Franco Grech osa

 

Riflessjonijiet u artikli miktuba minn P. Franco Grech osa

 


 

It-18-il Ħadd matul is-Sena Liturġika B

Eżodu 16:2-4.12-15; Salm 77; Efesin 4:17.20-24; Ġwanni 6:24-35

Aqra’: Ġesu’ weġibhom: “Tassew tassew ngħidilkom, intom qegħdin tfittxuni mhux għax rajtu sinjali, imma għax kiltu mill-ħobż u xbajtu. Tħabtu mhux għall-ikel li jgħaddi, iżda għall-ikel li jibqa’ għall-ħajja ta’ dejjem, dak li Bin il-bniedem jagħtikom, għaliex lilu Alla l-Missier immarka bis-siġill tiegħu”.

Riflessjoni: Dak li fis-silta tal-vanġelu tal-Ħadd li għadda, it-tqassim tal-ħobż lill-folla kbira ta’ nies, deher bħala suċċess fil-popolarita’ ta’ Ġesu’ man-nies, tant li riedu jagħmluh Sultan, għal Ġesu’ kien mument diżappuntanti. Dan għaliex, dawk in-nies, mid-dehra ma’ kienux fehmu s-sinjal li ried iwasslilhom. Ġesu’ nduna li dawk in-nies ma kienux qed ifittxuh għaliex kienu bil-ġuħ għall-kelma tiegħu, għaliex riedu jipprofondixxu l-messaġġ tiegħu, jew biex ikunu mgħejjuna jifhmu s-sinjal li kien għamel.

Kienu qegħdin ifittxuh biss bit-tama li jerġa jkollhom ikel bl-abbundanza mingħajr ma jaħdmu biex jaqilgħuh. Permezz ta’ din l-atitudni ta’ dawn in-nies tal-Vanġelu, l-Evanġelista jistieden lil kull nisrani jeżamina l-motivazzjoni tiegħu għalxiex ifittex lill-Mulej, jistkenn fih, jitlob u jipprattika r-reliġjon. Hemm bżonn nammettu li xi drabi, bħal dawk in-nies li kienu xhieda tas-sinjal tat-tqassim tal-ħobż, aħna nersqu lejn Ġesu’ biss biex jagħtina ħobż li jittiekel u jgħaddi: grazzji speċjali, mirakli, saħħa, suċċessi, ġid materjali, ħarsien mid-diżgrazzji. Ġesu’ jgħidilna: “Tħabtu mhux għall-ikel li jgħaddi, iżda għall-ikel li jibqa’ għall-ħajja ta’ dejjem, dak li Bin il-bniedem jagħtikom.”

Itlob: “Sinjur agħtina dejjem minn dan il-ħobż.”

Agħmel: Il-ħobż li jissodisfa l-bżonn tal-ferħ fil-bniedem hija l-Kelma ta’ Kristu. Ħa naqraw u nirriflettu fuq il-Kelma ta’ Kristu bħala l-ħobż li jsir ħajja f’dawk li jiekluh.


Is-17-il Ħadd matul is-Sena Liturġika B

Slaten 4:42-44; Salm 144; Efesin 4:1-6; Ġwanni 6:1-15

Aqra’: Ġesù rafa’ għajnejh, lemaħ kotra ta’ nies ġejja lejh, u qal lil Filippu: “Mnejn nixtru l-ħobż biex dawn ikollhom x’jieklu?”. Dan qalhulu biex jippruvah, għaliex hu kien jaf x’sejjer jagħmel. Filippu wieġbu: “Mitejn dinar ħobż ma jkunux biżżejjed għalihom biex kull wieħed minnhom jieħu xi ftit”. Wieħed mid-dixxipli tiegħu, Indrì, ħu Xmun Pietru, qallu: “Hawn tfajjel li għandu ħames ħobżiet tax-xgħir u żewġ ħutiet żgħar; imma dawn x’inhuma għal daqshekk nies?”. Ġesù qal: “Qiegħdu n-nies bilqiegħda”. Dik in-naħa kien hemm ħafna ħaxix. Għalhekk in-nies, xi ħamest elef raġel, qagħdu bilqiegħda. Ġesù ħa l-ħobżiet, radd il-ħajr, u qassamhom lil dawk li kienu bilqiegħda; hekk ukoll għamel bil-ħut, u kulħadd ħa kemm ried. Meta xebgħu, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Iġbru l-loqom li baqa’, biex xejn ma jinħela”. Marru jiġbruhom, u mlew tnax-il qoffa bil-loqom li kien fadlilhom in-nies mill-ħames ħobżiet tax-xgħir wara li kienu kielu.

Riflessjoni: Mis-sinjali kollha li għamel Ġesu’, l-ebda wieħed ma ġie rrakuntat tant drabi daqs il-miraklu tal-ħobż. L-Evanġelisti kollha jirrakuntaw din il-ġrajja. Imma huwa biss l-Evanġelista San Ġwann li jsemmi t-tfajjel li kellu “ħames ħobżiet tax-xgħir u żewġ ħutiet żgħar”. Dan it-tfajjel kien lest li jaqsam il-ftit ikel li kellu, inkluż “il-ħobż tax-xgħir”, li kien it-tip ta’ ħobż li kienu jieklu l-fqar. It-tfajjel huwa il-mudell ta’ kif għandu jkun id-dixxiplu ta’ Ġesu’, in-nisrani: “Tassew ngħidilkom, li min is-Saltna ta’ Alla ma jilqagħhiex bħal tifel ċkejken ma jidħolx fiha” (Mark 10:15). It-tfajjel fqir jirrapreżenta d-dixxiplu msejjaħ biex jaqsam ma’ ħutu dak kollu li għandu, anke jekk hu ftit. Il-ġenerożita’ ta’ dan it-tfajjel kienet iċ-ċavetta biex sar il-miraklu tal-qsim tal-ħobż. Id-dixxiplu jwarrab l-egoiżmu tiegħu, billi jirbaħ ir-regħba għall-flus u l-ġid li “hi l-għerq ta’ kull ħażen” (1 Timotju 6:10). Huwa jilqa’ l-loġika tas-Saltna ta’ Alla u jaqsam ma’ l-aħwa dak li jkollu u hemmhekk iseħħ il-miraklu: kulħadd kiel u xebgħa, u baqa’ ż-żejjed ukoll. Hekk id-dixxiplu, jien u int, nidħlu fil-pjan ta’ Alla li jrid iħaddem il-providenza tiegħu permezz tagħna.

Itlob: Iftaħ idek, Mulej: ferraħna bil-ġid li tagħtina!

Agħmel: Ħa nagħmlu il-parti żgħira tagħna għall-ġid tal-oħrajn f’dik li hija presenza, kontribuzzjoni, organizzazzjoni. Il-bqija nħalluh f’idejn il-Mulej biex jipprovdi Hu.


L-16-il Ħadd matul is-Sena Liturġika B

Ġeremija 23:1-6; Salm 22; Efesin 2:13-18; Mark 6:30-34

Aqra’: F’dak iż-żmien, l-appostli reġgħu ġew ħdejn Ġesù u qalulu kull ma kienu għamlu u għallmu. U hu qalilhom: “Ejjew miegħi intom biss weħidkom f’xi post imwarrab, u strieħu ftit”. Għax tassew, kien hemm ħafna nies ġejjin u sejrin, u anqas żmien biex jieklu ma kienu jħallulhom. Marru mela bid-dgħajsa weħidhom lejn post imwarrab, imma n-nies rawhom sejrin; kienu ħafna dawk li għarfuhom, u telqu jiġru ’l hemm bil-mixi, nies mill-ibliet kollha, u waslu qabilhom. Xħin niżel l-art mid-dgħajsa ra kotra kbira ta’ nies u tħassarhom, għax kienu qishom nagħaġ bla ma għandhom ragħaj, u qabad jgħallimhom ħafna ħwejjeġ.

Riflessjoni: Santu Wistin darba qal: Ħu ħsieb ġismek daqs li kieku ser tibqa’ tgħix għal dejjem; u ħu ħsieb ruħek daqs li kieku ser tmut għada”. Għandna bżonn nieħdu ħsieb lilna nfusna b’mod sħiħ dejjem, anke billi nfittxu li jkollna ħin ta’ mistrieħ. Il-vaganzi u l-mistrieħ mhuwiex ħela ta’ żmien, iżda bżonn. Ġisimna għandu bżonn il-mistrieħ, moħħna għandu bżonn il-mistrieħ, l-ispirtu tagħna għandu bżonn il-mistrieħ. Ngħidlek li l-ħin liberu huwa ħin sabieħ, anzi ħin prezzjuż. Fil-ħin tal mistrieħ, inti tista ssir taf aħjar lilek innifsek, lil dawk ta’ madwarek, lil Alla. Il-ħin tal-mistrieħ qatt m’għandu jkun ħin li fih titgħażżen. Bħala bniedem Ġesu’ kien iħoss l-għejja u allura l-bżonn tal-mistrieħ, iżda Ġesu’ qatt ma tgħażżen. Il-ħin tal-mistrieħ tiegħu kien jgħaddieħ fil-komunikazzjoni m’ Alla l-Missier u anki f’komunikazzjoni ma’ l-oħrajn. Aħseb ftit fuq dawn l-eżempji mill-vanġelu: "Ejjew miegħi intom biss weħidkom f’xi post imwarrab, u strieħu ftit." (Mark 6,31) “Minnufih ġagħal id-dixxipli tiegħu jitilgħu fuq id-dgħajsa u jmorru x-xatt l-ieħor qablu, lejn Betsajda, sakemm hu jibgħat in-nies. Wara li sellmilhom u ħalliehom, tala' fuq l-għoljiet biex jitlob”. (Mark 6:45-46) “Kien għall-ħabta tas-sitt siegħa, u Ġesù, għajjien kif kien mill-mixi, qagħad bilqiegħda ħdejn il-bir”. (Ġwanni 4:6) Ikompli imbagħad id-djalogu twil bejn Ġesu’ u s-samaritana (Ara Ġwanni 4:7-30).

Itlob: Fil-ħin tal-mistrieħ tista' tikkomunika iżjed mal-oħrajn u ma’ Alla: “L-appostli reġgħu ġew ħdejn Ġesù u qalulu kull ma kienu għamlu u għallmu”.

Agħmel: Tliet suġġerimenti biex tapprofitta ruħek iżjed mill-ħin liberu tiegħek: nissuġerilkom tisimgħu tliet ilħna:

  1. Ipprova isma’ l-leħen tan-natura, jiġifieri l-leħen ta’ dak kollu sabieħ li tara madwarek.
  2. Ipprova isma’ l-leħen tal-kuxjenza...il-leħen ta’ Alla ġewwa fik.
  3. Ipprova isma’ l-leħen ta’ l-oħrajn speċjalment tal-fqar u ta’ dawk inqas ixxurtjati minnek.

Il-15-il Ħadd matul is-Sena Liturġika B

Għamos 712-15; Salm 84; Efesin 1:3-14; Mark 6, 7-13

Aqra: F’dak iż-żmien, Ġesù sejjaħ it-Tnax, u beda jibgħathom tnejn tnejn, filwaqt li tahom is-setgħa fuq l-ispirti ħżiena. U wissiehom biex ma jieħdu xejn magħhom għat-triq ħlief ħatar: la ħobż, la ħorġa, lanqas flus fi ħżiemhom; imma li jilbsu l-qrieq u ma jxiddux żewġ ilbiesi. Qalilhom: “Fejn tidħlu f’xi dar, ibqgħu fiha sa ma titilqu minn hemmhekk. U jekk xi post ma jilqagħkomx u ma jisimgħukomx, itilqu minn hemm u farfru t-trab minn taħt saqajkom bħala xhieda kontrihom”. Ħarġu mela jxandru biex in-nies jindmu; u keċċew bosta xjaten, u dilku ħafna morda biż-żejt u fejquhom.

Riflessjoni: Fqar biex inkunu ħielsa jista jkun il-motto li jiġbor flimkien il-kundizzjonijiet li għamel Ġesu’ fl-Evanġelju tal-lum lil dawk li huma msejħa biex ixandru il-kelma tiegħu. Il-Mulej ordna lil-Knisja biex ixandar l-Aħbar it-Tajba tiegħu. Kull mgħammed għandu d-dmir li jipprietka. Ma nistgħux inħobbu ‘il Ġesu’, u ma jimpurtaniex jekk ħaddieħor iħobbux jew le. Dan ma jfissirx li għandna nimponu bilfors il-fehmiet tagħna. Imma wieħed għandu juri l-fehmiet tiegħu b’mod ċivili u b’rispett. Hekk noffru it-twemmin tagħna. L-isbaħ priedka hija ħajjitna: “Hekk għandu jiddi d-dawl tagħkom quddiem il-bnedmn biex jaraw l-għemjjel tajba tagħkom u jagħtu glorja lil Missierkom li hu fis-smewwiet” (Mt 5,16). It-tagħrif u t-tagħlim kif nagħmlu dan huwa importanti. Imma minkejja kollox, l-aktar ħaġa importanti tibqa l-qawwa ta’ Alla. Kien għalhekk li Ġesu’ qalilhom biex ma jieħdu xejn magħhom ħlief bastun, ħatar. L-aktar ħaġa importanti kienet u għadha li nistrieħu fuq ir-rieda ta’ Alla. Jekk ma nafdawx f’ Alla, jerġa jibdielna u ma nkomplux bix-xandir tagħna ta’ l-Aħbar it-Tajba.

Itlob: Mulej, aħna tant tqal biex nafdaw fik, u int tafdana b’għajnejk magħluqa. Mhux għax ma tafx kemm ma niswew xejn imma għax taf li id f’id miegħek naslu.

Agħmel: Ħalli ma ningħalqux fina nfusna. Ħalli ma nfittxux il-kumdita’ tagħna, imma nilqgħu s-sejħa tal-Mulej biex immorru nipprietkaw l-ewwel u qabel kollox bil-mod kif ngħixu.


L-14-il Ħadd matul is-Sena Liturġika B

Eżekjel 2,2-5; Salm 122; 2 Korintin 2,2-5; Mark 6,1-6

Aqra’: Qalilhom Ġesu’: “Ebda profeta ma hu bla ġieħ jekk mhux f’pajjiżu u fost qrabatu u f’daru stess”. U hemmhekk ma seta’jagħmel ebda miraklu, ħlief li qiegħed idejh fuq ftit morda u fejjaqhom; u baqa’ mistagġeb bin-nuqqas ta’ fidi tagħhom.

Riflessjoni: L-attitudni tan-nies ta’ Nazaret quddiem Ġesu’, tirrepeti ruhha llum. Ġesu’ jerġa jiġi għandna, li naħsbu li nafuh, u jagħmlilna il-proposti tiegħu. Huwa jistedinna li nerġgħu nikkonsidraw il-konvinzjonijiet tagħna li tgħallimna fi tfulitna, u nikbru fil-fidi tagħna. Ir-reazzjoni tagħna, f’ħafna każi hija l-istess bħalma kienet ir-reazzjoni tan-nies ta’ Nazaret: l-ewwel nagħmlu ta’ bi ruħna li qisna mhux qed nifhmuh, imbagħad saħansitra naslu biex niċduh.

Dan in-nuqqas ta’ twemmin minn naħa tagħna għandu konsegwenzi drammatiċi. Ġesu’ ma jkunx jista jagħmel il-mirakli li kelmtu u l-laqgħa tan-nies miegħu, għamlu kullimkien. Huwa joffri s-salvazzjoni tiegħu, imma ma jimponihiex, għaliex Huwa jħobb u l-imħabba tirrispetta l-liberta’ ta’ dak li jkun.

Ir-raġuni għala fid-dinja l-mirakli li jġibu ‘l quddiem il-paċi, il-ġustizzja, u r-rikonċiljazzjoni bejn il-bnedmin donnhom mhux qed iseħħu, hija dejjem l-istess waħda: minħabba li l-bnedmin m’għandhomx il-kuraġġ li jafdaw b’mod sħiħ fi Kristu u fil-kelma tiegħu.

Itlob: Għinni, Mulej, ma nintefaħx bija nnifsi, bis-saħħa ta’ jdejja, bid-dehen ta’ moħħi. Agħtini xewka li tniggiżni, li żżommni f’posti quddiemek. Qiegħed idejk fuqi, Mulej. Fejjaqni. Tistagħġibx bin-nuqqas ta’ fidi tiegħi: s’hemm nasal meta nipprova waħdi.

Agħmel: Ħa nilmaħ lill-Mulej jgħallimni, mhux kif nippretendih li għandu jgħallimni jien, imma bil-ġrajja ta’ kuljum, biċ-ċirkostanzi ordinarji tal-ħajja, bil-persuni li niltaqa magħhom.


It-13-il Ħadd matul is-Sena Liturġika B

Għerf 1,13-15; 2, 23-24; Salm 29; 2 Korintin 8,7.9.13-15; Mark 5, 21-43

Aqra’: U kien hemm mara li kienet ilha tnax-il sena sħaħ tbati bit-tnixxija tad-demm….Meta semgħet b’Ġesù, ġiet qalb il-folla, resqet minn warajh u messitlu l-mantar, għax qalet: “Jekk immiss imqar il-mantar tiegħu nkun imfejqa”. F’daqqa waħda t-tnixxija tad-demm waqfitilha, u ġewwa fiha ħasset li kienet fieqet mill-marda tagħha. Ġesù minnufih intebaħ bil-qawwa li ħarġet minnu, u dar lejn il-kotra u staqsa: “Min messli l-mantar?”…...Imbagħad il-mara, tirtogħod bil-biża’ għax għarfet x’kien ġralha, resqet, inxteħtet f’riġlejh u stqarritlu s-sewwa kollu. U qalilha: “Binti, il-fidi tiegħek fejqitek; mur bis-sliem, u kun imfejqa mill-marda tiegħek”.

Riflessjoni: Il-mara li kienet tbati bit-tnixxija tad-demm emmnet li jekk hi tmiss imqar il-mantar ta’ Ġesu’ hija tkun imfejqa. U hekk ġara. Minn Ġesu’ toħroġ qawwa ta’ ħajja, imma mhux kull min imiss miegħu jirċevieha. Fil-silta tal-lum naqraw li madwaru kien hemm folla kbira ta’ nies. Dawn ma kinux għedewwa tiegħu, imma dixxipli, nies li kienu ħafna viċin tiegħu, li probabilment kien qed jinbuttaw fuqu. Madanakollu Ġesu’ jgħid li persuna waħda ‘messitu’. Kienet biss il-mara marida li messitu ‘bil-fidi’. “Binti l-fidi tiegħek fejqitek” qalilha, inti biss, fost dawn in-nies kollha, kont kapaċi tirċievi id-don ta’ Alla. Il-folla tirrapreżenta lilna l-insara tal-lum, li aħna qrib l-Imgħallem. Għandna l-opportunita’ li nisimgħu l-Kelma tiegħu u ‘immissuh’ fis-sagramenti, speċjalment fl-Ewkaristija. Jekk il-ħajja tagħna tibqa’ ma tinbidilx, jekk il-‘mard spiritwali’ tagħna ma jfiqx, u l-vizzji, id-dnubiet dejjem jibqgħu l-istess, jekk il-karattru diffiċli ma jinbidilx, u l-kliem li jweġġa ma jibdiex jonqos, ifisser li nkunu bqajna ‘folla’ li tinġabar madwar Kristu mingħajr qatt ma ‘immissuh’. Ikollna biss kuntatt esterjuri miegħu; kliemu ikun sempliċement ħoss li jidħol fil-widnejn, imma ma jasalx sal-qalb. Hija il-fidi li ssalva.

Itlob: Ismagħni, Mulej, u ħenn għalija; kun, Mulej, l-għajnuna tiegħi. Inti bdilt fi zfin l-għali tiegħi, Mulej, Alla tiegħi, infaħħrek għal dejjem!

Agħmel: Ġesu’ qed jgħidlek: “Tibżax, biss inti emmen”


© 2022 agostinjani.org. All Rights Reserved.