Franco Grech osa

 

Riflessjonijiet u artikli miktuba minn P. Franco Grech osa

 


 

Sidna Ġesu’ Kristu, Sultan tal-Ħolqien kollu

Eż 34, 11-12. 15-17; Salm 22; 1 Kor 15, 20-26. 28; Mt 25, 31-46

Aqra’: L-Evanġelju jippreżentalna l-Ġudizzju Universali fejn Kristu, l-Imħallef, jesponi r-ruħ tagħna lilna. Kristu Sultan jagħtina finalment is-Saltna tal-Missier, wara li rebaħ il-mewt darba għal dejjem. San Mattew jurina li l-kriterju biex nidħlu fil-ħajja ta’ dejjem huwa l-mod kif inkunu ġibna ruħna ma’ ħaddieħor.

Itlob: Itlob li bil-qawwa ta’ l-Ispirtu s-Santu, tagħraf il-persuni li huma fil-bżonn.

Irrifletti: Xi ħsibijiet u x’emozzjoni jqanqal fina l-ħsieb li l-Mulej Ġesu’ għad jiġi fil-glorja biex jiġġudikana? Nistgħu ngħixu f’ċerta apatija u indifferenza lejn il-Kelma ta’ Kristu u lejn il-bżonnijiet ta’ ħutna? Il-ġudizzju tagħna nagħmluh aħna fuqna nnifisna skont kif inkunu lqajna jew warrabna lil Kristu fil-proxxmu tagħna. Meta Kristu jidher fil-glorja, aħna fid-dawl tiegħu, nistgħu naraw x’għażla nkunu għamilna.

Agħmel: Fittex opportunitajiet biex tilħaq l-aspettazzjonijiet ta’ Ġesu’ fil-ħajja tiegħek ta’ kuljum.


It-33 Ħadd ta’ matul is-Sena Liturġika A

Mhuwiex dak li wieħed jirċievi li jgħodd, imma x’jagħmel b’dak li jkun irċieva

Prov 31, 10-13. 19-20, 30-31; Salm 127; 1Tess 5, 1-6; Mt 25, 14-30

Aqra’: Il-parabbola tat-talenti turi kif meta jkollna atitudni tajba, din tiġi ppremjata mill-Mulej. Dawk li għandhom ruħhom b’saħħitha m’għandhomx għalfejn jibżgħu mit-tieni miġja tal-Mulej u mill-Ġudizzju. 

Itlob: Itlob li jkollok atitudni tajba tal-qalb li togħġob lil Alla

Irrifletti: Wieħed għandu mnejn jaħseb kemm hu fil-fatt ġust li kull wieħed mill-qaddejja ġew mogħtija numru differenti ta’ talenti u mhux kulħadd indaqs. Madanakollu, mhuwiex dak li wieħed jirċievi li jgħodd, imma x’jagħmel b’dak li jkun irċieva. Il-ferħ tas-Sid u l-premju li jingħata lil kull wieħed, huma l-istess għall-qaddejja kollha li rdubbjaw it-talenti tagħhom. Alla jħares mhux lejn il-kwantita tal-offerti tagħna, imma jħares lejn il-kwalita’, kif ukoll lejn l-atitudni tal-qalb u r-rieda tajba li biha noffruhomlu.

Agħmel: Ikteb tliet talenti li Alla tak. Aħseb kif tista' tkabbarhom għas-servizz ta’ Alla u tal-Poplu tiegħu


Mhux diffiċli li temmen daqs kemm li tibqa’ temmen

Għerf 6:12-16; Salm 62; Tess. 4:13-18; Matt 25:1-13

Aqra’: “L-għerf jiddi, bla qatt ma jnemnem, malajr jagħrfuh dawk li jħobbuh, u jsibuh dawk li jfittxuh”. Bl-istess mod irridu nibqgħu nittamaw li: “Jekk aħna nemmnu li Ġesu’ miet u qam mill-imwiet, hekk ukoll Alla jiġbor miegħu lil dawk li raqdu f’Ġesu’”. Fl-Evanġelju Ġesu’ jgħid il-parabbola tal-għaxar xebbiet li ħarġu bl-imsiebaħ tagħhom biex jilqgħu l-għarus

Itlob: Itlob għall-perseveranza fil-fidi u fil-missjoni li Alla afdalek

Irrifletti: Il-wegħdiet ta’ Alla isibu l-milja tagħhom meta jasal żmienhom. Huwa importanti li nafdaw fi kliemu u nistennew bit-tama, u mhejjijin tajjeb. Ħafna nies jibdew jimxu fit-triq tal-Mulej b’entużjażmu, imma d-dewmien fit-twettiq tal-wegħdiet ta’ Alla, jiddiżappunthom. Iż-żejt tal-fidi jispiċċalhom, u billi ma jkunux ħadu magħhom riserva, jibqgħu barra, biex imbagħad jirrejaliżżaw b’dispjaċir li Alla fil-fatt iwettaq il-Patt tiegħu. Lil min nixbħu aħna: lill-ħames xebbiet għaqlin bir-riserva tal-fidi, jew lill-ħames xebbiet boloh?

Agħmel: Ikkonsla lil xi ħadd li qed iħossu jaqta qalbu li jkompli jistenna lill-Mulej jintervjeni fil-ħajja tiegħu, biex jagħtih il-fejqan li għandu bżonn.


Il-Qaddisin kollha

Apok 7, 2-4, 9-14; Salm 23; 1 Ġw 3. 1-3; Mt 5, 1-12a

Aqra’: Id-diskors tal-muntanja. Il-bnedmin il-ħienja. Ġesu’ jiġbor fil-qosor il-messaġġ li ġie biex iwasslilna, u jxandar min huma dawk li huma hienja tabilħaqq. Il-ħajja tassew qaddisa tinsab filli wieħed igħix fl-ispirtu ta’ dan il-messaġġ.

Itlob: Iktar minn muntanja vera, il-“muntanja” fil-Bibbja tirreferi għal spazju u ħin meta niddisponu ruħna biex niltaqgħu mal-Mulej, u naċċettaw il-Kelma tiegħu. Ħa nsibu dan l-ispazju u l-ħin, din il-“muntanja” tagħna, biex niltaqgħu mal-Mulej, u nħalluh jurina kif aħna lkoll msejħin biex inkunu qaddisin. “Dan hu n-nisel ta’ dawk li jfittxu wiċċek, Mulej!”

Irrifletti: Il-liturġija ta’ din il-festa tistedinna biex nirriflettu fuq il-proposti ta’ barkiet magħmulin minn Ġesu’. Huma proposti li l-qaddisin fis-sema għexu, u li l-qaddisin fuq l-art, fuq l-eżempju tagħhom, huma mħeġġa biex jgħixu.

Agħmel: Il-Papa Franġisku jimmaġina elf pass lejn il-qdusija li kull wieħed minnha jista jagħmel matul il-ġurnata ordinarja ta’ kuljum: “Mara tmur tixtri, tiltaqa mal-ġara u jibdew jitkellmu. Il-kliem jaqa fuq in-nies. Imma din il-mara tgħid f’qalbha: ‘Le ma rrid nitkellem ħażin fuq ħadd’. Dan huwa pass lejn il-qdusija. Iktar tard, meta tkun id-dar, binha jkun irid jiftaħ qalbu magħha dwar it-tamiet u l-ħolm tiegħu għall-futur, u anke jekk tħossha għajjiena, hija tpoġġi bilqiegħda u toqgħod tisimgħu bil-paċenzja u l-imħabba kollha. Dan is-sagrifiċċju iressaqha iktar lejn il-qdusija. Iktar tard, tħoss ċerta ansjeta’, imma tiftakar fl-imħabba tal-Verġni Marija, taqbad il-kuruna tar-Rużarju u titlob bil-fidi. Pass ieħor lejn il-qdusija. Imbagħad hi toħroġ fit-triq u tiltaqa ma’ raġel fqir, u tieqaf tgħidlu kelma ta’ kuraġġ. Pass ieħor lejn il-qdusija”.


It-30 Ħadd tas-Sena Liturġika A

Eż. 22: 20-26; Salm 17; 1 Tess. 1: 5c-10; Mt. 22: 34-40

Aqra’: L-awtoritajiet reliġjużi ta’ żmien Ġesu’, kienu jippruvaw jagħmlu minn kollox biex jaqbdu lil Ġesu’ f’nasba ħalli jeħilsu minnu. Din id-darba jistaqsuh mistoqsija reliġjuża rigward il-liġi li għanda implikazzjonijiet politiċi, u li huma mbagħad setgħu juża kontrih. Imma Hu jwieġibhom bi prinċipju li huwa validu kemm fil-qasam reliġjuż u f’kemm dak ċivili. Il-liġi tal-imħabba hija l-bażi tal-liġijiet divini u umani.

Itlob: L-imħabba u l-ġustizzja għandhom jimmarkaw l-azzjonijiet kollha tagħna. Ħa nitolbu għall-għerf u l-prudenza biex nibbilanċjaw it-tnejn li huma.

Irrifletti: Ġesu’ jsostni l-verita’ akkost ta’ kollox. Il-verita’ tista toffendi l-awtoritajiet relijużi u ċivili, imma hija tieqaf lil kull forma ta’ skrutinju. Iktar ma dawk li kienu kontrih, kienu jippruvaw jonsbuh, iktar Ġesu’ kien jikxef l-ipokresija tagħhom bil-verita’ li kien igħid. Mhux ta’ b’xejn kellhom joqtluh. F’din id-dinja, il-verita’ tkun dejjem u għal dejjem waħedha.

Agħmel: Li tkun beżżiegħ jew indifferenti ifisser li tkun qed tgħix ħajja bla sens. Ħa ngħażlu llum li nsostnu il-verita’, u ngħixu skont il-verita’. Ħa nimpenjaw ruħna biex nieqfu anke lill-inqas inġustizzja li ssir lill-oħrajn.


Id-29 Ħadd matul is-sena liturġika A

Is 45, 1, 4-6; Salm 95; 1 Tess 1, 1-5b; Mt 22, 15-21

Aqra’: L-ostilita’ bejn Ġesu’ u l-awtoritajiet reliġjużi kienet dejjem tikber ġurnata b’ġurnata. Minħabba dan, il-Fariżej ikkonfoffaw ma’ l-Erodjani kif inassu lil Ġesu’ biex jeħilsu minnu. Ippruvaw jaqbduh f’nasba b’mistoqsija li kienet ser timplikah jew fi kwistjoni reliġjuża jew fi kwistjoni politika. Ġesu’ joħroġ min-nasba bl-akbar għaqal.

Irrifletti: Kieku wieħed kellu jwieġeb għall-mistoqsija: lil min tappartjeni ħajjitna, kull ma għandu jagħmel huwa li jħares lejn ix-xbieha li hemm imnaqxa f’ruħu. Ta min hi din ix-xbieħa? Ta’ Ċesari jew ta’ Alla li ffurmana, li jafna u li sejħilna sa min qabel ma twelidna? Mela ħa nagħtu lil Alla dak li hu ta’ Alla – ħajjitna.

Itlob: Ħa nitolbu li l-ġustizzja ssaltan f’artna billi nibdew nħaddmuha aħna stess kull fejn inkunu. Ħa nitolbu wkoll għal sens ta’ appartenenza għal Alla u għas-Saltna tiegħu.

Agħmel: Biex inkunu ġusti, irridu nagħmlu għemejjel ġusti. Ħa nibdew aħna stess naħdmu għall-ġustizzja u mhux biss nitkellmu fuqha.


© 2021 agostinjani.org. All Rights Reserved.