Kbir f’għemilu l-Mulej magħhom! Kbir f’għemilu l-Mulej magħna! U aħna bil-ferħ imtlejna.

It-Tieni Ħadd ta’ l-Avvent. Sena Liturġika C

Baruk 5:1-9; Salm 125; Filippin 1:4-6.8-11; San Luqa 3:1-6

Aqra’: Fis-sena ħmistax tal-ħakma ta’ Tiberju Ċesari, meta Ponzju Pilatu kien gvernatur tal-Lhudija, Erodi tetrarka tal-Galilija, ħuh Filippu tetrarka tal-artijiet tal-Iturija u t-Trakonija, u Lisanja tetrarka ta’ Abileni, fiż-żmien meta l-uffiċċju ta’ qassis il-kbir kien f’idejn Anna u Kajfa, il-kelma tal-Mulej ġiet fuq Ġwanni bin Żakkarija, fid-deżert. U ġie fl-inħawi kollha ta’ madwar il-Ġordan, ixandar magħmudija ta’ ndiema għall-maħfra tad-dnubiet, kif hemm imniżżel fil-ktieb tal-profeziji ta’ Iżaija:
“Leħen ta’ wieħed jgħajjat fid-deżert:
Ħejju t-triq tal-Mulej,
iddrittaw il-mogħdijiet tiegħu.
Kull wied jimtela,
kull muntanja u għolja titbaxxa,
il-mogħdijiet mgħawwġa jiddrittaw,
u t-triqat imħarbta jitwittew.
U l-bnedmin kollha jaraw is-salvazzjoni ta’ Alla!”.

Riflessjoni: Aħna qegħdin fl-Avvent. Il-Vanġelu qiegħed iħeġġiġna biex inħejju t-triq għall-miġja tal-Mulej f’ħajjitna. Iridna nindmu, nikkonvertu, jew biex nifthiemu ninbidlu. X’qed nagħmlu għall-ħajja ta’ dejjem? Hi triqtna l-onesta’? Il-ħlewwa? Il-bżulija? Qed nistinkaw biex neħilsu minn dnubna? Qed infiequ minn dak kollu li qed jostakolalna l-laqgħa tagħna ma’ Ġesu’? Il-Vanġelu jispiċċa hekk: “Il-bnedmin kollha jaraw is-salvazzjoni ta’ Alla!” Din hija l-akbar offerta li ġiet magħula lilna l-bnedmin. Il-Knisja llum, messaġġiera ta’ din l-offerta mwegħda ‘il fuq minn elfejn sena ilu, qegħda tagħmililna llum ukoll. X’se nagħmlu jien u int? Ħa nħejju ħajjitna għal Ġesu’ ħaj li twieled għalina, billi nindmu?

Itlob: Kbir f’għemilu l-Mulej magħhom! Kbir f’għemilu l-Mulej magħna! U aħna bil-ferħ imtlejna.

 Agħmel: Itlob lil Alla biex ifassal lil ħajtek b’tali mod li tagħti glorja lilu: “U jien dan nitlob: li l-imħabba tagħkom tikber u toktor dejjem iżjed bl-għerf u b’kull dehen, biex tistgħu tagħrfu tagħżlu l-aħjar, u mbagħad tkunu safja u bla ebda ħtija fil-jum ta’ Kristu, mimlijin bil-frott tal-ġustizzja li ġejja permezz ta’ Ġesù Kristu, għall-glorja u l-foħrija ta’ Alla.” (Filippin)


© 2024 agostinjani.org. All Rights Reserved.