Qiegħed idejk fuqi, Mulej. Fejjaqni.

L-14-il Ħadd matul is-Sena Liturġika B

Eżekjel 2,2-5; Salm 122; 2 Korintin 2,2-5; Mark 6,1-6

Aqra’: Qalilhom Ġesu’: “Ebda profeta ma hu bla ġieħ jekk mhux f’pajjiżu u fost qrabatu u f’daru stess”. U hemmhekk ma seta’jagħmel ebda miraklu, ħlief li qiegħed idejh fuq ftit morda u fejjaqhom; u baqa’ mistagġeb bin-nuqqas ta’ fidi tagħhom.

Riflessjoni: L-attitudni tan-nies ta’ Nazaret quddiem Ġesu’, tirrepeti ruhha llum. Ġesu’ jerġa jiġi għandna, li naħsbu li nafuh, u jagħmlilna il-proposti tiegħu. Huwa jistedinna li nerġgħu nikkonsidraw il-konvinzjonijiet tagħna li tgħallimna fi tfulitna, u nikbru fil-fidi tagħna. Ir-reazzjoni tagħna, f’ħafna każi hija l-istess bħalma kienet ir-reazzjoni tan-nies ta’ Nazaret: l-ewwel nagħmlu ta’ bi ruħna li qisna mhux qed nifhmuh, imbagħad saħansitra naslu biex niċduh.

Dan in-nuqqas ta’ twemmin minn naħa tagħna għandu konsegwenzi drammatiċi. Ġesu’ ma jkunx jista jagħmel il-mirakli li kelmtu u l-laqgħa tan-nies miegħu, għamlu kullimkien. Huwa joffri s-salvazzjoni tiegħu, imma ma jimponihiex, għaliex Huwa jħobb u l-imħabba tirrispetta l-liberta’ ta’ dak li jkun.

Ir-raġuni għala fid-dinja l-mirakli li jġibu ‘l quddiem il-paċi, il-ġustizzja, u r-rikonċiljazzjoni bejn il-bnedmin donnhom mhux qed iseħħu, hija dejjem l-istess waħda: minħabba li l-bnedmin m’għandhomx il-kuraġġ li jafdaw b’mod sħiħ fi Kristu u fil-kelma tiegħu.

Itlob: Għinni, Mulej, ma nintefaħx bija nnifsi, bis-saħħa ta’ jdejja, bid-dehen ta’ moħħi. Agħtini xewka li tniggiżni, li żżommni f’posti quddiemek. Qiegħed idejk fuqi, Mulej. Fejjaqni. Tistagħġibx bin-nuqqas ta’ fidi tiegħi: s’hemm nasal meta nipprova waħdi.

Agħmel: Ħa nilmaħ lill-Mulej jgħallimni, mhux kif nippretendih li għandu jgħallimni jien, imma bil-ġrajja ta’ kuljum, biċ-ċirkostanzi ordinarji tal-ħajja, bil-persuni li niltaqa magħhom.


© 2024 agostinjani.org. All Rights Reserved.