Franco Grech osa

 

Riflessjonijiet u artikli miktuba minn P. Franco Grech osa

 


 

It-Tieni Ħadd ta’ l-Avvent. Sena Liturġika C

Baruk 5:1-9; Salm 125; Filippin 1:4-6.8-11; San Luqa 3:1-6

Aqra’: Fis-sena ħmistax tal-ħakma ta’ Tiberju Ċesari, meta Ponzju Pilatu kien gvernatur tal-Lhudija, Erodi tetrarka tal-Galilija, ħuh Filippu tetrarka tal-artijiet tal-Iturija u t-Trakonija, u Lisanja tetrarka ta’ Abileni, fiż-żmien meta l-uffiċċju ta’ qassis il-kbir kien f’idejn Anna u Kajfa, il-kelma tal-Mulej ġiet fuq Ġwanni bin Żakkarija, fid-deżert. U ġie fl-inħawi kollha ta’ madwar il-Ġordan, ixandar magħmudija ta’ ndiema għall-maħfra tad-dnubiet, kif hemm imniżżel fil-ktieb tal-profeziji ta’ Iżaija:
“Leħen ta’ wieħed jgħajjat fid-deżert:
Ħejju t-triq tal-Mulej,
iddrittaw il-mogħdijiet tiegħu.
Kull wied jimtela,
kull muntanja u għolja titbaxxa,
il-mogħdijiet mgħawwġa jiddrittaw,
u t-triqat imħarbta jitwittew.
U l-bnedmin kollha jaraw is-salvazzjoni ta’ Alla!”.

Riflessjoni: Aħna qegħdin fl-Avvent. Il-Vanġelu qiegħed iħeġġiġna biex inħejju t-triq għall-miġja tal-Mulej f’ħajjitna. Iridna nindmu, nikkonvertu, jew biex nifthiemu ninbidlu. X’qed nagħmlu għall-ħajja ta’ dejjem? Hi triqtna l-onesta’? Il-ħlewwa? Il-bżulija? Qed nistinkaw biex neħilsu minn dnubna? Qed infiequ minn dak kollu li qed jostakolalna l-laqgħa tagħna ma’ Ġesu’? Il-Vanġelu jispiċċa hekk: “Il-bnedmin kollha jaraw is-salvazzjoni ta’ Alla!” Din hija l-akbar offerta li ġiet magħula lilna l-bnedmin. Il-Knisja llum, messaġġiera ta’ din l-offerta mwegħda ‘il fuq minn elfejn sena ilu, qegħda tagħmililna llum ukoll. X’se nagħmlu jien u int? Ħa nħejju ħajjitna għal Ġesu’ ħaj li twieled għalina, billi nindmu?

Itlob: Kbir f’għemilu l-Mulej magħhom! Kbir f’għemilu l-Mulej magħna! U aħna bil-ferħ imtlejna.

 Agħmel: Itlob lil Alla biex ifassal lil ħajtek b’tali mod li tagħti glorja lilu: “U jien dan nitlob: li l-imħabba tagħkom tikber u toktor dejjem iżjed bl-għerf u b’kull dehen, biex tistgħu tagħrfu tagħżlu l-aħjar, u mbagħad tkunu safja u bla ebda ħtija fil-jum ta’ Kristu, mimlijin bil-frott tal-ġustizzja li ġejja permezz ta’ Ġesù Kristu, għall-glorja u l-foħrija ta’ Alla.” (Filippin)


L-Ewwel Ħadd ta’ l-Avvent. Sena Liturġika C

Ġeremija 33:14-16; Salm 24; 1 Tessalonkin 3:12; 4:2; San Luqa 21:25-28,34-36

Aqra’: F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Ikun hemm sinjali fix-xemx u l-qamar u l-kwiekeb. Il-ġnus fuq l-art, b’qalbhom ittaqtaq, ma jafux x’jaqbdu jagħmlu minħabba l-ħsejjes tal-baħar u tal-imwieġ; in-nies ruħhom ħierġa bil-biża’ billi jobsru xi jkun ġej fuq id-dinja, għax il-qawwiet tas-smewwiet jitqallbu. Imbagħad jaraw lil Bin il-bniedem ġej fi sħaba, b’qawwa u glorja kbira. Meta jibda jseħħ dan kollu, qawwu qalbkom u erfgħu raskom, għax il-fidwa tagħkom hi fil-qrib.

Riflessjoni: Tentazzjoni kbira li tiġina hija li nċedu quddiem id-dnub li donnu jaħkem id-dinja: “Mhemmx x’tagħmel”, igħidu xi wħud, “l-ħażen madwarna huwa b’saħħtu wisq: ġuħ, konflitti, inġustizzji, mibegħda...donnhom ser jibqgħu magħna għal dejjem”. Mhux hekk biss, imma anke fil-ħajja personali tagħna ngħaddu minn fallimenti, miżerji, dgħufijiet u vizzji. Il-passjonijiet jaħkmuna u ħafna drabi insibuna nagħmlu kompromessi li jnikktuna. Biżgħat, delużjonijiet, rimorsi, esperjenzi mhux sbieħ jagħmluha diffiċli għalina li nitbissmu. Huwa possibli li jerġa jkollna fiduċja fina nfusna u fl-oħrajn? Jista’ xi ħadd jerġa jagħtina s-serenita’, il-fiduċja u l-paċi?

Ma’ hemm l-ebda tip ta’ jasar li l-Mulej ma jistax jeħlisna minnu. Ma’ hemm l-ebda abbiss ta ħtija li Huwa ma jistax itellgħana minnu. Huwa jistenniena ngħarfu l-kundizzjoni tagħna, u nduru lejh bil-kliem tas-salmista: “Minn qiegħ l-art insejjaħlek Mulej”. Il-mument li nħallu lil Alla jiġi f’ħajjitna, inħallu l-Avvent iseħħ f’ħajjitna, titwieled dinja ġdida għalina.

Itlob: Triqatek, Mulej, għarrafni, il-mogħdijiet tiegħek għallimni. Mexxini fis-sewwa tiegħek u għallimni, għax int Alla tas-salvazzjoni tiegħi.

Agħmel: “Oqogħdu attenti, u qisu li l-ikel u x-xorb żejjed u s-sokor ma jmewtulkomx qalbkom, u tħallux li l-ħafna tħassib għall-ħtiġiet tal-ħajja jeħdilkom raskom, li ma ssibuhx dak il-Jum fuqkom għall-għarrieda. Għax hu Jum li għad jaqa’ bħal nassa fuq kull min jgħammar fuq wiċċ l-art kollha. Ishru, mela, u itolbu l-ħin kollu, biex tkunu tifilħu tgħaddu minn kulma għandu jiġri u tieqfu quddiem Bin il-bniedem”.

 


Sidna Ġesu’ Kristu, Sultan tal-Ħolqien kollu

Danjel 7:13-14; Salm 92; Apokalissi 1:5-8; Ġwanni (18:33b-37)

Aqra’: F’dak iż-żmien, Pilatu sejjaħ lil Ġesù u qallu: “Inti s-sultan tal-Lhud?”. Ġesù wieġeb: “Dan qiegħed tgħidu int minn moħħok, jew kienu oħrajn li qalulek dan fuqi?”. Pilatu wieġeb: “Mela jiena Lhudi? Kien il-poplu tiegħek u l-qassisin il-kbar li tawk f’idejja. X’għamilt?”. Ġesù wieġeb: “Is-saltna tiegħi mhijiex ta’ din id-dinja. Li kieku saltnati kienet ta’ din id-dinja, l-għases tiegħi kienu jiġġieldu biex ma ningħatax f’idejn il-Lhud; imma tabilħaqq saltnati mhijiex ta’ hawn”. Pilatu qallu: “Mela int sultan?”. U Ġesù wieġeb: “Int qiegħed tgħidu; jien sultan. Jien għalhekk twelidt, u għalhekk ġejt fid-dinja, biex nixhed għall-verità. U kull min iħobb il-verità jisma’ leħni”.

Riflessjoni: “Is-saltna tiegħi mhijiex ta’ din id-dinja”. Hekk qal Ġesu’ lil Pilatu. Is-saltniet kollha ta’ din id-dinja huma mnebbħa mill-kompetizzjoni bejniethom. Ġesu’qaleb ta’ taħt dawk il-prinċipji li jmexxu s-saltniet tad-dinja, meta poġġa fuqnett mhux il-poter, imma s-servizz. Daħal kriterju ġdid, dak tal-qalb umana li tħoss għall-oħrajn, bil-kuntrarju tal-kattiveriji li jsiru fid-dinja. Is-Saltna ta’ Kristu ma ssaltanx fuq spazju geografiku. Mhijiex bbażata fuq turija ta’ forza u ma tikkonsistix f’ħakma. Il-membri ta’ din is-saltna la huma suldati, la lsiera, u lanqas sudditi, imma hija saltna ta’ dawk kollha li bil-magħmudija għandhom is-saċerdozju komuni. Dawn huma msejħa biex joffru b’ħajjithom sagrifiċċji milqugħa minn Alla, iġifieri għemejjel ta’ mħabba. Dan huwa l-unika kmand li huma jirċievu mis-Sultan tagħhom. Ir-rebħa tiegħu hija żgura u kulħadd għad jaraha, anke jekk mhijiex it-tip ta’ rebħa kif il-popli jistennew li tkun. Huwa ma jumiljax lill-egħdewwa tiegħu, ma jikkundannax lil “dawk li kienu nifduh” (Apokalissi 1:7), imma jirbaħhom billi jbiddlilhom qlubhom. Ilkoll għad jgħarfu dnubiethom u jduru lejn imħabbtu. Din hija l-unika tip ta’ rebħa li il-komunitajiet insara għandhom jistennew.

Itlob: Hu l-Mulej, Hu l-Mulej. Kull irkoppa tmil. Kull ilsien jistqarr li Hu, Hu l-Mulej.

Agħmel: Għad li mhix ta’ din id-dinja, is-saltna ta’ Kristu qiegħda wkoll fid-dinja. Hi magħmula mill-bnedmin, u trid tikber u tagħti l-frott fost il-bnedmin li qegħdin jgħixu fi żminijiet u pajjiżi konkreti. Wieħed jidħol fis-saltna ta’ dejjem skont ma jkun ħadem biex tinbena s-saltna ta’ Alla fuq l-art. Ħa nħabirku biex inwasslu l-verita’, naħdmu kontra l-vjolenza u nxerrdu l-paċi, neqirdu l-mibegħda u l-egoiżmu, u nġibu t-tjieba u l-imħabba.


It-33 Ħadd matul is-Sena Liturġika B

Danjel 12:1-3; Salm 15; Lhud 10:11-14; Mark 13:24-32

Aqra’: F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Wara jiem ta’ dwejjaq kbar, ix-xemx tiddallam, il-qamar jitlef id-dija tiegħu, il-kwiekeb jibdew jaqgħu mis-sema, u l-qawwiet tas-smewwiet jitqallbu. Imbagħad jaraw lil Bin il-bniedem ġej fis-sħab b’qawwa kbira u bi glorja. U mbagħad jibgħat l-anġli biex jiġbor flimkien il-maħturin tiegħu mill-erbat irjieħ, minn tarf l-art sa tarf is-sema. Mis-siġra tat-tin tgħallmu din il-parabbola. Meta l-fergħa tagħha tirtab u tarmi l-weraq, intom tintebħu li s-sajf fil-qrib. Hekk ukoll meta taraw dan jiġri, kunu afu li hu fil-qrib, fil-bieb. Tassew ngħidilkom, li ma jgħaddix dan in-nisel qabel ma jiġri dan kollu. Is-sema u l-art jgħaddu, imma kliemi ma jgħaddix. Dwar dak il-jum u s-siegħa ħadd ma jaf meta se jaslu, anqas l-anġli fis-sema, u anqas l-Iben; ħadd ħlief il-Missier”.

Riflessjoni: Quddiem l-inġustizzji li jsiru fid-dinja, gwerer, problemi ekonomiċi u soċjali, tibdil fil-klima...jinħoloq inkwiet u dwejjaq. Xejn mhu ċert fid-dinja tal-llum. Quddiem din ir-realta’ inċerta, xi wħud jirribellaw, oħrajn jaqtgħu qalbhom u jaħsbu li wasal it-tmiem ta’ kollox anke tal-fidi. Kif ser ninvolvu ruħna fl-istorja tad-dinja, bi dwejjaq u biża’, jew b’impenn u b’tama? Ġesu’ għallimna kif għandna nħarsu lejn dawn ir-realtajiet: “Meta jibda jseħħ dan kollu, qawwu qalbkom u erfgħu raskom, għax il-fidwa tagħkom hi fil-qrib” (Luqa 21:28). F’dak kollu li jiġri madwaru, meta “l-ħolqien kollu jitniegħed bl-uġiegħ tal-ħlas” (Rumani 8:22), in-nisrani għandu jħejji ruħu għall-ġrajja ta’ ferħ: it-twelid ta’ umanita’ ġdida. Id-destin tad-dinja huwa f’idejn Alla, allura ħa nħarsu ‘l fuq.   

Itlob: Int Mulej ma titlaqnix fl-imwiet, ma tħallix il-maħbub tiegħek jara l-qabar (Salm 15). Ejja, Mulej Ġesu’!

Agħmel: ‘Ejja, Mulej Ġesu’’ hi talba qawwija. Ipprova itlobha regolarment u tista’ tistenna li tiltaqa ma’ ħafna opportunitajiet biex taqdi lil Ġesu’ f’ħafna nies u f’ ħafna postijiet. B’dan il-mod tkun qed tagħmel il-parti tiegħek li tħaffef it-tieni miġja ta’ Ġesu’ u twessa’ ssaltna tiegħu fuq l-art.

 

 


It-32 Ħadd matul is-Sena Liturġika B

Slaten 17:10-16; Salm 145; Lhud 9:24-28; Mark 12:38-44

Aqra’: F’dak iż-żmien, Ġesù kien qiegħed jgħallem fit-tempju u jgħid: “Iftħu għajnejkom mill-kittieba, li jħobbu jduru mat-toroq bi lbiesi twal, jixtiequ min isellmilhom fil-pjazez, u fis-sinagogi joqogħdu fis-siġġijiet ta’ quddiem, u fil-postijiet ewlenin fil-pranzijiet; iberbqu ġid ir-romol, u mbagħad għal wiċċ in-nies idumu ħafna jitolbu. Dawn jieħdu kundanna aktar iebsa”. Ġesù kien qiegħed biswit it-teżor, iħares u jara xi flus jitfgħu n-nies fit-teżor. Bosta għonja bdew jitfgħu ħafna. Resqet waħda armla fqira u tefgħet biċċtejn żgħar, jiġifieri xi żewġ ċenteżmi. Hu sejjaħ id-dixxipli tiegħu u qalilhom: “Tassew ngħidilkom, li din l-armla fqira tefgħet iktar minn dawk kollha li tefgħu fit-teżor. Għax dawk kollha tefgħu miż-żejjed tagħhom, imma hi, fil-faqar tagħha, tefgħet kulma kellha, dak kollu li kellha biex tgħix”.

Riflessjoni: F’kuntrast mal-kittieba, li kienu n-nies li jiddominaw fis-soċjeta’ ta’ żmien Ġesu’, l-armla fqira hija mudell ta’ reliġjożita awtentika.  Din il-mara għalkemm ma kinitx taf li Ġesu’, qatt ma semgħet it-tagħlim tiegħu, ġabet ruħha b’mod evanġeliku. Ġesu’ kien jgħid: “Meta tagħmel karita’, tmurx iddoqq it-trombi quddiemek, kif jagħmlu dawk ta’ wiċċ b’ieħor fis-sinagogi u fit-triqat, biex in-nies tfaħħarhom...meta tagħmel karita’ , idek ix-xellugija m’għandhiex tkun taf x’inhi tagħmel il-leminija, biex hekk il-karita’ tiegħek issir fil-moħbi” (Mattew 6:1-4). L-armla hija ppreżentata lilna bħala mudell ta’ mħabba li tħobb lil Alla b’qalbha kollha, b’ruħha kollha, b’moħħha kollu u bil-qawwa tagħha kollha, u lill-proxxmu mingħajr kundizzjoni: “hi fil-faqar tagħha, tefgħet kulma kellha, dak kollu li kellha biex tgħix”. Id-dixxiplu awtentiku mhuwiex wieħed li jirriskja parti minnu jew milli għandu, imma joffri kull ma’ għandu u ħajtu kollha bħal ma għamel l-Imgħallem. Forsi aħna ngħidu: imma dan nuqqas ta’ għaqal. Imma jekk noqogħdu naħsbu nindunaw li mhux hekk. Dawn huma nies li poġġew it-tama tagħhom aktar f’ Alla, milli fir-riżorsi tagħhom. Kienu jemmnu li Alla huwa aqwa mill-kalkoli tagħhom.

Itlob: Mulej saffili l-intenzjonijiet tiegħi, neżżagħni minn kull forma ta’ suppervja, minn kull xewqa li nidher.

Agħmel: L-unika bażi soda tagħna hi li npoġġu l-fidi tagħna f’ Alla. Alla jimpurtah mid-dgħajfa u d-debboli fis-soċjeta’ u għandna


It-31 Ħadd matul is-Sena Liturġika B

Dewteronomju 6:2-6; Salm 17; Lhud 7:23-28; San Mark 12:28-34

Aqra’: F’dak iż-żmien, wieħed mill-kittieba resaq fuq Ġesù u staqsieh: “Liema wieħed fost il-kmandamenti kollha huwa l-ewwel?”. Ġesù wieġbu: “L-ewwel wieħed huwa dan: Isma’ Iżrael! Il-Mulej, Alla tagħna, Mulej wieħed hu, u int għandek tħobb lill-Mulej, Alla tiegħek, b’qalbek kollha, b’ruħek kollha, b’moħħok kollu, u bil-qawwa tiegħek kollha. U t-tieni hu dan: Ħobb lil għajrek bħalek innifsek. Ma hemmx kmandament ieħor akbar minn dawn”. Qallu l-kittieb: “Sewwa qiegħed tgħid, Mgħallem; għandek raġun tgħid li wieħed hemm, u li ma hemmx ieħor ħliefu. Iva, li tħobb lilu b’qalbek kollha, b’moħħok kollu, u bil-qawwa tiegħek kollha, u li tħobb lil għajrek bħalek innifsek, huwa aqwa minn kull sagrifiċċju tal-ħruq u mis-sagrifiċċji kollha”. Ġesù, meta rah kemm kien wieġeb bil-għaqal, qallu: “M’intix ’il bogħod mis-Saltna ta’ Alla”. U ħadd ma kellu l-ħila jistaqsih iżjed.

Riflessjoni: It-tweġiba li Ġesu’ jagħti lill-kittieb hija t-talba l-iktar mitluba mill-poplu ta’ Iżrael: “Isma’ Iżrael! Il-Mulej, Alla tagħna, Mulej wieħed hu, u int għandek tħobb lill-Mulej, Alla tiegħek, b’qalbek kollha, b’ruħek kollha, u bil-qawwa tiegħek kollha”. (Ara Dewteronomju 6:4). Ġesu’ ma’ dan iżid li trid tħobb lil Alla “b’moħħok kollu” ukoll. Dan għaliex min mhux kapaċi li jagħti raġuni għall-fidi tiegħu, ma jistax jgħid li jħobb lil Alla. Imbagħad Ġesu’ jżid it-tieni kmandament: “Ħobb lil għajrek bħalek innifsek” (meħud mill-Ktieb tal-Levitiku 19:18). Jista jkun hemm periklu li xi ħadd iħobb bis-serjeta’ lill-bniedem mingħajr ma jħobb lil Alla? Din il-possibilta’ tant ma teżistix li l-Bibbja lanqas biss tikkonsidrha. Jekk wieħed iħobb lill-bniedem, żgur li jkun imqanqal mill-Ispirtu biex jagħmel hekk, għaliex l-imħabba vera tiġi minn Alla (Ara 1 San Ġwann 4:7). Jista jkun hemm xi ħadd li jħobb lil Alla u ma jħobbx lill-għajru? Lanqas din ma hija possibli, għax iż-żewġ kmandamenti ma jistgħux ikunu separati, għaliex huma l-manifestazzjoni ta’ mħabba waħda (Ara Ġwanni 4:20). U għajrek minn hu? Ġesu’ jagħmilha ċara: Għajrek huwa kull min jinsab fil-bżonn, kemm jekk hu ħabib u kemm jekk hu għadu (Ara Mattew 5:43-48).  

Itlob: Int, Mulej, il-Mulej Alla tiegħi, u ħuti, bħali, xbihat ħajjin tiegħek. Imlieni b’kull rispett lejk u lejhom. Żidli dejjem id-doża ta’ mħabbti.

Agħmel: Aħseb xi jfisser fil-prattika li tobdi dawn iż-żewġ kmandamenti. X’inhuma l-implikazzjonijiet? Kif tista’ tħobb lil Alla kompletament? Kif tista tħobb lil għajrek bħalek innifsek?


© 2022 agostinjani.org. All Rights Reserved.