Il-Provinċja Agostinjana Maltija tinagħqad mal-ferħ tal-Knisja f’Għawdex u tilqa' lill-E. T. Mons Anton Theuma li għadu kif ġie nnominat Isqof għad-Djoċesi Għawdxija.

Mons Anton Theuma li għandu 56 sena huwa mix-Xagħra u f’dawn l-aħħar snin serva lill-Knisja bħala Delegat tal-Isqof għall-Familja. Filfatt sa llum huwa d-Direttur tal-Istitut tal-Familja Papa Ġwanni Pawlu t-Tieni, u responsabbli mill-kura pastorali taż-żona madwar l-Istitut, fil-Belt Victoria.  F’dan l-uffiċċju huwa ħadem ħafna fil-pastotrali tal-familja partikolarment il-korsijiet ta’ preparazzjoni għall-għarajjes u akkumpanjament lill-familji b’diffikulta. Tul is-snin tal-ministeru saċerdotali tiegħu huwa serva wkoll għal 10 snin bħala rettur tas-Seminarju Maġġuri u sal-llum għadu jgħallem fl-istess Seminarju.

Mons Anton Theuma ser ikun l-għaxar isqof għad-djoċesi ta’ Għawdex. Fostom kien hemm l-isqof Agostinjan Mons Giovanni Marija Camilleri, li serva bħala isqof għal aktar minn 35 sena u li matulhom saru diversi proġetti fid-djoċesi li kienet għadha waħda relattivament żagħżugħa. Fost dawn ta’ min isemmi l-bidu tad-devozzjoni lejn il-Madonna ta’ Pinu u l-proġett tal-bini tas-Santwarju ddedikat lilha. 

Il-Preżenza tal-Agostinjani f’Għawdex tmur lura għal aktar minn 500 sena meta nsibu refernzi għall-Knisja u Kunvent fil-Belt Victoria. Għal ħafna snin dan il-kunvent serva bħala dar tan-novizzjat għall-Provinċja u fiż-żminijiet aktar riċenti bħala dar tal-Irtiri kif għadu jservi sa llum, anke jekk f’dimensjoni iżgħar. Fis-snin riċenti l-Provinċja Agostinjana Maltija bdiet tippromwovi l-figura tal-Ajk Agostinjan Għawdxi Fra Grazzja Gauci u filfatt is-sena l-oħra d-djoċesi laqgħet uffiċjalment it-talba biex inbeda l-proċess ta’  ġbir ta’ materjal relatat mal-figura tal-fra u l-fama tiegħu ta’ qdusija.

Sadanittant, il-provinċjal bagħat messaġġ ta’ Awguri f’isem l-aħwa kollha Agostinjani lill-isqof elett u assigurah mit-talb u l-koperazzjoni tagħna. F’messaġġ ieħor il-Provinċjal irringrazzja lill-E. T. Mons Mario Grech tal-ħidma u l-viċinanza tiegħu tul dawn is-snin li fihom serva bħala isqof tad-djoċesi ta’ Għawdex.

ritratti: Diocese of GozoMinn nhar is-Sibt 13 ta’ Ġunju filgħaxija f’Malta ser jerġgħu jibdew isiru ċ-ċelebrazzjonijiet tal-quddies fil-pubbliku. Wara tliet xhur niċċelebraw l-Ewkaristija privatament fil-komunitajiet Agostinjani tagħna, nieħdu gost li issa ser nerġgħu nibdew naqsmu dan il-mument tant għażiż għalina flimkien magħkom f’diversi Knejjes li aħna nservu.  Nistennew bil-ħerqa l-mument li flimkien nerġgħu nibdew niċċelebraw il-fidi tagħna.

Madanakollu tifhmu li ċ-ċirkostanzi li għadna qed ngħixu għadhom qed ipoġġu fuqna ħafna restrizzjonijiet. Fil-knejjes ser ikunu qed jidħlu ammont limitat ta’ persuni minħabba d-distanza li hemm bżonn tinżamm bejn persuna u oħra. F’dawn iċ-ċirkostanzi nħeġġukom taslu fil-knejjes qabel il-ħin minħabba li jista’ jkun ma jkunx hemm spazju għal kulħadd. Tifhmu kemm tkun iebsa għalina li jkollna naċċettaw biss numru partikolari ta’ nies (skond il-kobor tal-Knisja).

Hemm anke numru ta’ prekawzjonijiet li jridu jittieħdu biex nipproteġu s-saħħa ta’ xulxin bħal ngħidu aħna; li tkun ippruvata t-temperatura fid-daħla tal-Knisja, li jintuża sanitiżer, u  li tintlibes il-maskla jew visor. B’dispjaċir għalina, d-direttivi qed jitolbu anke lil dawk li għandhom ‘il fuq minn 65 sena jew li huma vulnerabbli biex għalissa ma jgħinux fil-knejjes jew fuq l-altar. Nixtiequ nieħdu l-okkażjoni biex nesprimu l-apprezzament kbir tagħna għall-għajnuna li tagħtuna matul is-sena kollha u nistennew il-mument meta tkunu tistgħu tkomplu tgħinuna fid-diversi ministeri li taqdu. F’dan il-kuntest, inħeġġu anke persuni oħra li għandhom anqas minn 65 sena u jistgħu jkunu ta’ għajnuna biex javviċinaw lil min hu responsabbli mill-Knisja partikolari.

Minħabba limitazzjoni ta’ spazju u x-xogħol ta’ restawr li għaddej, għalissa l-Kappella ta’ Santa Rita f’San Ġiljan ser tibqa temporanjament magħluqa għal ftit ġimgħat oħra. Nittamaw li għal Settembru ċ-ċirkustanzi jkunu aħjar u nkunu nistgħu inkomplu nagħtu s-servizz pastorali tagħna hemmhekk ukoll. Sadanittant f’San Ġiljan stess, bħala Agostinjani ser inkunu qed niċċelebraw il-quddies fil-Knisja tal-Madonna tal-Bon Kunsill. Il-Kappella tal-Monasteru ta’ Santa Katarina fil-Belt Valletta għalissa ser tibqa wkoll magħluqa għall-pubbliku għalkemm l-Ewkaristija baqgħet u ser tibqa tiġi ċċelebrata xorta waħda mal-komunità monastika.

Napprezzaw ferm il-koperazzjoni tagħkom f’dan kollu u l-għajnuna biex is-servizz jista’ jibqa jinagħta f’diversi realtajiet. Nieħdu gost li anke intom tapprezzaw l-isforsi li qed isiru fiċ-ċirkustanzi preżenti.

Il-ħinijiet u l-postijiet fejn ser inkunu qed niċċelebraw l-Ewkaristija minn nhar is-Sibt 13 ta’ Ġunju filgħaxija għalissa ser ikunu dawn:

 

Knisja Parrokkjali Santu Wistin Valletta:

mit-Tnejn sas-Sibt: 6am, 7.10am, 9.30am, 7.15pm

Il-Ħadd: 7.30am, 9.30am, 10.45am, 7.15pm

 

Knisja Madonna tal-Parir it-Tajjeb, Paceville:

mit-Tnejn sal-Ġimgħa: 7.30am, 6.45pm

Is-Sibt: 7.30am, 6.30pm, 9.30pm

Il-Ħadd: 7.30am, 9.00am, 11.30am (Bl-ingliz)

 

Knisja San Nikola minn Tolentino, Ħal Tarxien:

mit-Tnejn sal-Ġimgħa: 6.30am, 8.30am

Is-Sibt: 6.30am, 8.30am, 6.30pm

Il-Ħadd: 7.00am, 8.30am, 10.00am

 

Knisja San Mark, ir-Rabat:

mit-Tnejn sas-Sibt: 6.00pm

Il-Ħadd: 10.00am

 

Knisja San Martin, il-Baħrija:

mit-Tnejn sal-Ġimgħa: 6.30pm

Is-Sibt: 6pm

Il-Ħadd: 9.00am

 

Kappella Sant'Anton Abbati, il-Buskett:

is-Sibt: 7.00pm

Il-Ħadd: 8.00am

 

Knisja Santu Wistin, Victoria, Gozo:

mit-Tnejn sas-Sibt: 7.00am, 6.30pm

Il-Ħadd: 7.00am, 9.45am

 

(Fix-xhur li ġejjin dawn il-ħinijiet ikunu riveduti skond iċ-ċirkustanzi)


Insellmilkom f’dan il-jum speċjali għalina l-Agostinjani li fih niċċelebraw il-figura ta’ oħtna Santa Rita, figura tant popolari fost ħafna ħabieb tagħna u devoti tagħha.

Wieħed mill-aspetti li jagħmel lil Santa Rita, figura daqstant popolari huwa l-fatt li kienet mara li misset ma tant realtajiet u stati differenti tal-ħajja u allura anke għexet tant ferħat u sfidi li kull wieħed iġib miegħu. Kienet xebba li fitxet is-sejħa ta’ Alla f’ħajjitha, mara miżżewġa, omm, armla u anke reliġjuża. F’dawn it-tappi ltaqgħet ma sfidi mhux żgħar u forsi għalekk f’tant ċirkostanzi tal-ħajja nduru għall-interċessjoni tagħha u nitolbuha tidħol għalina quddiem Alla. Għexet l-isfidi tal-ħajja taż-żwieġ, għexet id-diffikultajiet ta’ omm li tixtieq tara lil uliedha jagħmlu l-aħjar għażliet, għexet l-uġigħ ta’ mara li żewġha jisfa vittma ta’ qtil, għexet il-piż ta’ mara li titlef lil uliedha, għexet id-dixxerniment vokazzjonali u l-esperjenza tal-Ħajja reliġjuża Agostinjana u fl-aħħar snin ta’ ħajjitha  ġarret fi xbinha l-ġerħa li għaqqditha tant mill-qrib mal-passjoni ta’ Sidna Ġesu Kristu...

Quddiem dawn ir-realtajiet li aħna natribwixxu għall-ħajja ta’ Rita, jagħmel aktar sens, il-fatt li ħafna minna fit-toqol differenti tal-ħajja iduru għall-interċessjoni tagħha u jitolbuha twassal it-talb tagħna quddiem Alla. Rita hija bla dubju ta’ xejn il-mara li kapaċi tifhem is-saram tal-ħajja imma aktar minn hekk, hija l-mara li kapaċi tgħixu b’serenita li tiġi biss minn esperjenza ta’ fidi qawwija f’Alla. L-eżempju li tpoġġi quddiemna Rita mhux ħajja bla tbatija jew bla difikulta (kif normalment inkunu nixtiequ aħna lkoll u xi drabi nippretendu!) imma ħajja mgħixa b’serenita anke jekk imtaqqlin b’tant diffikultajiet, anke jekk bħalissa limitati f’dak li nistgħu nagħmlu, anke jekk inħossni waħdi jew imtaqqal taħt il-mard. U s-serenita tigi mill-konvinzjoni li Alla qatt ma’ jħallini waħdi. Alla huwa dak li jħobbni kontinwament.

Rita għexet l-aħħar snin tal-ħajja tagħha bħala reliġjuża Agostinjana. Kienet ix-xewqa tiegħi li din is-sena, aħna u niċċelebraw il-qdusija ta’ din oħtna, f’ċirkostanzi partikolari, aħna r-reliġjużi Agostinjani noffru dan il-jum bħala opportunità ta' viċinanza spiritwali u napprofittaw biex nitolbu għall-qdusija ta' xulxin u t-tiġdid tal-familja tagħna Agostinjana.  F’dan il-kuntest nixtieq insellem b’mod partikolari anke lil ħutna sorijiet Agostinjani ta’ ħajja kontemplativa u ħutna sorijiet Agostinjani Servi ta’ Ġesu u Marija waqt li nitlob l-interċessjoni ta’ Santa Rita biex tħares il-familji reliġjużi tagħna u tberikhom b’vokazzjonijiet ġodda.

Nixtieq nieħu l-opportunita biex insellem u nitlob l-interċessjoni ta’ Santa Rita fuq dawk kollha li bħalissa qed jaħdmu b’kull mod biex jipproteġuna u jagħtuna s-servizz tagħhom f’kull qasam tal-ħajja. Niftakru wkoll f’dawk li din ir-realta ġabitilhom ħafna tbatija.

Imma fuq kollox nixtieq mill-ġdid insellem lilkom ħbieb tagħna kollha, devoti ta’ Santa Rita li s-soltu tiffrekwentaw il-knejjes tagħna biex titolbu l-interċessjoni tal-qaddisa tal-impossibbli u tiċċelebraw il-misja liturġika flimkien magħna. Din is-sena minħabba r-realta preżenti li qed ngħixu f’pajjiżna u madwar id-dinja, dan huwa anqas possibbli. Nassigurakom li qed inħossu n-nuqqas tagħkom bħalma intom tistennew il-mument li nkunu nistgħu nerġgħu niċċelebraw flimkien.

Imma sadanitant ejjew mid-distanzi tagħna u mir-realtajiet li qed ngħixu bħalissa, inħarsu lejn il-qaddisa tagħna u nagħmlu kuraġġ. Rita qatt ma qatgħet qalbha fil-ħajja anke meta l-istess xewka li ġarret fi xbinha żammitha l-bogħod saħansitra minn ħutha stess fil-monasteru. F’dawn il-mumenti iggranfat mas-salib ta’ Ġesu! Sinjal tal-Imħabba ta’ Alla għalina. Nawguralkom li f’dan il-jum u dejjem, partikolarment fid-diffikultajiet tal-ħajja, tħossu l-preżenza ta’ Alla l-missier mimli mħabba li jagħti l-ferħ u s-serenita tal-qalb lil dawk kollha li jpoġġu t-tama tagħhom fih.

Santa Rita tidħol għalina!

Fr. Leslie Gatt osa

Pirjol Provinċjali

 

 


Waqt iż-żjara li għamel fil-Knisja Parrokkjali tagħna fl-okkażjoni tal-Festa ta’ Santa Rita, l-E.T. Mons Charles Jude Scicluna ta l-pussess bħala Kappillan ġdid tal-Parroċċa ta’ Santu Wistin tal-Belt Valletta lil ħuna P. Alexander Cauchi O.S.A. li f’dawn l-aħħar xhur kien qed iservi bħala Amministratur Parrokkjali. Iċ-ċirkustanzi li qed ngħixu bħalissa ma ppermettewx li ċ-ċelebrazzjoni tal-bidu tal-ħidma pastorali fil-Parroċċa ssir bir-riti esplikattivi li s-soltu jsiru f’okkażjoni bħal din.

P. Alexander twieled f’San Ġiljan fis-16 ta’ Ġunju 1971. Wara s-sena tan-Novizzjat f’Tolenetino l-Italja, għamel l-ewwel professjoni fil-Familja tagħna Agostinjana fit-13 ta’ Settembru 1991. Fit-13 ta’ Novembru 1994 imbagħad għamel il-Professjoni Solenni. P. Alexnder kien ordnat saċerdot fit-18 ta’ Ottubru 1996 u ħadem f’diversi realtajiet pastorali li fihom inservu bħala agostinjani. Fost dawn, ta’ min isemmi l-ħidma tiegħu fir-Rabat, f’Ħal Tarxien u fil-Kulleġġ Santu Wistin. Għal diversi snin ħadem ukoll fil-Komunita’ tagħna tal-Belt Valletta kemm bħala viċi Kappillan u anke bħala Pirjol kif għadu jservi sa llum.

Minn qalbna nawguraw lil P. Alexander Cauchi, ħidma fejjieda fl-għalqa tal-Mulej waqt li nwiegħduh it-talb tagħna.

 

 


Il-Malta Resuscitation Council taw Automated External Defibrilator (AED) lil Millennium Chapel. Dan l-AED intrebaħ minn grupp ta’ tobba Maltin li rrapreżentaw lil Malta f’Kompetizzjoni tas-CPR Ewropea fis-Slovenia (European CPR Competition) f’Settembru tal-2019.

Dan id-Defibrilator ser jitqiegħed f’post aċċessibbli fil-Millennium Chapel biex ikun jista’ jintuża f’każ ta’ emerġenza għal min ikun fl-istess bini jew fil-viċinanzi.

Il-Millennium Chapel tixtieq tirringrazzja lil Malta Resuscitation Council għal din l-għotja sabiħa.


© 2021 agostinjani.org. All Rights Reserved.