Franco Grech osa

 

Riflessjonijiet u artikli miktuba minn P. Franco Grech osa

 


 

It-Tieni Ħadd matul is-Sena C

Isaija 62:1-5; Salm 95; Korintin 12:4-11; San Ġwann 2:1-11

Aqra’: F’dak iż-żmien, sar tieġ f’Kana tal-Galilija, u omm Ġesù kienet hemm. Ġesù kien mistieden għat-tieġ hu wkoll flimkien mad-dixxipli tiegħu. Billi ma kienx fadal iżjed inbid, omm Ġesù qaltlu: “Ma għandhomx inbid”. U Ġesù qalilha: “X’hemm bejni u bejnek, mara? Is-siegħa tiegħi għadha ma waslitx”. Omm Ġesù qalet lill-qaddejja: “Agħmlu kulma jgħidilkom hu”. Issa kien hemm sitt ġarar tal-ħaġar, imqiegħda hemm għar-rit tal-purifikazzjoni tal-Lhud, kull waħda minnhom tasa’ xi mitt jew mija u għoxrin litru. Ġesù qal lill-qaddejja: “Imlew il-ġarar bl-ilma”. U dawk imlewhom sax-xifer. Imbagħad qalilhom: “Issa ħudu minnu u newluh lil dak li qiegħed jieħu ħsieb il-mejda”. U huma marru jagħtuhulu. Hu daq l-ilma mibdul fi nbid; u billi ma kienx jaf mnejn ġie, għalkemm il-qaddejja li ħadu mill-ilma kienu jafu, sejjaħ lill-għarus u qallu: “Kulħadd l-inbid it-tajjeb iservi l-ewwel; meta mbagħad ikun ħadhom iġibu dak li jkun inqas tajjeb. Imma int l-inbid it-tajjeb erfajtu sa issa”. Dan li għamel Ġesù f’Kana tal-Galilija kien l-ewwel wieħed fost is-sinjali tiegħu. Bih wera l-glorja tiegħu u d-dixxipli tiegħu emmnu fih.

Riflessjoni: Ir-reliġjon mgħallma mir-Rabbini Lhud ta’ żmien Ġesu’ kienet tikkonsisti f’kemm jirnexxilek tikseb merti quddiem Alla billi tosserva b’mod skrupluż il-liġi tiegħu. Aħna faċilment naqgħu għat-tentazzjoni li kellu l-poplu ta’ Israel...nagħmlu dak li nagħmlu għax bilfors, biex mingħalina ser niksbu merti quddiem Alla. U nispiċċaw niddejqu, nirribellaw...u nitilqu.

Meta l-quddiesa ssir biss ritwal u mhux esperjenza li niġu għaliha bil-qalb, bil-ferħ, bl-entużjażmu... ikun spiċċalna “l-inbid”.

Meta dak li għandna nagħmlu fil-Knisja, fil-familja, fuq ix-xogħol nagħmluh bil-fors, bla qalb, bla ħeġġa, mdejqin...ikun spiċċalna “l-inbid”.

Jekk nindunaw li f’xi qasam tal-ħajja tagħna spiċċalna “l-imbid”, ħa nagħmlu bħal Marija nduru lejn Ġesu’ u ngħidulu bil-fidi: Spiċċalna l-inbid. Ħa nifhmu li l-ilma tal-ħajja jiġi biss min Ġesu’ permezz tat-talb, tas-sagramenti, tas-smiegħ attent u l-qari tal-Kelma ta’ Alla. Meta nixorbu mill-ilma li jagħtina Hu, dak l-ilma jsir fina “inbid”...isir fina mħabba, ferħ, entużjażmu.

Itlob: Mulej nixtiequ nistiednuk fil-komunita’ nisranija tagħna, fil-familja tagħna, fuq il-post tax-xogħol tagħna, kull fejn inkunu. Hekk inkunu nistgħu naraw kemm int tajjeb, ġeneruż u kreattiv. Agħtina l-ilma tal-ħajja li taf tagħti inti biss, u li fina jinbidel “f’inbid”.

Agħmel: “Agħmlu kull ma jgħidilkom Hu”...mhux bil-fors, imma bil-qalb, bl-imħabba, bil-fidi u bil-ħeġġa.


Il-Magħmudija tal-Mulej

Isaija 40:1-5, 9-11; Salm 103; Titu 2:11-14; 3:4-7; San Luqa 3:15-16, 21-22

Aqra’:  F’dak iż-żmien, il-poplu kien qiegħed jistenna ħerqan, u kulħadd kien jistaqsi lilu nnifsu dwar Ġwanni, jekk kienx hu l-Messija. Għalhekk Ġwanni qabad u qal lil kulħadd: “Jien, ngħid għalija, ngħammidkom bl-ilma, imma ġej wieħed aqwa minni, li ma jistħoqqlix inħollu l-qfieli tal-qorq tiegħu. Hu jgħammidkom bl-Ispirtu s-Santu u n-nar”. Ġara li, wara li tgħammed il-poplu kollu, Ġesù tgħammed ukoll u, waqt li kien qiegħed jitlob, is-smewwiet infetħu, u niżel l-Ispirtu s-Santu u deher fuqu fis-sura ta’ ħamiema. U mis-sema ġie leħen jgħid: “Inti Ibni l-għażiż; fik sibt l-għaxqa tiegħi”.

Riflessjoni: Kont taf li fil-magħmudija, il-Missier jgħidlek l-istess kliem li nstema’ jgħid lil Ġesu’: “Inti ibni l-għażiż. Fik insib l-għaxqa tiegħi”. Dan għaliex fil-magħmudija aħna nsiru ħolqien ġdid: nilbsu ‘l Kristu u nsiru wlied Alla! Il-magħmudija tagħtina ħajja ġdida; għalhekk nitgħammdu bl-ilma, sinjal ta’ element li jnaddaf, iżda fuq kollox li jagħti l-ħajja: il-ħajja tal-grazzja ta’ Alla. Din id-dinjita’ ta’ wlied Alla ġġib magħha wkoll missjoni x’naqdu fid-dinja: insiru qaddejja ta’ Alla fost ħutna l-bnedmin.  Aħna fid-dmir li nisimgħu l-Kelma ta’ Alla u nħaddmuha fina, biex imbagħad ngħadduha lill-oħrajn. Ħajjitna  u d-dinja li fiha ngħixu ġew imqaddsin mill-Iben ta’ Alla; iżda aħna rridu nwettqu l-missjoni tagħna billi nressqu jew noffru lilna nfusna u l-ħolqien kollu lejn l-għajn tiegħu li hu Alla.

Itlob: “Waqt li kien qiegħed jitlob”. It-talba ta’ Ġesu’ ssir komunjoni, hekk kif il-Missier ikellmu u jafferma min kien. Ħa nitolbu aħna wkoll: Missier, minkejja l-limitazzjonijiet tagħna, ħa jkun jixirqilna li nibqgħu nkunu l-għaxqa tiegħek, ulied tassew għażiż tiegħek, il-maħbubin tiegħek. Agħmel li Ibnek Ġesu’ jkun l-għaxqa tagħna wkoll, it-teżor tagħna, l-għana ta’ qalbna.

Agħmel: Għix il-magħmudija tiegħek. U dwarek ukoll il-Missier ikun jista jgħid: “Dan hu ibni l-għażiż li fih insib l-għaxqa tiegħi”


L-Epifanija tal-Mulej

Isaija 60,1-6; Salm 71; Efesin 3, 2-6; San Mattew 2:1-12

Aqra’:  Meta twieled Ġesù f’Betlehem tal-Lhudija, fi żmien is-sultan Erodi, xi maġi mil-Lvant ġew Ġerusalemm jistaqsu: “Fejn hu dak li twieled sultan tal-Lhud? Għax rajna l-kewkba tiegħu tielgħa, u ġejna nqimuh”..... Kif raw il-kewkba mtlew b’ferħ kbir tassew. Meta mbagħad daħlu d-dar u raw lit-tifel ma’ ommu Marija, inxteħtu fl-art iqimuh; fetħu t-teżori tagħhom u offrewlu rigali deheb, inċens u mirra. 

Riflessjoni: Il-kewkba li jitkellem fuqha San Mattew fl-Evanġelju tiegħu ma tinstabx fis-smewwiet imma fil-Bibbja: “Qiegħed naraha, imma mhux għalissa; inħares lejha, imma mhux fil-qrib. Għad titla’ kewkba minn Ġakobb, u jqum xettru minn Iżrael; u jkisser ngħas Mowab, u jeqred l-ulied kollha ta’ Set. Edom ikun wirtu; Xegħir wirt l-għedewwa tiegħu; Iżrael jagħmel l-għeġubijiet ta’ ħila. Jaħkem bniedem ġej minn Ġakobb, u jeqred il-fdal minn Għir.” (Ktieb tan-Numri 24:17-19).Hekk tkellem Balgħam, “l-oraklu ta’ bniedem b’għajnejh miftuħa, l-oraklu ta’ wieħed jisma’ kliem Alla, u jara dehret Alla li jista kollox” (Numri 24, 3), xi 1200 sena qabel ma twieled Kristu. Minn dak iż-żmien, il-Lhud bdew jistennew it-tlugħ ta’ din il-kewkba tiddi li ma kienet ħadd ħlief il-Messija nnifsu. Ġesu’ mela huwa l-kewkba! San Mattew kien qed jikteb l-Evanġelju tiegħu fis-sena  80 A.D. Kien qed jara li l-pagani kienu qed jidlu bi ħġarhom fil-Knisja. Huma għarfu u aduraw ilKewkba, waqt li l-Lhud, li ienu qed jistennew għall-ħafna sekli ċaħduh. L-istorja tal-maġi hija mela “parabola” ta’ dak li kien qed jiġri fil-komunita’ nisranija fi tmiem ta’ l-ewwel seklu. Il-pagani kienu għarfu fit-tarbija ta’ Betlem is-sultan u Alla tagħhom u offrewlu rigali. Il-Maġi huma simbolu tan-nies madwar id-dnja li huma mmexxija mid-dawl ta’ Kristu. Huma x-xbieha tal-Knisja, magħmula minn-nies ta’ kull razza, tibu, ilsien u nazzjon. Li tidħol fil-knisja ma jfissir li tiċħad l-identita tegħek Ma jfissirx li tissottometti ruħek għall-uniformita’ falza u inġusta. Kull persuna u kull poplu iżommu l-karatteristiċi kulturali tagħhom. Dan huwa l-mod kif il-Knisja tarrikkixxi ruħha. Ħadd m'hu sinjur biżżejjed li m’għandu bżonn xejn u ħadd ma huwa tant fqir li m’għandu xejn x’joffri.

Itlob: Mulej, inti m’għandekx fruntieri, barrieri, kulturi. Inti trid issir wirt il-bnedmin kollha akkwist ta’ kull min ifittxek. Mulej nixtieq narak ċar, ħa nħobbok iżjed, naqdik aħjar, nintrabat miegħek b’aktar qawwa!

Agħmel: Jekk il-kewkba hi Ġesu’ nnifsu, għandna nneħħuha mill-presepji tagħna? Le! Ħa nikkontemplaw l-kewkba u nuruha lit-tfal tagna, waqt li nispjegawlhom li l-kewkba mhijiex kewkba fis-smewwiet, imma hija Ġesu’. Huwa d-dawl li jdawwal lil kull bniedem (San Ġwann 1:9). Huwa “il-Kewkba tiddi ta’ filgħodu” (Apokalissi 22, 16)


Il-Familja Mqaddsa ta’ Ġesu’, Marija u Ġużeppi

1 Samwel 1:20-22.24-28; Salm 83; 1 San Ġwann 3:11-2.21-24

Aqra’:  Ta’ kull sena l-ġenituri ta’ Ġesù kienu jmorru Ġerusalemm għall-festa tal-Għid. Meta kellu tnax-il sena telgħu wkoll, skont id-drawwa ta’ dik il-festa. Wara li għaddew dawk il-ġranet qabdu t-triq lura, imma t-tfajjel Ġesù baqa’ Ġerusalemm bla ma kienu jafu l-ġenituri tiegħu. Huma ħasbuh qiegħed ma’ xi wħud li kienu fit-triq magħhom; iżda meta wara jum mixi fittxewh fost qrabathom u n-nies li kienu jafuhom, ma sabuhx, u għalhekk reġgħu lura Ġerusalemm ifittxuh. Wara tlitt ijiem sabuh fit-tempju, bilqiegħda f’nofs l-għalliema, jismagħhom u jistaqsihom; u kull min semgħu baqa’ mistagħġeb bid-dehen u t-tweġibiet tiegħu. Kif rawh, instamtu, u ommu qaltlu: “Ibni, dan għaliex għamiltilna hekk? Ara, missierek u jiena konna qegħdin infittxuk b’qalbna maqsuma”. U hu qalilhom: “U għaliex kontu qegħdin tfittxuni? Ma tafux li jiena għandi nkun f’dak li hu ta’ Missieri?”. Iżda kliemu ma fehmuhx. Imbagħad niżel magħhom u raġa’ mar Nazaret; u kien jobdihom. U ommu kienet tgħożż f’qalbha dawn il-ħwejjeġ kollha. U hekk Ġesù baqa’ jikber fl-għerf, fis-snin u fil-grazzja, quddiem Alla u quddiem il-bnedmin.

Riflessjoni: Hemm ħafna tixbieh bejn il-ġrajja ta’ meta Ġużeppi u Marija tilfu lil Ġesu’ u mbagħad sabuh fit-tempju, u l-ħajja spiritwali tagħna. Fil-bidu tal-ġrajja, Ġużeppi u Marija huma kuntenti.  Fl-aħħar, wara numru ta’ snin, setgħu jmorru Ġerusalemm biex iqimu lil Alla li kienu jħobbu fuq kollox. Kienu mimlija bil-paċi u l-ferħ ta’ Alla. Hekk inkunu aħna meta nkunu viċin ta’ Alla u l-Knisja tiegħu, Ġerusalemm il-ġdida tagħna.

Imma huma u sejrin lura d-dar, żgur li Marija u Ġużeppi ma ndunawx li kienu bil-mod il-mod qed jitbiegħdu minn Ġesu’. Distratti kif kienu bil-kumpanija ta’ qrabthom u ħbiebhom, ma ndunawx li Ġesu’ ma kinx magħhom. Ħafna drabi aħna nkunu distratti b’dak li jidher li hu tajjeb, meta fir-realta’ nkunu qegħdin nitbegħdu minn dak li huwa l-iktar importanti.

Huwa diffiċli biex nindunaw meta xi ħaġa tkun qed tieħu over il-ħajja interjuri/spiritwali tiegħek. Għalhekk Ġesu’ qalilna biex nitolbu – ħalli nitgħallmu nagħtu l-attenzjoni xierqa lil dan l-aspett importanti ta’ ħajjitna li ħafna drabi nitraskuraw.

Meta nieqfu nirriflettu, għandu mnejn nieħdu shock bħalma ma ġralhom Marija u Ġużeppi meta qalu: “Fejn hu Ġesu’?!” Għaliex sinċerament inkunu qegħdin naħsbu li qiegħed magħna, imbagħad ma nsibuhx. Ma nindunawx li konna qed nitbegħdu minnu bil-mod il-mod. Issa Ġesu’ jinsab mitluf, jew aħjar aħna nħossuna mitlufin. Ġesu’ qiegħed fejn ikun dejjem: fid-dar tal-Missier, fit-tempju ta’ Alla li huwa aħna stess.

Itlob: Ma’ Marija ngħożżu f’qalbna dawn il-ħwejjeġ kollha.

Agħmel: Jekk tinduna li tinsab ‘il bogħod min Ġesu’ taqtax qalbek! Dan huwa parti mill-vjaġġ spiritwali tagħna li jikkonsisti filli jkun hemm mumenti meta ngħarfu li għandna lil Ġesu’ magħna, mumenti meta nitilfu lil Ġesu’, mumenti meta nfittxu lil Ġesu’, mumenti meta nsibu lil Ġesu’, u mumenti fejn nerġgħu niskopru mill-ġdid min hu Ġesu’ għalina.


Ir-Raba’ Ħadd ta’ l-Avvent. Sena Liturġika C

Mikea 5:1-4a; Salm 79; Lhud 10:5-10; Luqa 1:39-45

Aqra’: F’dawk il-ġranet Marija qamet u marret tħaffef lejn l-għoljiet, f’belt tal-Lhudija. Daħlet għand Żakkarija u sellmet lil Eliżabetta. Malli Eliżabetta semgħet lil Marija ssellmilha, it-tarbija qabżet fil-ġuf tagħha u Eliżabetta mtliet bl-Ispirtu s-Santu; u nfexxet f’għajta kbira u qalet: “Imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek! U minn fejn ġieni dan li omm il-Mulej tiegħi tiġi għandi? Għax ara, malli smajt f’widnejja leħen it-tislima tiegħek, it-tarbija li għandi fil-ġuf qabżet bil-ferħ. Iva, hienja dik li emmnet li jseħħ kulma bagħat jgħidilha l-Mulej”.

Riflessjoni: Kulfejn tidħol Marija – l-Arka l-ġdida tal-Patt - ikun hemm splużjoni ta’ ferħ: il-Battista jaqbeż bil-ferħ, Eliżabetta tinfexx f’għajta kbira meta l-Mulej iżurha f’Marija, il-fqar jifirħu għax iż-żmien tal-ħelsien tagħhom kien wasal. Li tilqa’ lill-Mulej li ġej ma jfissirx li ma tibqax tkun ferħan, imma li tiftaħ il-bibien għall-ferħ veru. Marija hija msejħa hienja għax emmnet kullma bagħat jgħidilha l-Mulej. Il-fidi vera – bħalma kellha Marija – m’għandhiex bżonn tara u tivverifika. Hija bbażata fuq is-smigħ tal-Kelma. Il-fidi turi ruhha meta dak li jemmen jagħmel dak li din il-Kelma tgħidlu biex jagħmel bla ebda kundizzjoni. Irid ikollok ħafna kuraġġ biex temmen li l-wegħdiet li Alla jagħmel lill-bennejja tal-paċi, lil dawk li ma jpattux deni b’deni, lil dawk li joffru ħajjithom għall-imħabba, ser iseħħu. Marija turina li minkejja li ma nifhmux kif il-Mulej qiegħed jaħdem fina u bina, jagħmel sens li nibqgħu nafdaw dejjem fil-kliem tal-Mulej: “Ħienja dawk li jisimgħu l-kelma ta’ Alla u jħarsuha” (Luqa 11:28). Marija emmnet li l-Mulej ma jiġix għand min hu perfett imma għand min hu konvint li għandu bżonnu.

Itlob:  Ruħi tfaħħar il-kobor tal-Mulej, u l-Ispirtu tiegħi jifraħ f’Alla s-salvatur tiegħi. Għax hu xeħet għajnejh fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. Iva minn issa ‘l quddiem kull nisel isejjaħli hienja. Għax is-Setgħani għamel miegħi ħwejjeġ kbar.

 Agħmel: Nagħtu każ x’irid Alla minna fl-għażliet li nagħmlu ta’ kuljum.


It-Tielet Ħadd ta’ l-Avvent. Sena Liturġika C

Sofonija 3:14-18a; Is 12:2-6; Filippin 4:4-7; San Luqa 3:10-18

Aqra’: F’dak iż-żmien, in-nies kienu jistaqsu lil Ġwanni u jgħidulu: “Mela x’għandna nagħmlu?”. U huwa kien iweġibhom: “Min għandu żewġ ilbiesi, jaqsam ma’ min ma għandu xejn, u min għandu x’jiekol jagħmel l-istess”. Resqu wkoll xi pubblikani biex jitgħammdu u qalulu: “Mgħallem, x’għandna nagħmlu aħna?”. U huwa weġibhom: “Tissikkaw lil ħadd biex jagħtikom taxxi iżjed milli jmisskom tieħdu”. Staqsewh ukoll xi suldati u qalulu: “U aħna, x’għandna nagħmlu?”. U huwa weġibhom: “Tisirqu lil ħadd bit-theddid jew bil-qerq tagħkom, u kkuntentaw ruħkom bil-paga li għandkom”.

Riflessjoni: Il-Ħadd li għadda Ġwanni l-Battista stedinna biex naraw kif inhi r-relazzjoni tagħna ma’ Alla jekk irridu nħejju ruħna għall-miġja tal-Messija. Huwa ħeġġiġna nbiddlu ħsibijietna u għemilna biex niksbu l-maħfra tad-dnubiet (Lq 1:3). Illum huwa jiffoka fuq ir-relazzjoni li għandu jkollna mal-proxxmu. Imħabba, solidarjeta’, qsim tal-ġid ma’ l-oħrajn, tneħħija ta’ inġustizzji u abbużi mill-poter huma l-kliem prinċipali tad-diskors tiegħu. Wieħed ma jistax jgħid li l-Battista ma kinx ċar fi kliemu. It-talb u d-devozzjonijiet huma tajbin, sakemm mhux użati biex naħarbu mid-dmir tagħna li naqsmu l-ġid ma’ min hu fil-bżonn. Aħna ninġabru biex nitolbu, nkantaw, imma meta nintalbu li naqsmu mal-oħrajn il-ġid li għandna ...l-entużjażmu reliġjuż ġili malajr jgħib. Hemm ħafna ferħ li mhux nisrani. Ġwanni l-Battista juri t-triq li timla l-qalb b’ferħ veru: li nħejju għall-miġja ta’ Kristu billi naqsmu l-ġid mal-fqar u billi niċħdu kull forma ta’ abbuż ta’ poter u kull nuqqas ta’ sinċerita’ ma’ l-aħwa. Il-ferħ nisrani huwa ferħ li jaħseb f’ħaddieħor.

Itlob: Għannu lill-Mulej għax għamel ħwejjeġ kbar; ħa jkun dan magħruf mal-art kollha. Aqbeż bil-ferħ, għanni, int li tgħammar f’ Sijon, għax kbir hu f’nofsok il-Qaddis ta’ Israel.

Agħmel: Inħabirku biex ikollna l-ferħ li jġib l-Ispirtu ta’ Kristu. Naraw x’nistgħu nagħmlu biex niksbu u nkabbru l-ferħ nisrani kull fejn nkunu.


© 2022 agostinjani.org. All Rights Reserved.