pieta u l-Marsa, fejn għadu jaħdem sal-lum bħala Rettur tal-Kulleġġ. Il-Mulej ibierek lil P. Leslie f'din il-missjoni ġdida li l-Provinċja qiegħda tpoġġi f’idejh. Nitolbu lil Alla għalih u kif ukoll għall-Provinċja Agostinjana Maltija f’dan il-mument għażiż ta’ mixja l-quddiem għall-qadi ta’ dawk kollha li magħhom naqsmu ħajjitna.

Aħna r-reliġjużi agostinjani maltin nirringrazzjaw lil Patri Raymond Francalanza tas-servizz li ta mill-qalb lill-Provinċja Agostinjana u lill-Knisja f'Malta.

 

 


Bejn it-3 u l-10 ta’ Settembru, il-grupp ta’ żgħażagħ agostinjani ingħaqad mal-komunità tal-patrijiet f’Taize (Franza) biex jagħmel esperjenza ta’ talb, fidi u komunità flimkien ma’ żgħażagħ oħrajn minn pajjiżi differenti li qegħdin jagħmlu l-mixja fil-fidi tagħhom.

 

(Ritratt James Pizzuto)

Uħud minn dawk li ħadu sehem f’din l-esperjenza qegħdin jaqsmu magħna l-ħsibijiet tagħhom.

 

Fr. Franco Grech osa

L-esperjenza tiegħi f’Taize’ kienet esperjenza ta’ Alla bħala ġmiel. Il-presenza ta’ Alla kienet tinħass f’dak kollu li hu Taize: il-ġmiel tal-kampanja mill-isbaħ; il-ġmiel tal-ħajja f’ Taiże fejn titgħallem, titlob, tiddiskuti, u sservi; il-ġmiel li tiltaqa’ ma tant nies ġejjin minn ambjenti differenti ta’ pajjiżi, denominazzjonijiet nsara, etajiet differenti, u nies bi bżonnijiet differenti; il-ġmiel tal-komunita’ tal-Brothers, li kellna x-xorti li nsiru nafu mill-qrib, għaliex konna mistednin fil-kunvent tagħhom darbtejn...Brothers ta’ denominazzjonijiet nsara differenti li minkejja l-varjeta’ tal-background tagħhom isibu l-mod kif jgħixu l-ħajja komunitarja flimkien fit-talb u fix-xogħol, u huma ta’ ispirazzjoni għal tant mijiet ta’ żgħażagħ li jżuru Taize; il-ġmiel tal-mumenti ta’ talb fil-knisja...mijiet ta’ nies differenti jitolbu flimkien, il-kant sabieħ, il-lingwi differenti, il-ġesti liturġiċi u para liturġiċi sinifikattivi, u fuq kollox il-mumenti ta’ skiet profondi, fejn minkejja dawk in-nies kollha, jekk taqa’ labbra tismagħha, u l-mod kif it-talb magħmul b’mod li dawn il-mumenti ta’ skiet ikunu sinifikkattivi; u fl-aħħar, imma mhux l-inqas, il-ġmiel tal-grupp ta’ żgħażagħ agostinjani maltin li tlajt magħhom, flimkien ma’ Fr. Terence u Fr. David....li għamlu din l-esperjenza għalija waħda unika u li ma ninsa’ qatt.

 

Maria Theresa Portelli

Kieku kelli niddeskrivi l-esperjenza tiegħi f’Taize f’erba’ kelmiet ngħid li kienet waħda rikka ħafna u unika.  Din l-esperjenza għamiltha kemmxejn differenti mill-oħrajn għaliex għażilt li l-ġimgħa li għaddejt hemmhekk nagħmilha f’irtir fis-silenzju.  Kont nattendi għat-talks ta’ kuljum li wieħed mill-Brothers ta’ Taize jagħmel u nippareteċipa fit-tliet mumenti ta’ talb komunitarju li jkun hemm matul il-ġurnata.  Il-bqija tal-ġurnata kont imbagħad ngħaddiha fit-talb u l-meditazzjoni.  Il-Mulej kellimni b’diversi modi – bil-kant tal-Brothers li tant daħal f’qalbi;  bis-sbuħija tan-natura;  bis-sempliċità tal-post;  b’tant żgħażagħ miġbura minn kull naħa tad-dinja ... Kienet esperjenza ta’ Knisja Nisranija universali b’nies ta’ twemmin nisrani differenti magħqudin flimkien fit-talb, kif ried Br Roger – il-fundatur tal-Komunità ta’ Taize.  Ħadt gost ukoll li sirt naf tliet Agostinjani Maltin li ħadmu mhux ftit għalina biex din l-esperjenza tirnexxi sew.  Inħeġġeġ żgħażagħ oħra biex meta tiġihom l-opportunità li jmorru Taize jaħtfuha.  Jien ħallejt parti minn qalbi hemmhekk biex nerġa’ mmur!

 

Malcolm Saliba

Nirringrazzja lil Mulej ta’ din l-esperjenza f’Taizé!  Matul din l-esperjenza komplejt niskopri kemm il-Mulej iħobb lil kull wieħed minna b’imħabba speċjali u partikolari. Permezz ta’ din l-imħabba, wieħed malajr iħossu milqugħ ġewwa Taizé u li jagħmel parti minn kommunita waħda minkejja li lkoll ġejjin min-nazzjonijiet differenti. Din l-għaqda tinħass ħafna matul il-ħin tat-talb. Il-kant ta’ Taizé għenni biex inkompli nikber fir-relazzjoni tiegħi mal-Mulej biex b’hekk inkun nista’ niddi d-dawl tiegħu mhux biss f’Taizé imma fil-ħajja ta’ kuljum. Matul il-ġurnata kien ikollna workshops interessanti fejn wieħed ikun jista’ jaqsam l-esperjenza tal-fidi tiegħu. Din hi esperjenza unika għaliex wieħed ikompli japprezza l-fidi u jitgħallem min-nies tal-istess età li ġejjin minn kulturi differenti. Il-fidi tagħna m’għandhiex tkun meqjusa for granted imma hu l-impenn tagħna li nġedduha ta’ kuljum. Nirringrazzja wkoll lill-grupp sabiħ li fih kont parti minnu minn Malta. Konna ta’ għajnuna għal xulxin f’kull mument biex naqsmu l-ferħ u l-imħabba ta’ Alla bejnietna. Nirrakomanda din l-esperjenza għal dawk kollha li jixtiequ jikbru fil-fidi tagħhom u fir-relazzjoni tagħhom mal-Mulej.

 

Daniela Pace

They say that travel is the only thing you buy that makes you richer. Well, this was my third time in Taizé and I can honestly say that Taizé is proof of this. However, this time, I experienced something different. Taizé is also a place that allows a person to feel things deeply inside their hearts and experience a very intimate relationship with Christ. It’s that kind of relationship that, given our very hectic and busy lives, we have to really work hard for if we want to keep it alive every moment of every day. I also got the chance to appreciate so much more that everyone has his/her own story to tell and that every day is an opportunity to celebrate anyone who crosses our paths because everyone is special and unique in the eyes of God. There’s a very powerful and warm atmosphere of peace and joy in Taizé; something that I hope to carry with me every day of my life. I’m so grateful to have had this opportunity in my life and I intend to pass on the simplicity of the Taizé community wherever I go. 

 

Ma Bro Francis

 

 

 


© 2019 agostinjani.org. All Rights Reserved.