Franco Grech osa

 

Riflessjonijiet u artikli miktuba minn P. Franco Grech osa

 


 

Il-12-il Ħadd matul is-Sena Liturġika B

Ġob 38,1.8-11; Salm 106; 2 Korintin 5,14-17; Mark 4, 35-41

Aqra’: U qam riefnu kbir, u l-mewġ beda tiela’ għal ġod-dgħajsa, hekk li kienet ġa bdiet timtela bl-ilma. Hu kien fil-poppa, rieqed fuq imħadda. Qajmuh u qalulu: “Mgħallem, dan qisu mhu xejn għalik li aħna se nintilfu?”. Imbagħad qam, ordna lir-riħ u qal lill-baħar: “Iskot! Biżżejjed!”. U r-riħ waqaf u waqgħet kalma kbira. U qalilhom: “Dal-biża’ kollu għaliex? Mela ma għandkomx fidi?”. U qabadhom biża’ kbir, u bdew jgħidu lil xulxin: “Dan min hu, mela, biex saħansitra r-riħ u l-baħar jisimgħu minnu?”.

Riflessjoni: Xi drabi tant jiġru disgrazzji, u tant naraw ħażen u nkwiet, li jagħtina li naħsbu li Kristu raqad. Il-misteru tal-ħażen ma jistax jiġi spjegat bir-raġuni, għax kieku Ġesu’ kien jispjegah. Meta l-istorja tad-dinja tasal fi tmiemha, inkunu nistgħu nifhmu dan il-misteru. Madanakollu għall-akkuża li ssirlu: “Mgħallem, dan qisu mhu xejn għalik li aħna se nintilfu”, il-Mulej ma joqgħodtx jargumenta, imma joqgħod fl-istess dgħajsa tal-ħajja tagħna. Nistgħu nkunu mitfugħin ‘l hemm u ‘l hawn mit-tempesta, imma huwa jinsab fid-“dgħajsa” magħna. Mal-fqir, il-Mulej esperjenza il-faqar; mal-imarġinat esperjenza iċ-ċaħda u l-emarġinizzazzjoni; mal-persuni diżappuntati qasam l-esperjenza li ma jifhmuhx u d-dmugħ; mal-persuni traduti esperjenza l-qrusa ta’ min jispiċċa waħdu u abbandunat; mal-oppressi bata’ l-inġustizzji; u mal-persuni kkundannati esperjenza l-biża’.

Madanakollu aħna nibqgħu naħsbu li hu rieqed. Bit-talba tagħna aħna nkunu nixtiequ li nqajmuh u nisfurzawh biex jagħmel xi ħaġa għalina. Imma hu ġa mqajjem. Sempliċement għandu viżjoni differenti tal-periklu u kif wieħed jiffaċċjah. Jitlob minna fiduċja bla ebda kundizzjoni. Veru li ninsabu mitfugħin ‘l hemm u ‘l hawn bil-mewġ, imma anke meta ma nindunawx, huwa jinsab jakkumpanjana.

Itlob: Mulej inti qatt ma wegħedtna li l-ħajja ser tkun mingħajr tempesti. Biss wegħdtna li inti ser tkun fl-istess dgħajsa magħna meta jqumu dawn it-tempesti. Agħtina l-qawwa u l-fidi biex waqt it-tempesti tal-ħajja nitfgħu l-ħarsa tagħna lejk b’fidi sħiħa.

Agħmel: “Dal-biża’ kollu għaliex? Mela ma għandkomx fidi?” Ħa inqiegħdu t-tama tagħna fil-Mulej u fih nafdaw il-futur kollu tagħna.


Il-11-il Ħadd matul is-Sena Liturġika B

Eżekjel 17:22-24, Salm 91; Korintin 5:6-10; San Mark 4:26-34

Aqra’: “Is-Saltna ta’ Alla hi bħal meta raġel ikun xeħet iż-żerriegħa fl-art. Rieqed jew imqajjem, billejl jew binhar, iż-żerriegħa tinbet u tikber, bla ma jaf kif. L-art trodd minnha nfisha l-ewwel il-barma, imbagħad is-sbula, imbagħad il-qamħ mimli fis-sbula. U meta l-frott isir, malajr il-bidwi jmidd idu għall-minġel, għax ikun wasal żmien il-ħsad”.......“Qisha żerriegħa tal-mustarda; din meta tinżara’ fil-ħamrija, hi l-iċken fost iż-żrieragħ kollha fuq l-art; imma wara li tinżara’ tikber u ssir l-akbar waħda fost il-ħxejjex kollha, u toħroġ friegħi wesgħin, hekk li l-għasafar tal-ajru jkunu jistgħu jistkennu għad-dell tagħha”.....Lid-dixxipli tiegħu, meta kien ikun waħdu magħhom, kien ifissrilhom kollox.

Riflessjoni: Il-Kelma ta’ Alla, “iż-żerriegħa”, qed tistenna li tinxteħed b’abbundanza fid-dinja kollha. B’hekk il-fidi terġa tikber fil-bnedmin fuq pedamenti sodi. L-ewwel parabbola turina li l-aċċettazzjoni tal-messaġġ tal-Evanġelju mhuwiex immedjat. Il-bidla fil-ġewwieni tal-bniedem tieħu ż-żmien, xi kultant is-snin biex isseħħ. Madanakollu, meta il-Kelma ta’ Alla tinfed il-qalb tal-bniedem, hija tibda taħdem bil-mod il-mod biex iġġib bidla f’dik il-qalb. Din il-parabbola tisfida lilna lkoll...ġenituri, edukaturi, mexxejja tal-komunitajiet insara, li minkejja li jkollna l-aqwa intenzjonijiet, nibdew nitilfu l-paċenzja, ngħaġġlu, u r-riżultat ta’ dan ikun li ndejqu, li nidhru li aħna ntoleranti u qed nimponu. Hemm żminijiet meta wieħed ikollu bżonn “jorqod”, iġifieri, ikun jaf meta għandu jistenna, meta għandu jibqa’ kalm  u jikkontempla “iż-żerriegħa tinbet u tikber, bla ma jaf kif”. It-tieni parabbola turina li ż-żerriegħa tas-Saltna t’ Alla hija dejjem żgħira u nieqsa mill-glorji ta’ din id-dinja bħalma huma suċċessi kkalkulati fuq kemm dak li jkun għandu flus, setgħa, unuri, prestiġju u fama. Ġesu’ qaleb din l-iskala tal-valuri: “L-ikbar wieħed fis-Saltna tas-Smewwiet huwa dak li jċekken lilu nnifsu bħal dan it-tfajjel żgħir” (Mt 18:4).

Itlob: Ruħi tfaħħar il-kobor tal-Mulej...għax Hu xeħet għajnejh fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu...u għamel miegħi ħwejjeġ kbar!

Agħmel: Mill-messaġġi kollha tal-Evanġelju, dawn tal-lum huma fost l-iktar diffiċli biex taċċetthom. Meta llum qegħdin ngħixu f’soċjeta’ tal-immedjat, kif ser naċċettaw li biex il-Kelma ta’ Alla tagħmel il-frott trid iż-żmien? F’soċjeta’ li tippromwovi s-setgħa, il-fama, il-popolarita’, il-flus…kif ser naċċettaw li huwa min iċekken lilu nnifsu bħal tifel żgħir li huwa kbir fis-Saltna tas-Smewwiet? Is-Silta ta-Evanġelju tagħlaq b’din is-sentenza: “Lid-dixxipli tiegħu, meta kien ikun waħdu magħhom, kien ifissrilhom kollox”. Għandna bżonn ta’ riflessjoni u talb fis-skiet. Oħloq spazju spiritwali biex tirċievi mill-Ispirtu d-dawl li għandek bżonn biex taċċetta u tagħmel tiegħek il-messaġġ ta’ dawn il-parabboli u titraduċiehom f’għażliet tal-ħajja.


It-Tifkira tal-Ġisem u tad-Demm Ta’ Kristu

Eżodu 24:3-8; Salm 115; Lhud 9:11-15; San Mark 14:12-16.22-26

Aqra’: Imbagħad hu bagħat tnejn mid-dixxipli tiegħu u qalilhom: “Morru l-belt, u tiltaqgħu ma’ raġel iġorr ġarra ilma. Morru warajh, u għidu lil sid id-dar ta’ fejn tarawh dieħel: ‘Qallek l-Imgħallem: Fejn hi l-kamra tiegħi li fiha nista niekol l-ikla ta’ l-Għid mad-dixxipli tiegħi?”. U hu jurikom kamra kbira fuq, imgħammra u lesta. Ħejjulna hemmhekk”

Huma u jieklu, ħa l-ħobż f’idejh, qal il-barka, qasmu, newwilhulhom u qal: “Ħudu, dan hu ġismi”. Imbagħad ħa l-kalċi f’idejh, radd il-ħajr, u newilhulhom, u lkoll xorbu minnu. U qalilhom: “Dan huwa demmi, id-demm tal-patt, li jixxerred għal ħafna”.

Riflessjoni: L-Ewkaristija hija l-ikel tal-komunita’, hija ħobż li jitqassam lill-aħwa, għaliex il-komunita’ hija sinjal ta’ umanita’ ġdida, li twieldet bil-qawmien ta’ Kristu mill-imwiet. Il-bieb “tal-kamra kbira fuq imgħammra u lesta” li jitkellem minnha Ġesu’, huwa miftuħ beraħ għal kulħadd biex jidħol. L-ikla tas-saltna ta’ Alla, imħabbra mill-profeti, hija mhejjija “għall-popli kollha” (Is 25:6). Kulħadd huwa milqugħ għaliha, ħadd mhu eskluż. Għal Alla mhemmx min hu safi jew min hu mniġġeż, minn jistħoqqlu u min ma jistħoqqlux; quddiem l-Ewkaristija kulħadd huwa fuq l-istess livell; lkoll midinbin, lkoll ma jistħoqqilnhiex, imma lkoll mistiednin biex nidħlu f’ komunjoni ma’ Kristu.

Il-ħobż huwa Kristu u l-kalċi ta’ demmu joħloq komunita’ ta’ aħwa ma’ Kristu u ma’ xulxin, biex hekk jifforma poplu ġdid li l-unika liġi tiegħu hija s-servizz lill-aħwa sal-punt li bħal Kristu, jagħtu ħajjithom bħala “ikel” li jissodisfa kull forma ta’ ġuħ tal-bnedmin.

Itlob: Int ragħaj tajjeb, ħobż tassew, Ġesu’ tagħna, ħenn għalina; Int itmagħna u ħarisna: Inti lilna l-ġid urina fl-art imbierka tal-ħajjin.

Agħmel: “Kull min jemmen li jitmantna bil-Ġisem mogħti għalih, u bid-Demm li nxtered għalih, jikseb il-qawwa biex, min-naħa tiegħu, jibdel lilu nnifsu f’don, kif jgħid Santu Wistin: ‘Kun dak li tirċievi, u rċievi dak li int’ (Diskors 272,1)” (San Ġwanni Pawlu II)


It-Trinita’ Qaddisa

Dewteronomju 4:32-34.39-40; Salm 32; Rumani 8:14-17; San Mattew 28:16-20

Aqra’: Ġesu’ resaq ikellimhom u qalilhom: “Lili ngħatat kull setgħa fis-sema u fl-art. Morru, mela agħmlu dixxipli mill-ġnus kollha, u għammduhom fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu, u għallmuhom iħarsu dak kollu li ordnajtielkom jien. U ara, jiena magħkom dejjem, sal-aħħar taż-żmien”.

Riflessjoni: Aħna l-insara m’għandniex xi dritt esklussiv fuq il-fidi f’Alla. Madanakollu, it-twemmin li f’Alla wieħed hemm il-Missier, l-Iben u d-don ta’ mħabba fl-Ispirtu, hi xi ħaġa li nsibuha biss fil-fidi nisranija. B’terminu astratt, li la hu bibliku u ċertament mhux adekwat biżżejjed, insejħu dan il-misteru: it-Trinita’. Ngħidu “misteru” mhux fis-sens ta’ xi ħaġa li ma tistax tinfthiem, imma fis-sens tar-rikkezza kbira tal-ħajja infinita ta’ Alla wieħed. Huwa jmur lil hinn minn kull ma aħna ‘l bnedmin nistgħu nifhmu. Bil-mod il-mod Huwa juri ruħu lill-bnedmin biex jintroduċihom għalih innifsu. Biex jidħlu fil-misteru ta’ Alla, il-Musulmani għandhom il-Koran, li minnu jġibu id-disa’ u disgħin isem ta’ Allah; il-mitt isem ma jissemmhiex, għaliex il-bniedem ma jistax jifhem għal kollox lil Alla. Il-Lhud isibu l-Mulej fil-ġrajjiet tal-istorja tas-salvazzjoni tagħhom, li mmeditaw fuqhom, kitbuhom u nterpretawhom kemm il-darba, sakemm fl-aħħar ġew mogħtijin lill-poplu, u iktar tard fil-kotba mqaddsa. Għall-insara, il-ktieb li jintroduċi lill-bnedmin għal Alla huwa Ġesu’ Kristu. Huwa l-Iben li mis-salib juri li Alla huwa Missier u don ta’ Imħabba, Ħajja, Spirtu.

Il-Vanġelu ta’ San Mattew jagħlaq bl-istess mod li jibda, bis-sejħa għall-Għimmanu-el, Alla magħna, l-isem li bih il-Messija kien imħabbar mill-profeti (Mt 1:22-23). Dak Alla li fih jemmnu l-insara mhuwiex il-bogħod mill-bnedmin, daqslikieku il-problemi, il-ferħ u l-inkwiet tagħna ma jinteressawhx. Huwa “Alla magħna”, Alla li huwa maġenbna ta’ kuljum, sakemm jilqagħna f’daru għal dejjem.

Itlob: Urini Mulej bil-moħħ u bil-qalb il-ħajja qaddisa tiegħek li hija mħabba.

Agħmel: “Għallmuhom iħarsu dak kollu li ordnajtielkom jien”. X’qegħdin nagħmlu biex inxandru l-imħabba ta’ Alla lill-bnedmin ta’ żmienna?


Għid il-Ħamsin

Atti 2:1-11; Salm 103; Galatin 5:16-25; San Ġwann 15:26-27; 16:12-15

Aqra’: Ġesu’ qal lid-dixxipli tiegħu: “Meta jiġi d-Difensur, li sa nibgħatilkom mingħand il-Missier, l-Ispirtu tal-verita’, li ġej mill-Missier, huwa jixhed għalija. U intom ukoll tixhdu, għax intom kontu miegħi sa mill-bidu”

Riflessjoni: Ġesu’ bagħat fina l-Ispirtu ta’ qawwa, ta’ forza ta’ kuraġġ. Jekk ħajjitna hija l-ħajja ta’ “x’jimpurtani”, allura nkunu egoisti. U l-Ispirtu ma jistax jgħix f’qalb u moħħ egoist. Li tevanġeliżża ma jfissirx li ma tarax fejn ser tpoġġi saqajk qabel timxi. Ma jfissirx tonqos mill-prudenza f’isem l-entużjażmu. Imma lanqas ifisser li nilmentaw quddiem il-ħażin bi kliem bħalma huma “miskin” u “x’għarukaża” biex imbagħad nibqgħu ma nagħmlu xejn, jew nwaddbu dejjem ir-responsabilta fuq spallejn ħaddieħor. Jekk ħajjitna hija din, allura sinjal li l-Ispirtu ilna ħafna li qtilnieh ġewwa fina. Mimlijin bl-Ispirtu, l-Appostli ħarġu kollhom qawwa jevanġeliżżaw kullimkien li “Ġesu’ huwa s-Salvatur!” U dan huwa l-istess Spirtu li rċevejna aħna. Allura ma nistawx ngħixu l-Kristjaneżimu tagħna bierda, ċassi qisu mhu qed jiġri xejn madwarna.

Itlob: O dawl hieni ta’ qdusija...rattab fina l-ebusija, agħti lill-berdin bżulija, għin fit-triq lil min beżgħan.

Agħmel: Mimlijin bl-Ispirtu, ma nistgħux nibqgħu berdin quddiem ħutna li jsofru nġustizzji, quddiem żgħażagħ bl-istonku maħruq bid-droga u alkoħol, quddiem insara li birdu fil-fidi tagħhom; quddiem serq, korruzzjoni, telf ta’ ħin fuq ix-xogħol, vandaliżmu, quddiem persuni li  jitolbuna l-għajnuna. Dan kollu irridu nagħmluh bin-nar ta’ l-imħabba ta’ Alla f’ħajjitna li l-Ispirtu jkebbes fina.


Is-Seba’ Ħadd tal-Għid – Tlugħ il-Mulej fis-Sema

Atti 1:1-11; Salm 46; Efesin 4:1-13; San Mark 16:15-20

Aqra’: Ġesu’ wera ruħu lill-Ħdax u qalilhom: “Morru fid-dinja kollha, xandru l-Evanġelju lill-ħolqien kollu”

Riflessjoni: X’ried ifisser Ġesu’ meta qal li l-Evanġelju għandu jixxandar lill-“ħolqien kollu”? Ried ifisser żgur “lil kull persuna”, imma mhux biss. Ried jwessa’ l-orizzonti u jikkontempla salvazzjoni li tinfirex ma’ l-univers kollu. Kull ħlejqa hija frott l-imħabba ta’ Alla (Proverbji 8:22-31).  Minħabba d-dnub, ħafna drabi, il-bniedem ġab ruħu ħażin mal-ħolqien. Immexxi mir-regħba, il-bniedem ma fehemx jew ittradixxa l-pjan ta’ Alla. Il-bniedem minflok ħa ħsieb id-dinja, spiċċa jkun despota u predatur. Ħafna drabi l-bniedem ma użax ix-xjenza u t-teknoloġija skont il-pjan ta’ Alla, imma użahom b’mod li mmanipula in-natura skont l-interessi egoistiċi tiegħu. U meta għamel dan, ġab il-kaos. Għal din ir-raġuni, kif San Pawl jgħid: “Il-ħlejjaq kollha qegħdin jistennew ħerqana r-rivelazzjoni ta’ wlied Alla...il-ħlejjaq huma wkoll għad ikunu meħlusa mil-jasar tat-taħsir u jiksbu l-ħelsien ta’ wlied Alla” (Rumani 8:19-21). It-tħabbir tal-Evanġelju jeħles lill-bniedem mill-konvinzjoni tiegħu li huwa is-sid assolut tal-ħolqien. Iġġagħlu għalhekk jirrealiżża li m’għandu l-ebda dritt jintervjeni kif jogħġbu fuq in-natura. Iġġegħlu jibni relazzjoni ġdida ta’ rispett u mħabba, mhux biss mal-bnedmin l-oħra, imma wkoll mal-ambjent, il-pjanti, u l-annimali.

Itlob: “Mulejja, tkun imfaħħar f’oħtna u ommna l-Art, għax minnha l-għajxien u hi tmexxina, u tagħti frott ta’ kull bixra, ward bi lwien u ħxejjex” (San Franġisk)

Agħmel: “Ilkoll kemm aħna nistgħu nikkollaboraw bħala għodda f’idejn Alla għall-ħarsien tal-ħolqien, kull wieħed u waħda bil-kultura u l-esperjenza tiegħu, bl-inizjattivi u l-ħiliet tiegħu”. (Papa Franġisku, Laudato Si’ 14)


© 2022 agostinjani.org. All Rights Reserved.