Kull darba li nixxuttaw demgħa, inkunu qed nieħdu sehem fis-salvazzjoni li ġabilna Kristu.

Il-Ħames Ħadd ta’ matul is-Sena B

Ġob 7, 1-4. 6-7; Salm 146; 1 Kor 9, 16-19. 22-23; Mk 1, 29-39

Aqra’: “Faħħru l-Mulej, li jfejjaq il-qlub maqsuma”. “Ġesu’ fejjaq ħafna morda minn kull xorta ta’ mard, u ħareġ għadd kbir ta’ xjaten li hu ma kienx iħallihom jitkellmu, għax huma kienu jafu min Kull darba li nixxuttaw demgħa, inkunu qed nieħdu sehem fis-salvazzjoni li ġabilna Kristu.kien”

Itlob: “Il-għada filgħodu, kmieni qabel ma żernaq, Ġesu’ qam, u ħareġ u mar f’post imwarrab u qagħad hemm jitlob”. Huwa f’dan id-djalogu mal-Missier li Ġesu’ kien jirċievi d-dawl biex jaffronta it-tbatija tal-bniedem. Ħa nitolbu biex ikollna d-dawl kif naffrontaw it-tbatija tagħna u ta’ oħrajn bil-fidi, tama u mħabba.

Riflessjoni: Fi Kristu huwa possibli nikkontemplaw it-tweġiba ta’ Alla għall-problema tat-tbatija. Alla mhuwiex indifferenti għall-krib tal-bniedem meta jkun qed ibati. Alla tagħna jitlobna: “Tonqosx lejn ta’ qalbhom maqsuma, imma ibki ma’ min hu mbikki” (Bin Sirak 7:34), għaliex huwa wkoll isofri, jibki, jemozzjona ruħu. Huwa jisma l-karba tagħna, u jiġi jaqsam il-kundizzjoni tagħna magħmula minn tbatija u wġiegħ. Huwa jieħu in-naħa tagħna fil-ġlieda kontra l-ħażen, u jgħallimna kif indawruh f’opportunita’ biex nibnu l-imħabba.  

Agħmel: Ħa naffrontaw it-tbatija mhux billi noqogħdu nisħtu xortina, inwaħħlu fina nfusna, jew f’dak u fl-ieħor, jew billi nippruvaw insibu spjegazzjoni, imma billi bl-għajnuna ta’ Alla ngħixu t-tbatija bil-fidi, tama u mħabba. 


© 2022 agostinjani.org. All Rights Reserved.