Franco Grech osa

 

Riflessjonijiet u artikli miktuba minn P. Franco Grech osa

 


 

Il-22 Ħadd tas-Sena Liturġika A

Ġer 20, 7-9; Salm 62; Rum 12, 1-2; Mt 16,21-27

Aqra: Iseħħilkom tagħarfu x’inhi r-rieda ta’ Alla, x’inhu t-tajjeb, x’inhu li jogħġob, x’inhu s-sewwa (Rum 12, 1)

Irrifletti: Ir-rieda ta’ Alla tfisser li nfittxu li nagħmlu x’inhu t-tajjeb, x’inhu perfett, x’inhu li jogħġob. Bl-għajnuna ta’ l-Ispirtu Qaddis, ngħixu l-ħajja kollha tagħna bħala offerta ta’ qima u ta’ tifħir lil Alla. Dan huwa l-għan tal-ħajja tagħna. Dan nagħmluh billi qabel kollox infittxu li nagħmlu dejjem ir-rieda tiegħu …li nimxu fit-triq ta’ l-imħabba sħiħa li mexa fiha Ġesu’ qabilna, li minna titlob ukoll ċaħda u sagrifiċċju: “Jekk xi ħadd irid jiġi warajja, għandu jiċħad lilu nnifsu, jerfa’ salibu u jimxi warajja” (Mt. 16, 24).

Itlob: Aħna nafu li kemm il-darba mmorru kontra r-rieda ta’ Alla bi dnubietna. Ħa nfittxu li nagħmlu dak li hu tajjeb biex hekk inkunu verament infaħħru lil Alla.

Agħmel: Aħseb fuq id-differenza bejn li tagħmel dixxerniment veru x’inhi r-rieda ta’ Alla, u tagħżel inti x’jaqbel lilek


Il-21 Ħadd tas-Sena Liturġika A

Is 22,19-23; Salm 137, Rum 11, 33-36; Mt 16, 13-20

Aqra’: F’ Ċesarija ta’ Filippu, Pietru jagħmel il-Professjoni tal-Fidi u Kristu jagħtiħ l-imfietaħ tas-Saltna. “Inti Pietru, u fuq din il-blata jiena nibni l-Knisja tiegħi”.

Itlob: Ħa nitolbu li jkollna qalb umli biex naċċettaw is-sejħa ta’ Alla. Ħa nitolbu l-grazzja li nkunu dixxipli fidili ta’ Ġesu’.

Irrifletti: Alla jagħżel mhux skont il-merti tagħna l-bnedmin, imma bl-għerf tiegħu li huwa ‘l hinn minn dak li l-bniedem jista’ jifhem. Jekk Alla jsejħilna biex nagħmlu xi ħaġa, ħa ngħarfu bl-umilta’ kollha li Huwa għażilna mhux għax kien jistħoqqilna, imma għax hekk kienet ir-rieda tiegħu. Lilu biss kull tifħir, glorja, unur u qima.

Agħmel: Huwa faċli nikkritikaw lill-mexxejja reliġjużi tagħna, imma napprezzawhom għat-tajjeb li jagħmlu?


Is 56, 1.6-7; Salm 66; Rum 11, 13-15, 29-32; Mt 15, 21-28

Aqra’: Li tfejjaq u li titma’ huma żewġ affarijiet li donnhom imorru flimkien. Ġesu’ jagħmel dawn iż-żewġ affarijiet, u nies ta’ fidi jaraw it-tifsira f’dawn l-azzjonijiet tiegħu. Oħrajn ma jarawx din it-tifsira.

Itlob: Evita li tħares bl-ikrah lejn oħrajn li huma differenti minnek. Itlob biex tagħmel dan, speċjalment meta tkun ittentat li tkun preġudikat kontra xi grupp ta’ nies jew xi ndividwu.

Irrifletti: “Mhux sewwa tieħu l-ħobż ta’ l-ulied u tixħtu lill-ġriewi?” Taħseb li dan il-kliem ta’ Ġesu’ lill-mara Kangħanija ma jirriflettix il-karattru tiegħu, imma jirrifletti l-mentalita’ tal-poplu ta’ Israel ta’ żmienu? Fil-mentalita’ tal-poplu ta’ Israel, kienet idea komuni li l-bnedmin huma maqsuma f’żewġ blokki: dawk li kienu jagħarfu l-veru Alla u kienu ġew magħżula biex ikunu l-poplu tiegħu (Israel), u l-oħrajn kollha li ma kenux jagħarfuh (il-pagani jew il-ġnus). Ħafna drabi, din il-firda bejn dawn iż-żewġ blokki kienet twassal lil-Lhud biex jaħsbu li s-salvazzjoni kienet xi ħaġa merfugħa għalihom biss u li, biex jiksbuha, kien biżżejjed għalihom li jkunu membri tal-Poplu ta’ Israel. Kif qegħda din l-istorja tirrifletti r-relazzjoni bejn l-Lhud li saru nsara, u l-pagani li saru nsara fil-komunita’ tal-Evanġelista San Mattew?

Agħmel: Tittollerax nies differenti minnek, iżda aċċetthom u agħraf id-doni tagħhom. Meta tiġi l-okkażjoni, iċċelebra il-ħajja ma’ dawn in-nies li huma differenti minnek.


Id-19 il-Ħadd ta’ matul is-sena liturġika A

1Slaten 19:9a.11-13a; Salm 84; Rumani 9:1-5; Mattew 14:22-33

Aqra’:  Ġesu’ jmur lejn id-dixxipli tiegħu li jinsabu fil-hemm, billi jimxi fuq il-baħar. Dawk li kienu fid-dgħajsa xteħtu quddiem Ġesu’ u qalulu: “Tassew, int Bin Alla!”.

Irrifletti: Ġesu jistaqsi lil Pietru, “għaliex iddubitajt”. Ġesu jisfida n-nuqqas ta’ fidi ta’ Pietru fil-mument diffiċli. X’ser jistaqsina l-Mulej meta niltaqgħu miegħu wiċċ imb’wiċċ?

Itlob: Ħa nitolbu lil Alla jidħol fil-ġewwieni tal-qalb tagħna u jmexxina għall-konverżjoni.

Agħmel: Illum hija ġurnata tajba biex tagħmel stqarrija ta’ fidi ta’ min hu Ġesu’ għalik. Sib ħin biex tħabbar b’dak kollu li int li Ġesu’ Huwa l-Mulej u s-Salvatur tiegħek.


It-18 ta’ matul is-sena liturġika A

Isaija 55:1-3; Salm 144; Rumani 8:35, 37-39; Mattew 14:13-21

Aqra’: Il-kotra tan-nies kompliet timxi wara Ġesu’ waqt li kien ifejjaqhom u jgħallimhom. Hawnhekk jitma l-kotra tan-nies…ikla li tirraffigura l-ikla ta’ l-Ewkaristija.

Irrifletti: Il-Poplu għandu bżonn ikun mitmuħ l-ikel tal-verita’ kif ukoll il-ħobż. X’kien il-miraklu hawnhekk: il-multiplikazzjoni tal-ħobż u l-ħut, jew l-eżempju li ta’ Ġesu’ li taqsam dak li għandek ma’ ħutek il-bnedmin l-oħra fil-bżonn? Tista’ l-Ewkaristija teżisti barra ċ-ċelebrazzjoni tal-Quddiesa?

Itlob: Meta jieħu sehem fiċ-ċelebrazzjoni ta’ l-Ewkaristija, in-nisrani jimpenja ruħu li jkompli jgħix l-Ewkaristija barra mill-Quddiesa. It-talb flimkien mas-saċerdot u l-komunita’ nisranija fil-Quddiesa, isib il-milja tiegħu fl-għixien tat-tagħlim ta’ Ġesu’ fil-ħajja ta’ kuljum.

Agħmel: Permezz tad-dixxipli tiegħu - li tahom il-ħobż biex iqassmuh – Ġesu’ stess huwa dak li jibqa’ jitma lin-nies ta’ kull żmien u post. Osserva l-mumenti ewkaristiċi fil-familja u mal-ħbieb, li jsiru barra mill-Quddiesa.


Is-17 il-Ħadd matul is-Sena A

Slaten 3:5.7-12; Salm 118; Rum 8:28-30; Mattew 13:44-52

Aqra’: Lil dawk li hu għarafhom mill-bidu, ippredestinahom ukoll biex jiieħdu s-sura fuq ix-xbieha ta’ Ibnu, ħalli dan ikun il-kbir fost ħafna aħwa; lil dawk li ppredestinahom, sejħilhom ukoll; lil dawk li sejħilhom, iġġustifikahom ukoll; lil dawk imbagħad li ġġustifikahom, igglorifikahom ukoll.

Irrifletti: Alla jagħtina teżor prezzjuż - l-għerf u d-dehen tiegħu - biex nagħmlu affarijiet kbar għall-ikbar glorja tiegħu!

Itlob: Ħa nkunu nafu li s-sejħa u l-konsagrazzjoni tagħna mhumiex privileġġi imma sfidi biex naslu għall-għan aħħari: il-ħajja ta’ dejjem.

Agħmel: Santu Wistin igħid li dak li aħna huwa t-teżor li Alla tana, dak li nagħmlu minnha nfusna huwa t-teżor tagħna lil Alla. X’tip ta’ teżor qed nagħmlu minnha nfusna?


© 2021 agostinjani.org. All Rights Reserved.