Meta nħossuna qed naqtgħu qalbna, ħa ndawru l-ħarsa tagħna lejn il-wiċċ jiddi ta’ Ġesu’.

It-tieni Ħadd tar-Randan Sena B

Ġenesi 22:1-2.9a. 10-13.15-18; Salm 115; Rumani 8:31b-34; San Mark 9:2-10

Aqra’: Ġesu’ ħa miegħu lil Pietru u lil Ġakbu u lil Ġwanni, tellagħhom waħedihom fuq mintanja għolja, u tbiddel quddiemhom. Ilbiesu sar abjad jgħammex b’dija tal-għaġeb...Imbaghad ġiet sħaba u għattiehom, u min ġos-sħaba nstama’ leħen jgħid: “Dan hu Ibni l-għażiż, isimgħu lilu”.

Riflessjoni: Fis-silta tal-Evanġelju tal-lum tat-Trasfigurazzjoni, Ġesu’ qed juri s-sbuħija u l-glorja tiegħu  biex kull min qed jimxi warajh, kull dixxiplu, jkun attirat lejh, u ma jeħilx mat-tbatija. Għax ir-realta’ hija li biex tgħix verament ta’ nisrani trid ħafna drabi tbati. U Ġesu’ għax jaf li aħna faċilment naqtgħu qalbna, meta niġu ppersegwitati minħabba t-tajjeb, illum jiddi quddiemna b’dija li tgħammex, biex nibqgħu mexjin warajh, minkejja li rridu nerfgħu is-salib tagħna. Meta l-Mulej jsir persuna ħajja fil-ħajja tagħna, minkejja s-sofferenza, qalbna tibqa’ tinġibed lejh bil-qawwa ta’ l-Ispirtu s-Santu, għax kif jgħidilna San Pawl fl-Ittra lir-Rumani: “Jekk Alla hu magħna, min jista jkun kontra tagħna?”.  Meta nħossuna qed naqtgħu qalbna, ħa ndawru l-ħarsa tagħna lejn il-wiċċ jiddi ta’ Ġesu’.

Itlob: Mulej inti ħlaqtna biex ingawdu, biex nifirħu, biex nitpaxxew bid-dehra meraviljuża tiegħek. Biss sa ma naslu fuq it-Tabor tagħna, jeħtieġ nitilgħu l-Kalvarju ma’ Ibnek: basta tweżinna int, tara safejn naslu tagħmlilna forċina meta ngħajjew.

Agħmel: Ħa nagħmlu ħilitna biex matul dan ir-Randan insiru iktar midħla tal-Kelma ta’ Alla: billi naqraw u nirriflettu fuq siltiet mill-Bibbja, nieħdu sehem iktar fil-quddies, immorru l-Eżerċizzi Spiritwali, insegwu iktar il-Kelma ta’ Alla permezz tas-Social Media. Huwa b’hekk li nkunu qed nisimgħu lil Ġesu’, biex ikompli jagħmlilna l-kuraġġ ħalli nkunu verament dixxipli tiegħu.


© 2022 agostinjani.org. All Rights Reserved.