“Dak li għamlek mingħajrek ma jsalvakx mingħajrek” (Santu Wistin, Kummentarju fuq Salm 169,13). Għalhekk aħna r-reliġjużi Agostinjani nħossu l-bżonn li niġġeddu dejjem. Wieħed mill-modi kif dan isir huwa permezz tal-Formazzjoni Permanenti. Din il-Formazzjoni tieħu sens mill-fatt li aħna r-reliġjużi għandna bżonn insostnu u nagħtu ħajja ġdida l-grazzja tal-vokazzjoni tagħna. Kif ifakkarna Santu Wistin: “Jekk tgħid: ‘Daqshekk, biżżejjed’, tmut. Imxi dejjem ‘il quddiem, la tieqafx, la tħarisx lura, tieħux triq b’oħra. Min ma jimxix ‘il quddiem jieqaf, min ma jmurx ‘il quddiem imur lura” (Santu Wistin, Serm, 169,15.18)

Għalhekk nhar l-Erbgħa, 13 ta' Jannar 2021 bdejna sensiela ta’ laqgħat ta’ Formazzjoni bit-tema: Inkunu bennejja ta' Komunita' Evanġelika. Il-laqgħat qed imexxihom Fr. Philip Cutajar OFM Cap.

L-ewwel laqgħa saret fil-Knisja ddedikata lil San Nikola ta’ Tolentino f’Ħal Tarxien. Għażilna li l-laqgħa tkun fil-knisja biex inkunu nistgħu nżommu aħjar d-distanzi soċjali minħabba l-pandemija. Il-laqgħa bdiet bit-talba tal-Għasar u wara saret il-konferenza minn Fr Philip.

Nitolbukom titolbu għalina r-reliġjużi agostinjani f’Malta u Għawdex, biex dawn il-laqgħat iħallu frott spiritwali fina, ħalli ngħixu dejjem aħjar il-komunjoni ta’ bejnietna, biex inkunu xhieda tal-Evanġelju fost il-Poplu ta’ Alla f’dawn il-gżejjer.Tislijiet mill-Kenja! Nittamaw li Alla pproteġiekom mill-ħsara tal-pandemija Covid 19. Hu ta’ ferħ inħabbrulkom li bid-donazzjonijiet mogħtija mill-poplu Malti li rċevejna ftit ilu, stajna nitimgħu u nagħtu għajnuna lil nies foqra fi tliet parroċċi tagħna:

Mbwiru: Madwar 35 familja rċevew porzjonijiet ta’ ikel

Ishiara: Aktar minn 40 dar ibbenefikaw minn porzjonijiet ta’ ikel

Eldoret: Aktar minn 30 dar ibbenefikaw minn porzjonijiet ta’ ikel

Alla bagħatkom biex tgħinu lin-nies fqar tagħna permezz tal-għajnuna li qed tagħtuna speċjalment matul dawn iż-żminijiet diffiċli. Alla jberikkom u jipproteġikom. Is-sena t-tajba 2021.

Fr Bob osa mill-Kenja.

--------

TISTA’ TGĦIN billi tibgħat id-donazzjoni:-

  • b’Revolut: 356 7925 5936
  • b’ċekk lil Fr Mario Abela osa, Segretarjat Missjonijiet Agostinjani, J Zammit Tabona Street, Pietà. PTA 1331
  • jew b’depożitu fil-Bank of Valletta a/c no. 400-1018-8817

 


F’dawn il-jiem tal-Milied il-Pjazza ta’ Santu Wistin fir-Rabat Għawdex, u l-faċċata tal-Kunvent Agostinjan fl-istess pjazza offrew spazju mill-isbaħ biex jittella l-kunċert virtwali tal-Milied mill-Schola Cantorum Jubilate li din is-sena qed jiċċelebra l-20 sena tiegħu.

Ir-rabtiet ta’ dan il-kor professjonali mal-Kunvent ta’ Santu Wistin f’Għawdex imorru lura għal diversi snin u kienu sinonimi mal-organizzazzjoni tal-attività annwali Carols by Candlelight. Fiċ-ċirkustanzi partikolari ta’ din is-sena u bl-impenn li jiċċelebraw l-20 sena mit-twaqqif tagħhom inħaseb mod innovattiv ta’ kif itellgħu kunċert virtwali f’waħda mill-isbaħ pjazez tal-Belt Victoria.

Din id-darba, aktar milli permezz tas-sbuħija arkitettonika tal-binja minn ġewwa, sar kunċert fuq il-faċċata sabiħa tal-binja. Hekk il-pjazza ġiet trasformata f’teatru u n-nies setgħu isewgu l-Kunċert Song Reborn mill-karozza privata tagħhom billi jaqbdu ma’ frekwenza tar-radju li jingħataw meta jaslu fil-post, waqt li jammiraw il-projezzjonijiet bl-użu tal-aħħar tekonoloġija ta’ 3D mapping fuq il-faċċata artistika tal-Kunvent u l-Knisja.

L-ispettaklu kien taħt id-direzzjoni artistika ta’ Stefan Attard u ġab flimkien il-korijiet kollha tal-Schola Cantorum Jubilate taħt id-direzzjoni ta’ Maroushka Attard. Magħhom ingħaqdet il-Cordia String Quartet u pjanisti tal-istess korijiet ta’ Schola Cantorum Jubilate. L-Ispettaklu ttella fi tnax-il rappreżentazzjoni bejn it-22 u t-30 ta’ Diċembru 2020.


Minn Novembru li għadda ‘l hawn kull nhar ta Ħadd immur inqaddes ġewwa parroċċa li qiegħda n-naħa l-oħra tal-port. F’din il-parroċċa hemm is-sorijiet ta Madre Teresa. Talbuni biex niċċelebralhom il-quddiesa ta’ nofs il-lejl tal-Milied u jum il-Milied. Qaddist hemmhekk u kelna ċelebrazzjonijiet liturġiċi sbieħ bit-tfal, adolexxenti, żagħżagħ u kbar. Wara l-quddiesa ta’ nofs il-lejl li għamilnieha fid-9.00pm it-tfal iż-żgħar għamlu play u f’jum il-Milied  kantaw xi kanzunetti tradizzjonali tal-Milied u l-adolexxenti u żgħażagħ żifnu. Hawn f’Kuba n-nies tħobb ħafna tiżfen.

Hawn għandna t-tradizzjoni li għall-festi tal-Milied narmaw presepju fil-knisja. Ili 4 snin nieħu ħsieb narma l-presepju fil-knisja tagħna. Qed nibgħatilkom il-video tal-presepju li għamilt fil-knisja. Għamilt ieħor  fil-kappella tal-komunità u żejjint ftit fejn nieklu biex hekk inkunu nistgħu nħossu l-ispirtu tal-Milied. Jum għeluq snini mar tajjeb ukoll. Nirringrazzja lil ħuti li bagħtuli x-xewqat it-tajba. Hawn ħafna li ċempluli jew bgħatuli xi messaġġ.

Ħa nagħlaq hawn. Nibgħat inselli għalikom ilkoll u għall-familjari tagħkom.

Jalla l-ferħ u l-paċi tal-Emmanuel isaltnu f’qalbkom u jagħtukom il-qawwa meħtieġa biex  tkomplu mexjin ‘il quddiem bis-sitwazzjoni diffiċli li titlob kuraġġ biex wieħed ikun jista’ jgħixha.

P.Luċjan

 


Jekk il-maskra għattitilna t-tbissima,

agħmel mezz li għajnejk iwasslu l-ħarsa mimlija mħabba ta’ Ġesù.

 

Ilkoll nafu li ċ-ċentru ta’ dak kollu li niċċelebraw u noħolqu f’dawn il-jiem tibqa’ x-xena tan-natività li tfakkarna f’dik il-ġrajja li seħħet tant snin ilu meta Sidna Ġesù Kristu twieled fl-għar ta’ Betlehem. Għalkemm illum ħafna drabi nħarsu lejha bħala xena pjuttost simpatika, meta wieħed jidħol naqra aktar fil-fond, jirrealizza li mal-ferħ tat-twelid ta’ tarbija, dik il-ġrajja ġarret ukoll tant tbatija, mistoqsijiet u inċertezzi.

Il-Milied li qed niċċelebraw din is-sena, fiċ-ċirkustanzi partikolari tal-lum, sabna qed inġorru forsi sentimenti simili. Qed ngħixu b’tant restrizzjonijiet, uħud minna qed ibatu mill-mard jew mill-biża’, oħrajn jgħixu tensjoni u inċertezza relatati mal-pandemija, imma anke ma’ ċirkustanzi oħra li forsi wieħed ġarrab jew għadu jġarrab fil-ħajja. F’din ir-realtà, bħalma ġara elfejn sena ilu, ser jerġa’ jitwieled Ġesù! U dakinhar bidel l-umanità! Dakinhar Alla sar bniedem għalina! U llum Alla ser jerġa’ jsir bniedem għalina. Illum Alla jixtieq jasal għandna permezz ta’ tant persuni u ċirkustanzi, u jixtieq jasal għand l-oħrajn permezz tagħna! Hekk jerġa’ jsir sinjal ta’ tama għalina lkoll.

L-istedina tiegħi lil kull wieħed u waħda minna hija allura li nagħrfu nkunu nies miftuħa biex nilqgħu t-tama ta’ Ġesù, inħalluha tibdilna, u tħeġġiġna biex inkunu kapaċi nkunu dawl għal ħaddieħor. Din hi bla dubju ta’ xejn parti mill-missjoni tagħna bħala mgħammdin u nies li lesti nħallu l-kelma ta’ Alla tinkarna fina u tibdilna minn ġewwa.

Nawgura li nkunu nies dejjem lesti noħolqu opportunitajiet biex inwasslu lil Ġesù, u dan anke lil dawk li forsi qed insibu diffikultà biex nikkomunikaw magħhom b’mod seren. Jekk il-maskra għattitilna t-tbissima, ejjew nagħmlu mezz li għajnejna jwasslu l-ħarsa mimlija mħabba ta’ Ġesù. Dan huwa dak li bla dubju ta’ xejn  il-komunitajiet, il-familji, u s-soċjetà tagħna tant għandhom bżonn f’dan iż-żmien aktar minn qatt qabel!

Dan huwa wkoll żmien adattat biex wieħed juri apprezzament lejn xulxin u għaldaqstant nieħu din l-okkażjoni biex f’isem il-provinċja tagħna, nirringrazzja lil dawk kollha li b’mod jew ieħor jikkollaboraw magħna fil-ħajja tal-komunitajiet tagħna, fl-inizjattivi pastorali u fiċ-ċelebrazzjonijiet li nagħmlu fil-knejjes tagħna. Nawguralkom li l-ħarsa mimlija mħabba ta’ Ġesù tmiss lil qalbkom f’dan il-Milied, u tkun magħkom u ma’ dawk l-aktar qrib tagħkom matul is-sena l-ġdida.

P.Leslie Gatt OSA

Pirjol Provinċjali


© 2021 agostinjani.org. All Rights Reserved.