Ħa nersqu lejn id-dawl biex nuru li hemm Alla f’għemilna, billi nagħmlu dak li hu sewwa

Ir-Raba’ Ħadd tar-Randan Sena B

2 Kronaki 36:14-16.19-23; Salm 136; Efesin 2:4-10; San Ġwann 3:14-21

Aqra’: Alla ma bagħatx lil Ibnu fid-dinja biex jagħmel ħaqq mid-dinja, imma biex id-dinja ssalva permezz tiegħu.

Riflessjoni: “Minn hemm għandu jiġi biex jagħmel ħaqq mill-ħajjin u mill-mejtin”. Hekk nistqarru meta ngħidu l-Kredu ta’ l-Appostli. Biss qatt staqsejna lilna nfusna xi tfisser “minn hemm għandu jiġi”. Meta ngħidu “Min hemm, minn fejn?” Probabilment ma staqsejniex din il-mistoqsija, għax it-tweġiba tidher ovvja għalina: Huwa għandu jiġi lura mis-smewwiet. Kristu Rxoxt wiegħed li jkun mad-dixxipli tiegħu “dejjem, sa l-aħħar taż-żminijiet” (Mattew 28:20). Dan ifisser li mhemmx għalfejn nistennew li jiġi lura, u li t-tron li fuqu joqgħod biex jagħmel il-ħaqq, m’għandux ikun fis-smewwiet, imma fuq l-art. Fejn? U hawn is-sorpriża: huwa mis-salib li huwa jiġġudika id-dinja. Huwa Ġesu’ Kurċifiss, li mar kontra l-aspettazzjonijiet u l-valuri ta-dinja. Huwa ġġudika t-telfiet bħala rebħiet, is-servizz bħala setgħa, il-faqar bħala ġid, it-telf bħala gwadann, l-umiljazzjoni bħala rebħa, u l-mewt bħala twelid. Ħa nħarsu lejn Ġesu’ Kurċifiss għaliex Hu biss jgħid il-verita’ dwar l-għażliet li għandhom jagħmlu l-bnedmin. Għandna naċċettaw u nimxu biss fuq il-ħaqq tiegħu. Il-ħaqq tal-Kurċifiss m’għandux inissel fina biża’. Huwa veru l-ikbar kundanna tal-ħażen. Biss huwa ir-raġuni għaliex il-midneb għandu jifraħ u jittama. Minn fuq is-Salib ilkoll nisimgħu lil Ġesu’ jgħidilna: “Jiena ma ġejtx biex nikkundanna d-dinja, imma biex insalvha” (Ġwanni 12:47)

Itlob: O Kristu Kurċifiss, agħtina l-grazzja li ma nibżgħux mill-ġudizzji tal-bnedmin, imma nimxu fuq il-ġudizzji tiegħek!

Agħmel: Ħa nersqu lejn id-dawl biex nuru li hemm Alla f’għemilna, billi nagħmlu dak li hu sewwa.


© 2022 agostinjani.org. All Rights Reserved.