Franco Grech osa

 

Riflessjonijiet u artikli miktuba minn P. Franco Grech osa

 


 

It-Trinita’ Qaddisa

Eżodu 34, 4b-6.8-9: Il-Mulej hu Alla li jagħder u jħenn

Dan 3, 52-56: Ta’ min ifaħħrek u jgħollik fuq kollox għal dejjem

2 Kor 13, 11-13: Il-grazzja ta’ Sidna Ġesu’ Kristu, l-imħabba ta’ Alla, u l-għaqda fl-Ispirtu s-Santu

Ġw 3, 16-18: Evanġelju

 

Aqra’: L-Evanġelju jħabbar il-profondita’ kbira ta’ l-imħabba ta’ Alla meta Huwa bagħat lill-Ibnu fid-dinja biex isalva l-umanita’

Irrifletti: Bħala komunjoni ta’ mħabba, Alla jagħtina l-milja tiegħu innifsu u ta’ l-imħabba tiegħu. Għalhekk, bħat-Trinita’, aħna msejħin li nkunu wkoll f’għaqda ta’ mħabba miegħu u ma’ xulxin.

Nitolbu: F’din id-dinja globalizzata imma mifruda, għandna bżonn ħafna għaqda u solidarjeta’. Nitolbu għall-għaqda ta’ l-ulied kollha ta’ Alla. Nitolbu wkoll kuljum għad-don tal-grazzja, tal-imħabba u tal-għaqda ta’ Alla Trinita fina.

Agħmel: Kif nistgħu nkunu aġenti tal-għaqda? Inkunu aġenti ta’ għaqda meta aħna nħabirku biex nibnu pontijiet, u mhux ħitan fil-komunitajiet tagħna?

 


L-Għid il-Ħamsin

Atti 2:1-11; 1 Korintin 12:3b-7,12-13; Ġwanni 20:19-23

Aqra’: Ġesu’ jonfoħ l-Ispirtu S-Santu fuq id-dixxipli. F’Għid il-Ħamsin, l-Ispirtu jinżel fuq ll-Appostli bħala ilsna tan-nar. Fil-magħmudija, aħna lkoll irċevejna l-istess Spirtu li jgħaqqadna lkoll fil-Ġisem ta’ Kristu.

Itlob: Itlob li tiżdied  il-qawwa tal-fidi tiegħek. Itlob li l-Ispirtu iħeġġeġ mill-ġdid il-passjoni fina li ngħixu ma’ Alla u għal Alla. Itlob għad-doni u l-frott tal-Ispirtu s-Santu.

Irrifletti: L-Ispirtu s-Santu huwa l-ħajja tal-Knisja u ta’ kull nisrani. Huwa janimana u jagħtina d-doni tal-kariżmi għal-ġid tas-soċjeta’, igħinna nġibu ruħna bħala aħwa fi Kristu, u jgħaqqadna f’ġisem wieħed ta’ Kristu. L-Ispirtu s-Santu  huwa l-għaqda u l-ftheim bejn il-popli.

Agħmel: Mur imxi fil-kwiet qalb il-kampanja, u ħossok qrib il-ħolqien kollu, waqt li tirringrazzja lill-Ispirtu.


Is-7 Ħadd ta’ l-Għid – It-Tlugħ tal-Mulej fis-Sema

Atti 1, 1-11; Ef. 1, 17-23; Mt 28, 16-20

Aqra’: L-Evanġelju jagħlaq b’nota glorjuża. Il-ħdax-il dixxiplu jingħaqdu bil-ferħ ma’ Ġesu’ fuq il-quċċata tal-muntanja. Ġesu’ għandu setgħa fuq kollox, u jibgħat lid-dixxipli biex ikomplu il-missjoni tiegħu fid-dinja kollha. “U ara, jiena magħkom dejjem, sa l-aħħar taż-żmien”.

Irrifletti: X’egħluq stupend tal-Evanġelju! Il-Knisja tibda b’Ġesu’ li jagħti l-missjoni lill-ħdax. Kulħadd huwa mistieden li jingħaqad f’din il-missjoni.

Itlob: Itlob għall-evanġeliżżazzjoni tal-popli. Itlob biex l-Evanġelju jiġi mħabbar minn tarf għall-ieħor tad-dinja.

Agħmel: Ħabbar L-Evanġelju bil-mod kif tgħix. Ħalli l-azzjonijiet tiegħek joħorġu minn dak li temmen. Ġesu’ qam mill-imwiet, tela’ s-sema, u issa f’dak bil-missjoni tiegħu! Alleluia!


Is-6 Ħadd ta’ l-Għid

Ġw 14, 15-21

Aqra’: Ġesu’ jserraħ ras id-dixxipli tiegħu li meta ma jkunx għadu magħhom fid-dinja, ser jibgħatilhom il-għajnuna, il-Paraklitu, biex ma jħossuhomx orfni u abbandunati. Jekk juru l-imħabba tagħhom lejn Ġesu billi jobdu kliemu, huma ikunu maħbubin  mill-Missier, u l-Iben, u l-Ispirtu s-Santu jgħammar fihom.

Itlob: Ħa nħallu l-Ispirtu jigwidana dejjem fid-dixxerniment u fid-deċiżjonijiet tagħna. Ħa nkunu sensittivi  għall-ispirazzjonijiet tiegħu fil-ġrajjiet ordinarji tal-ħajja.

Irrifletti: Li nkunu fidili għall-fidi nisranija, meta id-dinja tistedinna biex nagħmlu kuntrarju, mhix xi ħaġa faċli. In-nisrani ma jistax jgħix din il-fedelta’ waħdu, imma għandu bżonn l-għajnuna. Għalhekk Ġesu jwiegħed li ser jibgħat l-Ispirtu s-Santu bħala għajnuna ġewwinija ħalli jara li naslu li ngħixu il-ħajja nisranija li konna msejħin għaliha. Fejn qegħda il-fedelta’ tiegħi u fuq min qed nistrieħ – fuq l-ispirtu tad-dinja jew fuq l-Ispirtu ta’ Alla li jinsab ġewwa fija? U għaliex?

Agħmel: Eżami tal-kuxjenza kuljum biex tara fejn il-Mulej qiegħed imexxik


Il-5 Ħadd ta’ l-Għid

Atti 6,1-7; 1 Piet 2,4-9; Ġw 14, 1-12

Aqra’: Is-sejħa u l-missjoni speċifika tad-djakni. Is-sejħa komuni ta’ l-insara kollha biex isiru ġebel ħaj – tempji spiritwali – ta’ Alla. Dawk li huma msejħa jagħmlu l-istess ħidma bħalma kien jagħmel Ġesu’.

Itlob: Ħa nkunu konvinti mid-dinjita’ tagħna bħala l-magħżulin ta’ Alla. Ħa nneħħu kull dubju li jista’ jkollna li aħna msejħin biex inkunu strument f’idejn Alla biex tasal għand il-bnedmin kollha ħutna l-ħidma redentiva tal-Mulej. Nirringrazzjaw lill-Mulej tal-fiduċja li għandu fina.

Irrifletti: Il-vokazzjoni nisranija hija differenti minn kull vokazzjoni oħra: għaliex in-nisrani huwa msejjaħ u mogħti missjoni minn Alla nnifsu. L-aġent tas-sejħa u l-missjoni jibqa’ Dak li jsejjaħ. Ġesu’ igħid: “Emmnuni! Jiena fil-Missier u l-Missier hu fija. Jekk mhux għal ħaġa oħra, emmnuh minħabba fl-għemil stess. Fis-sewwa fis-sewwa ngħidilkom, min jemmen fija hu wkoll għad jagħmel l-egħmil li qiegħed nagħmel jien, u akbar minnu għad jagħmel, għax jiena sejjer għand il-Missier”. Aħna kuraġġużi u miftuħin biżżejjed biex inħallu lil Alla jagħmel ħidmietu fina u permezz tagħna?

Agħmel: Ikkonsagra dan il-jum lil Alla u itolbu li jużak kif jogħġbu hu. Osserva x’ser jiġri llum.


Hu jsejjaħ kull waħda minn nagħaġ tiegħu b’isimha

Ġw 10, 1-10

Aqra’:  Il-parabbola ta-ragħaj it-Tajjeb tinvolvi l-fidi. In-nagħaġ jisimgħu leħnu u jimxu warajh. Ir-ragħaj it-tajjeb iwiegħed sigurtà. Jaf lil kulħadd b’ismu. Huwa wkoll il-bieb, li permezz tiegħu bil-fidi, huma jidħlu.

Irrifletti:

Tisimgħu l-leħen tar-Ragħaj it-Tajjeb?

Il-fatt li jafek b’ismek ġġegħlek tħossok tajjeb?

Tħoss lil Mulej jista’ jkun li qed isejjaħlek biex tagħmel xi ħaġa sabiħa għalih u miegħu? Kif ser tinduna b’dan?

Ġieli ħassejt f’qalbek li xi ħaġa li ma tħallikx kwiet u ġġegħelek dejjem tkompli tfittex?

Hemm xi persuni partikulari li tħoss li tista tagħtihom l-għajnuna tiegħek?

Ġili qrajt xi silta fil-Bibbja li ħassejt li qawwietek fil-fidi?

Meta titlob, tħoss li il-Mulej qed jitolbok tagħmel xi ħaġa?

Ġieli ltqajt ma’ xi ħadd li jinkuraġġik fis-sejħa li tħoss li l-Mulej qed jagħmillek?

Tħoss li din il-ħaġa ma tistax tagħmilha waħdek?

Dawn jistgħu jkunu sinjali tar-rieda tal-Mulej għalik. Irrifletti.

 

Agħmel: Kompli itlob u kellem lil xi ħadd ta’ fiduċja li jista’ jgħinek u jiggwidak eż. xi saċerdot jew gwida spiritwali. Tista' titlob l-għajnuna billi ċċempel 21222884 u tistaqsi għal Fr. Terence, jew tibgħat email fuq This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


© 2021 agostinjani.org. All Rights Reserved.