Irringrazzja lil Alla għal kemm-il darba wriek it-triq...

Id-19-il Ħadd matul is-Sena Liturġika B

Slaten 19:4-8; Salm 33; Efesin 4:30-5:2; Ġwanni 6:41-51

Aqra’: Ġesù weġibhom: “Toqogħdux tgorru bejnietkom. Ħadd ma jista’ jiġi għandi jekk il-Missier li bagħatni ma jiġbdux lejja; u jiena nqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum. Hemm miktub fil-Profeti: ‘U kulħadd ikun imgħallem minn Alla’. Mela kull min jisma’ lill-Missier u jitgħallem minnu jiġi għandi. Mhux għax xi ħadd qatt ra lill-Missier ħlief dak li hu minn Alla; hu dan li ra lill-Missier. Tassew tassew ngħidilkom, min jemmen għandu l-ħajja ta’ dejjem. Jiena hu l-ħobż tal-ħajja. Missirijietkom kielu l-manna fid-deżert, u mietu; dan hu l-ħobż nieżel mis-sema, biex min jiekol minnu ma jmutx. Jiena hu l-ħobż il-ħaj, li niżel mis-sema. Jekk xi ħadd jiekol minn dan il-ħobż jgħix għal dejjem. U l-ħobż li jiena nagħti huwa ġismi għall-ħajja tad-dinja”.

Riflessjoni: Ilkoll nafu kemm issirilna insistenza li rridu nżommu d-distanzi soċjali minħabba l-pandemija. U hekk għandu jkun! Imma Ġesu’ ma jridniex inżommu ‘l bogħod minnu. M’hemmx bżonn inżommu distanza minnu. Huwa jgħidilna: “Ħadd ma jista’ jiġi għandi jekk il-Missier li bagħatni ma jiġbdux lejja”. Alla jagħti lil kulħadd iċ-ċans li jsir jafu: “U kulħadd ikun imgħallem minn Alla”. It-tagħlim li l-Mulej jagħti lil kulħadd huwa l-Ispirtu tiegħu, dik l-imbuttatura divina li taħdem f’kull persuna, u tmexxih ‘il quddiem fit-toroq tal-ħajja. Sfortunatament, mhux dejjem u mhux kulħadd jgħożż dan l-Ispirtu; mhux kulħadd jitgħallem it-tagħlim tiegħu, lanqas ma’ kulħadd ikun doċli għall-imbuttaturi tiegħu. Huwa biss “kull min jisma’ lill-Missier u jitgħallem minnu” li jiġi għand Ġesu’. Il-mistoqsija li rridu nagħmlu lilna nfusna hija: Inħalli lili nnifsi nitgħallem mill-Ispirtu ta’ Kristu, jew bħal Lhud ta’ żmien Ġesu’, qiegħed niċħad “l-ħobż tas-sema’” u nagħżel l-ikel li jġib il-mewt? Ġesu jistedinna biex nassimilaw il-vanġelu tiegħu bħal ħobż, biex ikollna direzzjoni f’ħajjitna.

Itlob: Missier, iġbidni mill-ġdid lejn dak li bgħatt int mis-sema, il-Ħobż li jagħti l-ħajja. Mulej irrid nisma’ minnek. Irrid inqum u niekol u hekk inkun nista’ nibqa’ miexi fit-triq li twassalni għandek.

Agħmel: “Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb ‘il-Mulej”. Irringrazzja lil Alla għal kemm-il darba wriek it-triq u għat tjubija tiegħu. Itlob għall-familja u l-ħbieb biex anke huma jiskopru t-tjubija tiegħu


© 2024 agostinjani.org. All Rights Reserved.