Franco Grech osa

 

Riflessjonijiet u artikli miktuba minn P. Franco Grech osa

 


 

It-6 Ħadd matul is-Sena B

Levitiku 13:1-2.45-46; Salm 31; Kor 10:3-11; Mk 1:40-45

Aqra’: Resaq fuq Ġesu wieħed imġiddem bil-lebbra jitolbu bil-ħerqa, inxteħet għarkopptejh quddiemu u qallu: “Jekk trid, tista tfejjaqni!” Imqanqal mill-ħniena, Ġesu’ medd idu fuqu, messu u qallu: “Irrid, kun imnaddaf!”

Riflessjoni: Alla tagħna jersaq lejn min għandu l-ġdiem spiritwali…id-dnub, jersaq lejn min għandu ġdiem psikoloġiku… dwejjaq, solitudni, tensjoni biża’; jersaq ukoll lejn min għandu ġdiem fiżiku…kull għamla ta’ mard. Fuq dawn il-Mulej imidd idu, għaliex għalih l-ebda ħlejqa tiegħu mhi mġiddma, iktar u iktar uliedu l-bnedmin. Ġesu’ għażel lil dawk li huma mġiddma u mwarrbin minn kulħadd; għal din ir-raġuni “ħa fuqu il-mard kollu tagħna”. Biex jagħmel dan, kien meħud, msallab u maqtul barra mill-Belt il-Qaddisa, f’post meqjus mhux qaddis. Għalhekk jekk inħossuna  b’xi mod imġiddma, ħa jkollna l-kuraġġ li ngħidu aħna wkoll lill-Mulej: “Jekk trid tista tfejjaqni!”. U Ġesu’ lilna wkoll jgħidilna: “Irrid, kun imnaddaf!”.

Itlob: Mulej, inti taqra sal-ġewwieni tagħna. Beżgħat għandna, mard għandna, dnubiet għandna wkoll, qtigħ il-qalb insofru minnu wkoll. Jekk trid tista tfejjaqna! Ersaq lejna, O mimli bil-ħniena. Kellimna, missna u fejjaqna. Għamilna bħall-imġiddem imfejjaq, xandara tal-ħniena tiegħek.

Agħmel: Kif rajna Ġesu’ ma kienx iwarrab lill-imġiddmin: kien ifejjaqhom. Hekk ukoll jagħmel magħna. Iżda minnhom kien jitlob żewġ ħwejjeġ: Li jersqu lejh bil-fidi, u li jmorru juru ruħhom lill-qassis, bħal xhieda. Hekk jitlob minna ukoll. Ħa nersqu b’fidi fil-Mulej, lejn is-saċerdot fis-sagrament tal-Qrar, biex f’isem Ġesu’ jagħtina l-grazzja tal-fejqan, billi jwasslilna l-maħfra ta’ Alla.

 


Il-Ħames Ħadd ta’ matul is-Sena B

Ġob 7, 1-4. 6-7; Salm 146; 1 Kor 9, 16-19. 22-23; Mk 1, 29-39

Aqra’: “Faħħru l-Mulej, li jfejjaq il-qlub maqsuma”. “Ġesu’ fejjaq ħafna morda minn kull xorta ta’ mard, u ħareġ għadd kbir ta’ xjaten li hu ma kienx iħallihom jitkellmu, għax huma kienu jafu min Kull darba li nixxuttaw demgħa, inkunu qed nieħdu sehem fis-salvazzjoni li ġabilna Kristu.kien”

Itlob: “Il-għada filgħodu, kmieni qabel ma żernaq, Ġesu’ qam, u ħareġ u mar f’post imwarrab u qagħad hemm jitlob”. Huwa f’dan id-djalogu mal-Missier li Ġesu’ kien jirċievi d-dawl biex jaffronta it-tbatija tal-bniedem. Ħa nitolbu biex ikollna d-dawl kif naffrontaw it-tbatija tagħna u ta’ oħrajn bil-fidi, tama u mħabba.

Riflessjoni: Fi Kristu huwa possibli nikkontemplaw it-tweġiba ta’ Alla għall-problema tat-tbatija. Alla mhuwiex indifferenti għall-krib tal-bniedem meta jkun qed ibati. Alla tagħna jitlobna: “Tonqosx lejn ta’ qalbhom maqsuma, imma ibki ma’ min hu mbikki” (Bin Sirak 7:34), għaliex huwa wkoll isofri, jibki, jemozzjona ruħu. Huwa jisma l-karba tagħna, u jiġi jaqsam il-kundizzjoni tagħna magħmula minn tbatija u wġiegħ. Huwa jieħu in-naħa tagħna fil-ġlieda kontra l-ħażen, u jgħallimna kif indawruh f’opportunita’ biex nibnu l-imħabba.  

Agħmel: Ħa naffrontaw it-tbatija mhux billi noqogħdu nisħtu xortina, inwaħħlu fina nfusna, jew f’dak u fl-ieħor, jew billi nippruvaw insibu spjegazzjoni, imma billi bl-għajnuna ta’ Alla ngħixu t-tbatija bil-fidi, tama u mħabba. 


Ir-Raba’ Ħadd ta’ matul is-Sena B

Dewt 18, 15-20; Salm 94; 1 Kor 7, 32-35; Mk 1, 21-28

Aqra’: “U l-Mulej qalli: ‘…..Jiena nqajmielhom profeta bħalek, minn fost ħuthom; inqiegħed kliemi fuq fommu, u jħabbrilkom kull ma nordnalu’”. “F’jum is-Sibt, Ġesu’ daħal fis-sinagoga u qagħad jgħallem. In-nies baqgħu mistagħġbin bil-mod tat-tagħlim tiegħu, għax beda jgħallimhom bħal wieħed li għandu s-setgħa u mhux bħall-kittieba”

Itlob: Nitolbu biex il-Mulej jimliena bl-Ispirtu Qaddis tiegħu biex ma nippritkawx lilna nfusna, imma il-kelma Tiegħu.

Riflessjoni: L-Atti ta’ l-Appostli juruna li bl-inżul ta’ l-Ispirtu s-Santu f’Għid il-Ħamsin, id-dixxipli kollha saru “profeti” (Atti 2:17-18). Kull nisrani, mdawwal mill-Evanġelju huwa kapaċi jiddixxerni r-rieda ta’ Alla u jgħaddiha lill-oħrajn. Ġili nisimgħu saċerdoti, ġenituri u edukaturi nsara jgħidu li huma diżappuntati għaliex skonthom, meta jħeġġu lil uliedhom biex iħaddnu l-valuri nsara, donnu kollox jaqgħa fuq widnejn torox. Forsi il-kelma ta’ Alla – jistaqsu - tilfet il-qawwa tagħha? Jekk il-kelma ma tbiddilx il-qlub u l-imħuħ, mela ma hijiex il-kelma ta’ Alla, imma tal-bnedmin. Kultant nipprietkaw lilna nfusna u l-konvinzjonijiet tagħna, u naħsbu li nkunu qed inħabbru l-Evanġelju. L-eżortazzjonijiet tajba u t-twiddib li ġej mis-sens komun u mill-għerf tad-dinja, jidhru utli, imma qatt ma jagħmlu għeġubijiet. Il-mirakli jiġru biss jekk il-kelma mħabbra tkun dik tal-Imgħallem.

Agħmel: Jekk fuq problemi ta’ saħħa, ekonomija, politika u ħwejjeġ oħra li jispiċċaw, aħna nagħtu tant każ ta’ dak li jgħidu l-istudjużi u l-esperti, kemm aktar u aktar għandna nagħtu każ ta’ dak li jgħidilna l-espert ta’ l-esperti fuq il-ħwejjeġ li jibqgħu għal dejjem. Infittxu li mill-lum ‘il quddiem nieħdu iktar bis-serjeta’ dak kollu li jgħidilna l-imgħallem Ġesu’.

 

 


It-Tielet Ħadd ta’ matul is-Sena B

Ġona 3:1-5.10; Salm 24; Kor 7:29-31; Mk 1: 14-20

Aqra’: “Iż-żmien huwa mitmum, u s-Saltna ta’ Alla waslet; indmu u emmnu fl-Evanġelju”.

Itlob: Nitolbu mas-Salmista: Triqatek, Mulej, għarrafni, il-mogħdijiet tiegħek għallimni. Mexxini fis-sewwa tiegħek u għallimni, għax int Alla tas-Salvazzjoni tiegħi.

Riflessjoni: Fil-bidu tal-ktieb tiegħu, San Mark, jippreżenta lil Ġesu’ bħala l-messaġġier li għandu l-missjoni li jħabbar l-Evanġelju, l-Aħbar it-tajba lill-poplu. Aħbar li tant hi tal-għaġeb, li tqajjem ħafna ferħ f’dawk li jisimgħuha. Hemm żewġ kundizzjonijiet biex dak li jkun jesperjenza dan il-ferħ: irid jindem u jemmen. Li tindem ma jfissirx li jkollok id-determinazzjoni li tevita d-dnub, imma hija l-ewwel u qabel  kollox deċiżjoni li tbiddel radikalment il-mod kif tħares lejn Alla, lejn il-bniedem, id-dinja u l-istorja. L-aħbar li “Is-saltna ta’ Alla waslet”, mhijiex l-aħbar li wasal il-kastig, imma l-aħbar it-tajba ta’ tama għal kulħadd, anke għall-iktar wieħed midneb, li Alla jibqa’ jikkonsidrah bħala iben. Li temmen ifisser li tibda tara kollox mill-għajnejn ta’ Alla li jħobb, jistabar, jdum biex jirrabja, mimli ħniena u nteress għall-ħlejjaq tiegħu. Li temmen tfisser li tafda fil-Mulej, tafda f’kelmtu u fil-wegħdiet tiegħu. Is-Saltna ta’ Alla waslet, allura mhemmx żmien x’nitilfu: ħa nindmu u nemmnu fl-Evanġelju!

Agħmel: “Iż-żmien qsar”. Ħa nużaw iż-żmien li Alla silifna billi nsibu okkażjonijiet biex nikbru fl-imħabba u fl-għaqda tagħna ma’ Alla u mal-proxxmu, hu min hu.


It-2 Ħadd matul is-Sena B

Samwel 3:3b-10.19; Salm 39; Korintin 6:13c-15a.17-20; Ġwanni 1:35-42

Aqra’: Il-Mulej ġie, waqaf ħdejh, u sejjaħ bħal drabi oħra: “Samwel! Samwel!” U Samwel wieġeb: “Tkellem, għax il-qaddej tiegħek qiegħed jisma’”. Wieħed mit-tnejn li semgħu x’kien qal Ġwanni u marru wara Ġesu’ kien Indri, ħu Xmun Pietru. L-ewwel ma għamel mar isib lil ħuħ Xmun, u qallu: “Sibna l-Messija” – li tfisser Kristu. U ħadu għand Ġesu’. Ġesu’ ħares lejh u qallu: “Inti Xmun, bin Ġwanni. Inti tissejjaħ Kefa” – jew Pietru.

Itlob: Mulej għarrafni l-isem li bih sejjaħtli qabel ma tnissilt f’ġuf ommi. Hawn jien, ġej nagħmel ir-rieda tiegħek!

Riflessjoni: Xejn u ħadd mhu anonimu quddiem il-Mulej li “jgħodd in-numru tal-kwiekeb; kollha jsejħilhom b’isimhom” (Salm 147:4). L-isem li Alla jagħti lil kull persuna juri identita, vokazzjoni, u missjoni. Il-vokazzjoni mhi xejn ħlief l-iskoperta ta’ dak li ġejna maħluqin biex inkunu, l-iskoperta tal-post tagħna fil-ħolqien u fil-pjan ta’ Alla. Dan mhuwiex muri lilna permezz ta’ ħolm u viżjonijiet. Niskopruh billi nħarsu ġewwa fina nfusna, fejn nisimgħu il-kelma tal-Mulej li hija mismugħa u murija lilna fil-ġrajjiet li ngħaddu minnhom, u permezz ta’ “anġli” li jieqfu ħdejna: dawk l-aħwa li jinterpretawlna il-ħsibijiet u r-rieda tiegħu għalina. Li tgħid “Hawn jien ,ġej biex nagħmel ir-rieda tiegħek” tfisser li tkun fidil għall-identita’ tiegħek u hekk tikseb bilanċ u ferħ ġewwieni.

Agħmel: Jekk sibt lil Ġesu’ f’ħajtek b’tali mod li lest li tintelaq fi ħdanu, bħal Indri, ħu lil xi ħadd ieħor għandu.


Il-Magħmudija tal-Mulej

Isaija 55:1-11, Salm 12:2-3.4bcd.5-6;  1Ġw 5,1-9; Mk 1:7-11

Aqra’: Ġwanni l-Battista huwa profeta li juri l-presenza ta’ Alla fostna, u dak li Alla jistenna minna l-bnedmin. Ġwanni jipprietka l-indiema. Huwa jgħaraf dak li hu divin f’Ġesu’, u fuq l-insistenza ta’ Ġesu’ jgħammdu.

Irrifletti: Il-Magħmudija tagħmilna ulied Alla. Tikkonferma li aħna maħbubin minn Alla. L-imgħammdin għadhom sikwiet jirriflettu fuq jekk humiex jgħixu skont tagħlim ta’ Ġesu’. Il-magħmudija tikkonferma l-imħabba ta’ Alla lejna u tafdana bil-missjoni li nħobbu lill-oħrajn bħalma ħabb lilna Ibnu Ġesu’.

Itlob: Ħa nitolbu li jkollna l-imħabba ta’ Alla fi Kristu. Nitolbu għall-kuraġġ biex nuru l-imħabba tagħna lejn l-oħrajn, speċjalment dawk li huma l-aktar fil-bżonn.

Agħmel: Aħseb f’xi ħadd li jixtieq jaqsam ma’ oħrajn l-imħabba ta’ Alla, imma m’għandux il-kuraġġ li jagħmel dan. Ara x’tista tagħmel biex tinkoraggih.


© 2021 agostinjani.org. All Rights Reserved.