Li ġġorr is-salib wara Ġesu’ tfisser li d-dixxiplu jagħmel minnu nnifsu servizz għall-oħrajn

L-24 Ħadd matul is-Sena Liturġika B

Isaija 50:5-9a; Salm 114; San Ġakbu 2:14-18;San Mark 8:27-35

Aqra’: Ġesu’ Sejjaħ lejh in-nies flimkien mad-dixxipli tiegħu u qalilhom: “Jekk xi ħadd irid jiġi warajja, għandu jiċħad lilu nnifsu, jerfa’ salibu, u jimxi warajja. Għax min irid isalva ħajtu, jitlifha; imma min jitlef ħajtu għall-imħabba tiegħi u tal-Evanġelju, isalvaha. Għax x’jiswielu l-bniedem jekk jikseb id-dinja kollha u mbagħad jitlef ħajtu?”.

Riflessjoni: “Jiċħad lilu nnifsu, jerfa’ salibu, u jimxi warajja”. Dawn huma it-tliet ordnijiet li n-nisrani irid jagħmel jekk jrid ikun dixxiplu veru ta’ Ġesu’.

Meta Ġesu’ jgħid: “Jiċħad lilu nnifsu” ifisser li d-dixxiplu jrid jieqaf jaħseb dwaru nnifsu. Dan huwa kontra kull loġika tad-dinja. Il-bniedem għandu fl-għerq ta’ qalbu t-tendenza li jaħseb fih innifsu, li jkun fi-ċentru tal-interess, li jfittex li kollox ikun għall-vantaġġ tiegħu u jinjora lill-oħrajn. Minn jagħżel li jkun dixxiplu ta’ Kristu huwa msejjaħ li jiċħad l-egoiżmu tiegħu u jieqaf jagħmel għażliet li jkunu għall-vantaġġ tiegħu. Id-dixxiplu li jieqaf jaħseb fih innifsu jħobb mingħajr ma jistenna xejn lura.

Meta Ġesu’ jgħid: “jerfa’ salibu”, mhux qed jgħid li wieħed joqgħod ibati bil-paċenzja t-toqol u l-uġiegħ tal-ħajja bħala mezz kif id-dixxiplu jogħġob lil Alla. In-nisrani ma jfittixx it-tbatija, imma l-imħabba. Is-salib huwa sinjal ta’ l-imħabba ta’ Alla u d-don tiegħu nnifsu lilna. Li ġġorr is-salib wara Ġesu’ tfisser li d-dixxiplu jagħmel minnu nnifsu servizz għall-oħrajn, anke jekk dan jista jwasslu saħansitra sal-martirju.

Meta Ġesu’ jgħid: “jimxi warajja”, mhux qed jgħid “ħa jkun ta’ mudell għalih”, imma qed jgħid li d-dixxiplu jkollu sehem fil-għażla tal-Imgħallem, jagħmel tiegħu il-proġett ta’ l-istess Imgħallem, u jirriskja ħajtu miegħu għall-imħabba tal-bnedmin.

Itlob: Il-ħbula tal-mewt dawruni, l-irbit tal-imwiet ħakimni; fin-niket u l-hemm sibt ruħi. Imma isem il-Mulej sejjaħt: “Mulej, nitolbok, salvani!”

Agħmel: Aħseb għalfejn inti timxi wara Ġesu’. Jgħinek li tiftakar f’dawn ir-raġunijiet meta ssib ruħek tbati u trid tagħmel sagrifiċċji biex timxi warajh?


© 2024 agostinjani.org. All Rights Reserved.