Franco Grech osa

 

Riflessjonijiet u artikli miktuba minn P. Franco Grech osa

 


 

It-Tielet Ħadd ta’ l-Avvent Sena B

Is 61, 1-2a, 10-11; Lq 1, 46-50, 53-54; 1 Tess 5, 16-24; Ġw 1, 6-8, 19-28

Aqra’: “Nifraħ fuq li nifraħ bil-Mulej, taqbeż bil-ferħ ruħi b’ Alla tiegħi”. “L-Ispirtu tiegħi jifraħ f’ Alla, is-Salvatur tiegħi”. “Ifirħu dejjem, itolbu bla heda, iżżu ħajr lil Alla f’kollox”. “Kien hemm raġel mibgħut minn Alla, jismu Ġwanni. Dan ġie bħala xhieda, biex jixhed għad-dawl, biex bih kulħadd jemmen. Ma kienx hu d-dawl, imma biex jixhed għad-dawl”.

Itlob: Nitolbu lil Ġesu’ jiġi, iġedded lill-qalbna, u jagħmel li qalbna ġġorr il-ferħ, għax il-ferħ tiegħu huwa il-qawwa tagħna.

Irrifletti: F’dan iż-żmien ta’ pandemija, jista jkun li hawn min ma jridx jisma b’ferħ. F’dan id-dlam, Ġesu’ xorta irid ikun id-dawl li jdawlilna l-ħajja tagħna biex ikollna l-ferħ. San Ġwann Battista jgħid: “Jiena l-leħen ta’ wieħed jgħajjat fid-deżert: Wittu t-triq tal-Mulej”. Biex nagħarfu l-Kristu bħala Dawl, hija neċessarja  xhieda ta xi ħadd bħal Ġwanni l-Battista, li kien kapaċi jgħaraf l-identita tiegħu li kien sempliċement leħen li jwassal il-messaġġ li l-Mulej ġej. Min ma jagħrafx verament min hu...min ma jagħrafx li kull ħaġa tajba li għandu ġejja minn Alla, u jibqa jqiegħed it-tama tiegħu fil-merti u fl-isforzi tiegħu, minflok fuq it-tjieba u l-fedelta ta’ Alla, ma jistax jilqa lil Kristu li ġej, iġġarrab il-ferħ tiegħu, u jagħti xhieda tiegħu.  

Agħmel: Fejn hemm il-qtiegħ il-qalb, nagħtu xhieda tal-ferħ tal-Evanġelju li jġibilna Ġesu’.

 

 


It-Tieni Ħadd ta’ l-Avvent Sena B

Is 40, 1-5, 9-11; Salm 84; 2 Piet 3, 8-14; Mk 1, 1-8

Aqra’: “Ħejju t-triq tal-Mulej, iddrittaw il-mogħdijiet tiegħu”.

Itlob: Aħna lill-Mulej ġieli warabnieh u ħallejnieh barra minn ħajjitna, mill-ambjenti tagħna fejn ngħixu, naħdmu, nistudjaw, niddevertu. F’dan l-Avvent ħa nitolbu lill-Mulej jerġa jiġi lura f’ħajjitna għax għandna bżonnu iktar minn qatt qabel.

Irrifletti: Is-sejħa li qed issirilna f’dan l-Avvent: “Ħejju t-triq tal-Mulej iddrrittaw il-mogħdijiet tiegħu” tfisser li il-Mulej qed jistenna minnha li niftħu qalbna beraħ għalih. Li tħejji t-triq għall-Mulej tfisser li tipprepara ruħek għall-laqgħa ma’ l-imħabba. Is-sejħa biex nħejju t-triq għall-Mulej mhijiex triq li twassal lill-persuna għand il-Mulej, imma waħda li tħalli lill-Mulej jasal mill-ġdid għand il-persuna.

Agħmel: Il-Mulej ġej jiltaqa' magħna biex jibdilna fih. F’ismu ħa nħabirku biex inġibu aktar ġustizzja u tjieba fl-ambjenti kollha tal-ħajja.


L-Ewwel Ħadd ta’ l-Avvent Sena B

Is 63, 16b-17.19b; 64, 1-7; Salm 79; 1 Kor 1,3-9; Mk 13,33-37

Aqra’: Mulej mhux li kont iċċarrat is-smewwiet u tinżel minn hemm! Ishru, għax ma tafux meta jerġa’ jiġi sid id-dar. Alla jżomm kelmtu!

Itlob: Itlob biex qatt ma jiġrilek li l-Mulej ikun fostna u int ma tagħarfux, li jiġi jħabbatlek u int ma tisimgħux.

Irrifletti: F’dan iż-żmien ta’ l-Avvent, il-Knisja tfakkarna li l-Mulej mhux biss ġie fil-għar ta’ Betlehem, mhux biss għad jerġa jiġi fil-glorja fl-aħħar taż-żminijiet, iżda jrid jiġi fostna llum ukoll. Irid jiġi fina u fostna fil-ħafna esperjenzi u ġrajjiet li bihom u fihom tinbena ħajjitna. Jista jkellimna fl-inqas ġrajja li tiġri madwarna, fl-iċken esperjenza li nġarrbu f’ħajjitna, fl-aktar persuna sempliċi li niltaqgħu magħha. Jeħtieġ nindunaw meta l-Mulej ikun għaddej fil-ħajja tagħna u jkellimna. Jeħtieġ noqogħodu għassa!

Agħmel: Matul dan iż-żmien tal-Avvent insibu mumenti ta’ skiet biex nirriflettu biex fi spirtu ta’ fidi, ta’ talb u ta’ qalb miftuħa, nagħarfu l-istedina li l-Mulej jagħmlilna bl-esperjenzi u fiċ-ċirkostanzi konkreti ta’ ħajjitna.


Sidna Ġesu’ Kristu, Sultan tal-Ħolqien kollu

Eż 34, 11-12. 15-17; Salm 22; 1 Kor 15, 20-26. 28; Mt 25, 31-46

Aqra’: L-Evanġelju jippreżentalna l-Ġudizzju Universali fejn Kristu, l-Imħallef, jesponi r-ruħ tagħna lilna. Kristu Sultan jagħtina finalment is-Saltna tal-Missier, wara li rebaħ il-mewt darba għal dejjem. San Mattew jurina li l-kriterju biex nidħlu fil-ħajja ta’ dejjem huwa l-mod kif inkunu ġibna ruħna ma’ ħaddieħor.

Itlob: Itlob li bil-qawwa ta’ l-Ispirtu s-Santu, tagħraf il-persuni li huma fil-bżonn.

Irrifletti: Xi ħsibijiet u x’emozzjoni jqanqal fina l-ħsieb li l-Mulej Ġesu’ għad jiġi fil-glorja biex jiġġudikana? Nistgħu ngħixu f’ċerta apatija u indifferenza lejn il-Kelma ta’ Kristu u lejn il-bżonnijiet ta’ ħutna? Il-ġudizzju tagħna nagħmluh aħna fuqna nnifisna skont kif inkunu lqajna jew warrabna lil Kristu fil-proxxmu tagħna. Meta Kristu jidher fil-glorja, aħna fid-dawl tiegħu, nistgħu naraw x’għażla nkunu għamilna.

Agħmel: Fittex opportunitajiet biex tilħaq l-aspettazzjonijiet ta’ Ġesu’ fil-ħajja tiegħek ta’ kuljum.


It-33 Ħadd ta’ matul is-Sena Liturġika A

Mhuwiex dak li wieħed jirċievi li jgħodd, imma x’jagħmel b’dak li jkun irċieva

Prov 31, 10-13. 19-20, 30-31; Salm 127; 1Tess 5, 1-6; Mt 25, 14-30

Aqra’: Il-parabbola tat-talenti turi kif meta jkollna atitudni tajba, din tiġi ppremjata mill-Mulej. Dawk li għandhom ruħhom b’saħħitha m’għandhomx għalfejn jibżgħu mit-tieni miġja tal-Mulej u mill-Ġudizzju. 

Itlob: Itlob li jkollok atitudni tajba tal-qalb li togħġob lil Alla

Irrifletti: Wieħed għandu mnejn jaħseb kemm hu fil-fatt ġust li kull wieħed mill-qaddejja ġew mogħtija numru differenti ta’ talenti u mhux kulħadd indaqs. Madanakollu, mhuwiex dak li wieħed jirċievi li jgħodd, imma x’jagħmel b’dak li jkun irċieva. Il-ferħ tas-Sid u l-premju li jingħata lil kull wieħed, huma l-istess għall-qaddejja kollha li rdubbjaw it-talenti tagħhom. Alla jħares mhux lejn il-kwantita tal-offerti tagħna, imma jħares lejn il-kwalita’, kif ukoll lejn l-atitudni tal-qalb u r-rieda tajba li biha noffruhomlu.

Agħmel: Ikteb tliet talenti li Alla tak. Aħseb kif tista' tkabbarhom għas-servizz ta’ Alla u tal-Poplu tiegħu


Mhux diffiċli li temmen daqs kemm li tibqa’ temmen

Għerf 6:12-16; Salm 62; Tess. 4:13-18; Matt 25:1-13

Aqra’: “L-għerf jiddi, bla qatt ma jnemnem, malajr jagħrfuh dawk li jħobbuh, u jsibuh dawk li jfittxuh”. Bl-istess mod irridu nibqgħu nittamaw li: “Jekk aħna nemmnu li Ġesu’ miet u qam mill-imwiet, hekk ukoll Alla jiġbor miegħu lil dawk li raqdu f’Ġesu’”. Fl-Evanġelju Ġesu’ jgħid il-parabbola tal-għaxar xebbiet li ħarġu bl-imsiebaħ tagħhom biex jilqgħu l-għarus

Itlob: Itlob għall-perseveranza fil-fidi u fil-missjoni li Alla afdalek

Irrifletti: Il-wegħdiet ta’ Alla isibu l-milja tagħhom meta jasal żmienhom. Huwa importanti li nafdaw fi kliemu u nistennew bit-tama, u mhejjijin tajjeb. Ħafna nies jibdew jimxu fit-triq tal-Mulej b’entużjażmu, imma d-dewmien fit-twettiq tal-wegħdiet ta’ Alla, jiddiżappunthom. Iż-żejt tal-fidi jispiċċalhom, u billi ma jkunux ħadu magħhom riserva, jibqgħu barra, biex imbagħad jirrejaliżżaw b’dispjaċir li Alla fil-fatt iwettaq il-Patt tiegħu. Lil min nixbħu aħna: lill-ħames xebbiet għaqlin bir-riserva tal-fidi, jew lill-ħames xebbiet boloh?

Agħmel: Ikkonsla lil xi ħadd li qed iħossu jaqta qalbu li jkompli jistenna lill-Mulej jintervjeni fil-ħajja tiegħu, biex jagħtih il-fejqan li għandu bżonn.


© 2021 agostinjani.org. All Rights Reserved.