Mulej, agħmel li norbtu dejjem ir-rieda tagħna ma’ tiegħek u naqdu s-setgħa tiegħek b’qalb safja.

Id-29 Ħadd matul is-Sena Liturġika B

Isaija 53:10-11; Salm 32; Lhud 4:14-16;San Mark 10:35-45

Aqra’: F’dak iż-żmien, Ġakbu u Ġwanni, ulied Żebedew, resqu lejh u qalulu: “Mgħallem, dak li se nitolbuk irriduk tagħtihulna”. “Xi triduni nagħmlilkom?” staqsiehom. U huma weġbuh: “Ħallina noqogħdu wieħed fuq il-lemin tiegħek u l-ieħor fuq ix-xellug fil-glorja tiegħek”. Imma Ġesù qalilhom: “Ma tafux x’intom titolbu. Għandkom ħila tixorbu l-kalċi li se nixrob jien, u titgħammdu bil-magħmudija li biha se nitgħammed jien?”. ”Għandna”, qalulu. Imbagħad qalilhom Ġesù: “Il-kalċi li se nixrob jien tixorbuh, iva, u titgħammdu wkoll bil-magħmudija li biha se nitgħammed jien; imma li wieħed joqgħod fuq il-lemin jew fuq ix-xellug tiegħi, din mhijiex ħaġa tiegħi li nagħtiha jien, imma hi għal dawk li għalihom kienet imħejjija”. L-għaxra l-oħra, meta semgħu dan, saħnu għal Ġakbu u għal Ġwanni. Imma Ġesù sejħilhom u qalilhom: “Tafu intom, dawk in-nies, li l-bnedmin jgħodduhom bħala kapijiet tal-pagani, jaħkmu fuqhom, u l-kbarat tagħhom iħaddmu s-setgħa tagħhom fuqhom. Fostkom ma għandux ikun hekk, imma min irid ikun kbir fostkom, għandu jkun qaddej tagħkom, u min irid ikun l-ewwel fostkom, għandu joqgħod ilsir ta’ kulħadd. Għax hekk ukoll Bin il-bniedem, hu ma ġiex biex ikun moqdi, imma biex jaqdi u biex jagħti ħajtu b’fidwa għall-kotra”.

Riflessjoni: Fi triqtu lejn Ġerusalemm biex jieħu l-Passjoni u l-mewt, Ġesu’ jiġi iffaċjat b’talba minn tnejn mid-dixxipli tiegħu għal dak li jikkonsidraw bħala dritt: “Ħallina noqogħdu wieħed fuq il-lemin tiegħek u l-ieħor fuq ix-xellug fil-glorja tiegħek”. Lanqas quddiem il-mewt ma jieqfu joħolmu bil-glorja tagħhom! Din hija arroganza kbira li turi fejn ir-rieda li bniedem għandu li jikkmanda tista twassal. L-għaxra l-oħra jeħduha kontrihom għax jibżgħu li Ġesu’ kien ħa jagħmel xi preferenza maż-żewġ dixxipli. Huwa jispjegalhom li l-mudell li d-dixxiplu għandu jimita huwa tal-ilsier. Bħalma Hu “ma ġiex biex ikun moqdi, imma biex jaqdi u biex jagħti ħajtu b’fidwa għall-kotra”, hekk għandu jagħmel id-dixxiplu tiegħu. Kull min irid jimxi wara l-Imgħallem Ġesu’ għandu jkun meqjus bħala l-qaddej ta’ kulħadd.   

Itlob: Mulej, agħmel li norbtu dejjem ir-rieda tagħna ma’ tiegħek u naqdu s-setgħa tiegħek b’qalb safja.

 

Agħmel: “Min irid ikun kbir fostkom, għandu jkun qaddej tagħkom, u min irid ikun l-ewwel fostkom, għandu joqgħod ilsir ta’ kulħadd”.


© 2024 agostinjani.org. All Rights Reserved.