Għat-tieni sena konsekuttiva ser inkunu qed niċċelebraw il-misteru tal-passjoni, l-mewt u l-qawmien ta’ Sidna Ġesù Kristu fil-limitazzjonijiet li ġabet fuqna l-Pandemija tal-Covid-19. Xtaqna kieku ħadet anqas fit-tul, jew kieku stajna nsibu soluzzjoni f’inqas żmien, iżda kuljum bqajna nindunaw li l-bniedem għandu l-limitazzjonijiet tiegħu. Ħafna nies impenjaw irwieħhom biex isibu soluzzjoni u jsostnu lil xulxin, iżda donnu ma kienx biżżejjed. Minkejja li nixtiequ li dan kollu jgħaddi, ilkoll kemm aħna xi darba jew oħra sibna ruħna f’ċirkustanzi fejn ma rnexxielniex jew ma flaħniex nibqgħu nosservaw eżatt ir-restrizzjonijiet mitluba. Sadanittant il-ħajja baqgħet għaddejja!

U din hi l-istorja tagħna mhux biss f’dan il-mument, imma dejjem. Fl-isfidi li nsibu quddiemna, nippruvaw nibqgħu noħolmu u nħarsu ‘il quddiem bix-xewqa li nkunu aħjar. Fuq kollox ix-xewqa aħħarija ta’ kull wieħed u waħda minna hija li nkunu tajbin u ferħanin. Sadanittant nibqgħu limitati, u jekk irridu nkunu sinċiera, nibqgħu  insibu ma’ wiċċna d-djufijiet tagħna kuljum. U xi kultant insibu anke d-djufijiet ta’ dawk ta’ madwarna li jaffetwawna jew iweġġgħuna.  Imma n-nisrani huwa msejjaħ biex jibqa’ determinat li jfittex il-mod, kif iqum mill-ġdid, kif isib il-ferħ, kif jagħmel minn ħajtu espressjoni ta’ Kristu Rebbieħ.

Il-Ġimgħa Mqaddsa li ser niċċelebraw tlaqqana ma’ dan il-misteru kbir u tistedinna nfittxu mill-ġdid kif nistgħu nħalluha tirrifletti fil-ħajja tagħna.  Hija stedina biex kull wieħed minna jiċċelebra u jgħix il-Misteru kbir tal-fidwa b’mod aktar konkret. Iċ-ċirkustanzi jistgħu jillimitawna fiċ-ċelebrazzjonijiet u fil-manifestazzjonijiet esterni, iżda mhux fil-ferħ ġenwin ta’ Kristu li għalina ngħata sal-aħħar u għalina qam mill-mewt!

L-istedina għal kull wieħed u waħda minna hija mela biex napprofittaw u nħallu x-xbieha ta’ Kristu msallab tfakkarna li Alla magħna f’kull waqt tal-ħajja: Alla magħna meta nħossuna traduti;  meta nħossuna waħedna;  meta nħossuna maħkuma mid-dnub tagħna; meta nħossu l-piż tat-tbatijiet u l-weġgħat tagħna; meta nħossuna mixtieqa għall-imħabba. Ġesù Kristu tant ħabbna li kien lest jingħata sal-aħħar għalina!

Ejjew imma fuq kollox inħallu imbagħad ix-xbieha ta’ Kristu Rebbieħ fuq il-mewt timmarkana u tfakkarna li Alla tana l-possibiltà li jum wieħed nirbħu fuq it-tbatija u nqumu miegħu mill-imwiet. Lilna li emminna, Alla tana l-potenzjal li nkunu nies li nwasslu s-sabih, li nxerrdu l-pożittività, li nirbħu fuq it-toqol, li nħarsu lejn dawk ta’ madwarna bħala opportunità biex jgħinuna nikbru. Hekk biss nistgħu inkunu denji li nissejħu Easter People, u hekk biss nistgħu jum wieħed nagħmlu l-esperjenza vera tal-Għid fil-ħajja bla tmiem ma’ Kristu.

Jalla dawn il-jiem ikunu għalina lkoll okkażjoni biex nikbru f’poplu mġedded fil-fidi fi Kristu Rebbieħ... l-Għid it-Tajjeb.

fr Leslie Gatt osa

Pirjol ProvinċjalNhar il-Ġimgħa, 19 ta’ Marzu l-Patrijiet Agostinjani nġabru flimkien b’mod virtwali għall-konferenza online għal żmien ir-Randan minn Rev Dr Paul Sciberras, Kap tad-dipartiment tal-Iskrittura Mqaddsa tal-Fakulta tat-Teoloġija fl-Universita’ ta’ Malta.

Il-laqgħa bdiet b’riflessjoni u talb minn Fr. Mario Abela OSA, membru tal-Equipe tal-Formazzjoni Permanenti tal-Provinċja. Fr Mario tkellem dwar kemm huwa mportanti li nieqfu ftit mir-rutina tal-ħajja, biex nidħlu daħla fina nfusna bħal ma wara kollox jistedinna nagħmlu l-Mulej f’dan iż-żmien tar-Randan. Huwa mbagħad introduċa lil kelliem.

It-tema tal-konferenza ta’ Fr Sciberras kienet: Ma’ Ġesù Kristu fid-deżert. Bħal Ġesù nħallu l-Ispirtu jeħodna fid-deżert spiritwali biex infittxu l-identita’ tagħna u nistennew lil Alla jagħtina risposta. Imġarrbin bħal ma kien imġarrab Ġesù, meta bħalu inkunu mimlijin bl-ispirtu, bħalu wkoll noħorġu mit-tiġrib iktar bħala wlied Alla.

It-tentazzjoni fiha nfisha hi li wieħed jiċħad lil Alla nnifsu..hu li hu l-iben ta’ Alla. It-tentazzjoni tal-Poplu ta’ Alla fid-deżert kienet biex ma jibqax komunita’ ta’ Alla. Tentazzjoni biex ikun hemm disgregazzjoni. L-istess jista jiġri fil-komunitajiet reliġjużi. Kull membru tal-komunita’ irid jagħti s-sehem tiegħu biex dan ma jiġrix billi kull wieħed ifittex li jilbes il-libsa tal-umilta’ li tfisser li kulħadd jirrealizza li jista’ jiżbalja; jirrealizza li aħna resonsabbli għal xulxin; billi niġbdu ħabel wieħed kollha flimkien l-istess naħa; u fuq kollox li kull wieħed jitlob lill-Ispirtu s-Santu f’dawn il-każijiet. Dan għaliex l-Ispirtu s-Santu huwa l-pern ta’ l-għaqda tat-Trinita’ Qaddisa.

Il-Patrijiet Agostinjani jirringrazzjaw lil Fr Paul Sciberras li kien strument f’idejn il-Mulej f’ dan ir-Randan, biex joħorġu fid-deżert ma’ Ġesù Kristu, u mimlijin bl-ispirtu, mit-tiġrib li jgħaddu minnu, joħorġu dejjem iktar bħala wlied Alla.


L-ewwel aġġornament – Restawr tat-tliet imniefaħ:

Tlestiet l-ewwel fażi tar-restrawr tal-orgni Mascioni (1959) fil-Knisja ta’ San Mark. It-tliet imniefaħ li jinfetħu doppju ġew restawrati kompletament, b’ġilda ġdida, tpoġġew f’posthom u tħaddmu.

Qabel sar ir-restawr, l-imniefaħ kien għadhom bil-ġilda oriġinali tal-1959. Ma kinetx f’qagħda ħażina għall-aħħar u kienet isservi ftit snin oħra bi ftit traqqigħ.

Imma, min-natura tar-restawr li jrid iwassal għal żmien twil ta’ servizz tajjeb, li traqqa’ biss mhux biżżejjed. Ikun jaqbel li ma jsirx xogħol bil-biċċiet u għalhekk l-imniefaħ kienu restawrati kompletament (mhux imraqqgħa biss). Dan hu proċess li jieħu ħafna ħin.

It-tliet imniefaħ inqalgħu u ttieħdu fil-ħanut tax-xogħol ta’ Robert Buhagiar f’Ħaż-Żabbar fejn ġew żarmati f’biċċiet separati. Il-partijiet kollha tnaddfu mill-ġilda l-qadima u materjal ieħor, u msewwija kif meħtieġ. Wara, il-biċċiet intramaw b’ġilda ġdida u fl-aħħar net tqiegħdu f’posthom.

Wara restawr metikoluż bħal dan, l-imniefaħ għandhom iservu għal mill-anqas 40 sena, għalkemm f’kull probabbiltà, għal ħafna aktar!

Robert Buhagiar

 

 


Hekk kif niċċelebraw is-Solennità ta’ San Ġużepp, il-Knisja madwar id-dinja din is-sena b’mod partikolari qed tiċċelebra l-150 Anniversarju mid-dikjarazzjoni tiegħu bħala patrun tal-Knisja Universali.

L-Ordni Agostinjan għal ħafna snin qies lil San Ġużepp bħala protettur tal-Ordni. Fl-aħħar Kapitlu Ġenerali Ordinarju li sar f’Settembru 2019, il-Membri Kapitulari vvutaw għal emenda fil-Kostituzzjonijiet tal-Ordni li żiedet referenza partikolari għall-venerazzjoni tal-figura ta’ San Ġużepp. It-test li ġej kien fil-fatt propost bħala żieda man-numru 106 li diġà jitkellem dwar l-imħabba ta’ ulied u l-venerazzjoni speċjali mogħtija lill-Verġni Mqaddsa Marija fi ħdan l-Ordni: Bl-istess mod inħeġġu l-venerazzjoni lejn San Ġużepp, li L-ordni tradizzjonalment għażlet bħala protettur, eżempju veru ta 'fedeltà u disponibilita għar-rieda ta’ Alla.

F’Ittra Appostolika intitolata Patris Corde (“Bil-Qalb ta’ Missier”), ippubblikata f’Diċembru li għadda, il-Papa Franġisku jiddeskrivi lil San Ġużepp bħala missier maħbub, missier twajjeb, missier ubbidjenti, missier li jaċċetta; missier kreattivament kuraġġuż, missier li jaħdem, missier fid-dell. L-Ittra fil-fatt timmarka l-150 anniversarju mid-dikjarazzjoni tal-Beatu Papa Piju IX ta’ San Ġużepp bħala Patrun tal-Knisja Universali. Biex jiċċelebra dan l-anniversarju, il-Papa Franġisku ħabbar ukoll "Sena speċjali ta’ San Ġużepp", li bdiet mis-Solennità tal-Kunċizzjoni 2020 u testendi għall-istess festa fl-2021.

Ejjew nitolbu lill-Mulej bl-interċessjoni ta’ San Ġużepp billi nagħmlu tagħna l-istess invokazzjoni konklusiva tal-Papa Franġisku fil-Patris Corde, u nitolbuh, juri lilu nnifsu bħala missier tagħna u jiggwidana fil-mixja tal-ħajja, jikseb għalina grazzja, ħniena, u kuraġġ, u jiddefendina minn kull ħażen.

 


Dan l-aħħar xogħol tal-Professur P. Salvinu Caruana OSA, Direttur tal-Istitut Agostinjan, flimkien ma’ P. Frans Calleja OSA, huwa kitba ta’ Wistin ta’ Ippona In Epistolam Joannis ad Parthos Tractatus X, maqlub mit-test bil-Latin għall-Malti. Huwa kontribut ieħor tal-Provinċja Agostinjana f’Malta mhux biss għall-kitba reliġjuża Agostinjana bl-Ilsienna, iżda wkoll għat-tixrid tal-kitbiet u tat-tagħlim bnin ta’ S. Wistin għalina bħala Nsara.  

Dawn l-għaxar Omeliji huma fost l-iprem ta’ Missierna S. Wistin li huwa għamel matul il-ġimgħa tal-Għid il-Kbir, u matul xi jumejn wara din il-ġimgħa. X’iktarx li huwa għamilhom ġewwa l-Basilica Pacis, imma filgħaxija, f’ħin meta s-semmiegħa seta’ kellhom iktar ħin, u kienu iktar kalmi, jisimgħu prietki ta’ dak it-tul!

Wara li għadd ta’ studjużi tal-Omeliji ta’ S. Wistin dehrilhom li Wistin ipprietkahom iktarx f’xi sena wara l-420, illum kollha jaqblu li mhux hekk, għax, skont uħud minnhom, jidher ċar li hu għamilhom fis-sena 407. Hija sensiela ta’ Omeliji ta’ siwi kbir l-għaliex mis-suġġetti li kellem lis-semmiegħa tiegħu dwarhom, jidher bħallikieku huwa kien qiegħed jisħaq fuq kemm kien meħtieġ li huma jifhmu tajjeb minn xhiex għaddew meta tgħammdu ftit tal-ġranet qabel. Għaldaqstant, imbagħad, qamet il-mistoqsija ewlenija: jekk kemm-il darba dawn l-Omeliji jistgħux jitqiesu bħala għamla ta’ prietki fuq is-sagrament tal-Għid, għamla ta’ katekeżi mistagoġika, bħal dik li kienu jagħmlu, ngħidu aħna, Ambroġ ta’ Milan, jew il-qaddis patrijarka ta’ Ġerusalemm, Ċirillu. Il-prietki ta’ dawn fuq is-suġġett, kienu jkunu f’għamla ta’ tifsira, pass pass, ta’ kull waqt tal-għotja ta’ dan is-sagrament.

Minkejja li anki f’dawn li għamel Wistin jinstemgħu għadd ta’ drabi klimijiet bħal, ħajja ġdida, dawl, dlik, ilma, u ismijiet ta’ xi elementi oħrajn marbuta mas-sagrament tal-magħmudija, iżda xorta waħda ma jidhirx li għamel xi katekeżi fit-tul dwarhom. Tant hu hekk, li minn kif fisser fehemtu Wistin, jinħass li kien qiegħed iktarx ikellem semmiegħa li kienu ilhom li ħaddnu t-Twemmin, u li kienu hemm bħal qishom spettaturi, u mhux fost dawk li kienu qed jirċievu l-magħmudija. Tant li mill-Omelija 7 ᾽l quddiem, Wistin ma jsemmi qatt iktar is-Sagrament tal-Magħmudija.

Barra minn hekk, dawn l-Omeliji ma jsemmu qatt lil Kristu Rxoxt, jew xi ħjiel ta’ dak kollu li seħħ fil-Qawmien ta’ Kristu mill-Imwiet. Dawn l-Omeliji huma għaldaqstant prietki ta’ Wistin fuq ktieb partikulari minn dawk tal-Patt il-Ġdid, f’dan il-każ l-Ewwel Ittra ta’ S. Ġwann Appostlu, u li bla ebda mod ma huma marbuta maż-żmien liturġiku li fih għamilhom Wistin. Tant li fil-bidu, fil-Prologu, li matulu fisser l-għan ta’ kitbietu, kiteb hekk: Ġwanni qal bosta ħwejjeġ, u tista’ tgħid li kulma qal kien kollu marbut mal-imħabba.

L-imħabba tal-aħwa kien suġġett li dwaru Wistin kiteb, u tħadded, ta’ spiss, u, minn kif jinħass kliemu, kien hekk ħerqan sabiex jasal għas-suġġett tal-imħabba, li, ma’ tmiem l-ewwel Omelija, kien diġà, tista’ tgħid, fisser kwint mill-ittra kollha, sa, u lil hinn ukoll, minn fejn Ġwanni nnifsu semma, għall-ewwel darba, l-imħabba! Dan kien ukoll suġġett li kien jingasta sewwa ma’ dak kollu li kien qiegħed ikisser ras Wistin fiż-żmien li fih kien jipprietka, it-tilwim mad-Donatisti f’Ippona (fit-taqsima 16 tal-ktieb, P. Salvinu niseġ ġrajja mirquma ta’ dan il-muviment) hekk li tul l-Omeliji l-ħin kollu jtambar fuq il-fatt li x-xiżma Donatista huwa kien jaraha bħala ksur gravi tal-imħabba.

Nitlob lill-qarrejja ta’ dan il-ktieb sabiex ma jgħaġġlux fil-qari tiegħu. Jistgħu tajjeb jeħduh bħala ktieb għall-meditazzjoni, jew għal ftit tal-ħin ta’ qari spiritwali. Biżżejjed ngħarrafhom li hu fl-Omelija 7, (p. 161) fejn Wistin tħadded, u fisser il-kliem: ħobb, u li trid għamel (dilige et quod uis fac), kliem li tant ħasad lis-semmiegħa, u qarrejja ta’ kitbet Wistin, u li tant qala’ għajdut mal-Afrika ta’ Fuq kollha! Kien wieħed mill-istili ta’ Wistin sabiex jaħsad lis-semmiegħa, jew lill-qarrejja tiegħu, billi jinqeda b’tixbihat mill-iktar qawwija.

Wieħed mill-korsijiet tas-sena akkademika 2021-2022 (mill-Ġimgħa l-1 t’Ottubru 2021 – sal-10 ta’ Diċembru 2021; u t-tieni semestru mill-Ġimgħa, 21 ta’ Jannar 2022, sal-Ġimgħa 11 t’April 2022 (Jum il-Gradwazzjoni) tal-Istitut Agostinjan, jekk Alla jrid, sejjer ikun tifsira ta’ dawn l-Omeliji, u l-ktieb jingħata mal-applikazzjoni għall-attendenza għall-korsijiet sena akkademika. L-applikazzjonijiet jinfetħu fil-bidu ta’ Mejju 2021. Għal kull tagħrif ieħor dwar ix-xiri tal-volum, u dwar l-Istitut Agostinjan, ċemplu lil P. Salvinu Caruana OSA, Kunvent S. Wistin, Triq l-Ifran, il-Belt Valletta, fuq: 7929 4177 – 21249407, jew email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Santu Wistin ta’ Ippona. Waħda u Sħiħa hija l-Imħabba. 10 Omeliji ta’ S. Wistin fuq l-I-Ewwel Ittra ta’ S. Ġwann lill-Parti (Malta: Provinċja Agostinjana, 2020) (284p.) (ISBN 978-99957-1-881-7) Prezz: €15.

 


© 2021 agostinjani.org. All Rights Reserved.