Sejħa Agostinjana

Kompli skopri min aħna

l-ideal tagħna: inkunu “qalb waħda u ruħ waħda f’Alla”...

Qalb Agostinjana

Min kien Santu Wistin?

Ħa naraw x’jirrakkontalna:
Ta’ tifel…niftakarni fuq tiegħi.
Dejjem irrid nivvinta xi ħaġa, nitgħallem, niskopri.
Minn dejjem niftakarni nħobb il-ħbieb.
Dubji kelli mhux ħażin…dejjem kelli għatx u ridt inkun naf x’inhi l-verità.
Fittixt, terraqt, staqsejt, smajt, tlabt..
Fl-aħħar…sibt lil Alla….jew sabni HU nsomma.
Kelli ħolma li saret realtà:
Li qalbna ma ssibx kwiet jekk ma tistrieħx f’Alla
Fittixt, sibt u ħabbejt lil Alla
Qalbi kienet dejjem mimlija sfidi, taqtigħat u suċċessi, bħalma ngħaddu aħna lkoll.
Wistin

Min huwa l-Agostinjan?

Bħala Agostinjani hemm valuri prinċipali bħal

 • interjorità
 • umiltà
 • imħabba
 • studju u tfittxija għall-Verità
 • komunità
 • ġid komuni
 • qadi ġeneruż
 • ħbiberija
 • talb

li fuqhom nibnu l-ħajja Agostinjana u li nsawru l-futur tagħna u tal-oħrajn.

Bħala Agostinjani nfittxu li

 • naqsmu l-ħajja tagħna flimkien,
 • nkunu qalb waħda u ruħ waħda fil-mixja tagħna lejn Alla.

Imma m’aħniex biss grupp ta’ ħbieb imma komunità fejn fi tfittxija kontinwa niskopru r-relazzjoni ma’ Alla permezz ta’ xulxin.

Bil-qalb tiegħek, l-idejn tagħna, u t-talb ta’ dawk li naqdu, AĦNA komunità waħda fi Kristu.

DISCOVER IT!
#AugustinianHeart

Sejħa Agostinjana

“Għaliex qiegħed ngħix? Hija b’din l-mistoqsija li flimkien nistgħu ngħixu ma’ Kristu. Din hija x-xewqa tiegħi, it-tama tiegħi, il-ferħ tiegħi, il-ġid tiegħi...imma ma nixtieqx li nsalva mingħajrek”. (Santu Wistin, Prietka 71)

Skopri min int....għal Wistin il-ħajja hija vjaġġ bla waqfien fi tfittxija għal Alla...

Kif ser twieġeb is-sejħa ta’ Alla fis-seklu 21?

Kompli agħti aktar ħin għal dak li Alla qed isejjaħlek għalih.
Alla għandu ħolma sabiħa għalik.
Isma’ lil Alla permezz tal-oħrajn.
Idħol f’relazzjoni ma’ Ġesù permezz tat-talb.
Itlob, irrifletti u staqsi għall-pariri.

Qatt ma tagħmel il-mixja ta’ dixxerniment waħdek, imma ma’ oħrajn u b’mod kontinwu.

Kompli kun dak li INT tassew.
Ingħaqad magħna f’dan il-vjaġġ...

Skopri minn aħna

Aħna, aħwa, umani, għalliema, saċerdoti, missjunarji, counsellors, kittieba, musiċisti, akkumpanjaturi spiritwali u ħafna aktar.

Inħallu lil Alla jaħdem permezz tagħna.

Għalhekk:

Skopri min int
Skopri min aħna

EXPLORE IT!
#Augustinian Call

Familja Agostinjana

Niftakru minn fejn ġejna...
Ngħixu l-preżent b’entużjażmu...
Inħaddnu t-tama tal-futur tagħna...

Twaqqafna bħala Ordni Agostinjan fl-1244 meta l-Papa Innoċenz IV ġabar flimkien diversi komunitajiet ta’ eremiti fl-Italja.
Għalina Santu Wistin huwa l-missier spiritwali tagħna, li minnu nieħdu l-ideal tal-ħajja tagħna.
F’Malta ilna preżenti mis-seklu 14.

Qegħdin ngħixu l-preżent
b’ħajja għal Alla u għas-soċjetà b’entużjażmu.
b’ħajja mogħtija għall-imħabba, għaqda, talb, mumenti ta’ flimkien, paċi, ġustizzja, xandir tal-kelma t’Alla, għajxien tal-Evanġelju...li jagħtu messaġġ qawwi għad-dinja tal-lum.
Dan nagħmluh f’50 pajjiż madwar id-dinja.

Inħaddnu l-futur b’tama
B’qalb imħeġġa bil-fidi, inkomplu nwasslu

 • id-dawl f’postijiet mudlama,
 • l-entużjażmu fejn hemm l-għeja,
 • l-għaqda u s-sliem fejn hemm il-firdiet,

filwaqt li niddixxernu s-sinjali taż-żminijiet ispirati mill-Kelma ta’ Alla, inxandru l-aħbar it-tajba u ta’ ferħ tal-Evanġelju.

Meta nesperjenzaw u ngħixu ħolma li saret realtà, hemmhekk inpoġġu qalbna iktar fiha, għaliex naraw li din mhix biss teorija imma hija possibilità, esperjenza, ħajja u tama!

 LIVE IT!
#Augustinian Family

Nilħqu lill-oħrajn

Inti qiegħed fil-qalb tal-komunità tagħna
Inti qiegħed fil-qalb ta’ dak kollu li nagħmlu
Nimxu mal-poplu ta’ Alla afdat lilna.
Naqsmu l-vjaġġi u l-esperjenzi tal-ħajja tiegħek waqt li nakkumpanjawk f’mixja lejn Alla.

Qegħdin

 • ir-Rabat (li minn hemm naqdu l-Baħrija u l-Buskett)
 • il-Belt Valletta
 • ir-Rabat Għawdex
 • Ħal Tarxien
 • Paceville (li minn hemm naqdu l-kappella ta’ S. Rita f’San Ġiljan)
 • il-Pietà (Kulleġġ S. Wistin b’campus fil-Pietà u ieħor fil-Marsa)

B’dawn id-diversi ministeri:

 • ministeru pastorali f’diversi komunitajiet
 • edukazzjoni permezz ta’ kulleġġ b’ethos nisrani
 • formazzjoni umana, nisranija u Agostinjana
 • ġustizzja u paċi f’diversi realtajiet lokali
 • ministeru maż-żgħażagħ
 • vokazzjonijiet u dixxerniment tas-sejħa ta’ Alla
 • missjonijiet f’realtajiet barra minn xtutna
 • djalogi u laqgħat kulturali
 • ħidma mal-lajċi Agostinjani
 • dar tal-irtiri għar-riflessjoni personali u komunitarja

Dan huwa l-ikbar miraklu tal-ħajja reliġjuża:
li aħna nħossu għal xulxin u nħobbu lil xulxin,
mhux neċessarjament naħsbu u nidhru l-istess bħal xulxin.

EXPERIENCE IT!
#Augustinian Outreach

Żgħażagħ Agostinjani

Inkunu mal-Agostinjani bħala familja u ħbieb, bħala studenti u żgħażagħ entużjasti li qegħdin infittxu flimkien, u ninżlu fil-fond tal-mistoqsijiet tal-ħajja f’akkumpanjament personali u komunitarju. Dan biex jagħmilna aktar ħielsa filwaqt li niskopru l-ħafna sabiħ li Alla ta lil kull wieħed u waħda minna.

Ngħixu u nesperjenzaw il-ħbiberija sinċiera mingħajr ma nistennew xejn lura.
Flimkien sirna komunità li temmen, f’għaqda u fi ħbiberija, li ma tixtieqx issalva mingħajr xulxin.
Ġesù huwa ċ-ċentru tal-ħajja.

Kull wieħed u waħda minna huwa/hija prezzjuż/a!
Nisimgħu, nirriflettu u ninfetħu bi mħabba għall-bżonnijiet tal-oħrajn.
Inkunu xhieda tal-preżenza ta’ Ġesù Kristu fid-dinja.
Dan kollu fuq il-passi ta’ Santu Wistin u qaddisin Agostinjani li minkejja li għexu snin ilu, għadhom attwali għad-dinja li qegħdin ngħixu fiha llum.

Permezz tax-xhieda tal-Agostinjani, tal-passat u tal-preżent,
naraw l-imħabba tal-Knisja u tal-ħajja tagħhom
mgħejxa bl-ispirtu ta’ Wistin, il-missier spiritwali.

SHARE IT!
#Augustinian Youths

 

Li tieħu deċiżjoni...

Li tieħu deċiżjoni għal ħajtek kollha tista’ tkun ferm diffiċli. Hija esperjenza li ġġib magħha sfidi u riskji. Li titkellem minn impenn għal ħajtek kollha jista’ jkun li llum m’għadhiex moda. Madanakollu jekk wieħed jgħixha sal-aħħar tista’ tissarraf f’esperjenza ta’ ferħ, imħabba u sodisfazzjon fil-Mulej. Esperjenza li twassal għall-għotja tiegħek innifsek għas-servizz tal-aħwa fil-komunità u fil-Knisja.

Għalik żgħażugħ li qed taqra dan kollu: barra mil-laqgħat u l-attivitajiet ta’ matul is-sena, l-aħwa Agostinjani joffru wkoll servizz ta’ akkumpanjament vokazzjonali li huwa miftuħ għaż-żgħażagħ kollha.

Skopri int min int..

Illum, aktar minn qatt qabel, nifhmu l-bżonn li kull wieħed iħares lejn l-istorja partikolari tiegħu u hemm jiskopri l-id setgħana ta’ Alla li taħdem f’kull wieħed minnha. Bħala reliġjużi Agostinjani noffru s-servizz li niltaqgħu miegħek f’ambjent fratern, nisimgħuk u ngħinuk tifhem aktar il-preżenza ta’ Alla li hemm fik. Dan nagħmluh waqt li nimxu miegħek il-mixja tal-ħajja bl-isfidi u l-mistoqsijiet li ġġib magħha.

Liż-żgħażagħ ġuvintur noffrulhom anke l-possibilità li jiġu jgħaddu xi jiem fil-komunità tagħna tar-Rabat fejn jaqsmu magħna mill-qrib il-ħajja tagħna, mibnija fuq l-esperjenza tal-ewwel komunità nisranija. Hawnhekk, huma jgħixu r-realtà tal-ħajja tagħna ta’ kuljum, billi jaqsmu magħna, it-talb, l-Ewkaristija komunitarja, l-ikel, ir-rikreazzjoni u x-xogħol, partikolarment fis-servizz tal-ahwa u tal-Knisja. Fuq kollox naqsmu flimkien is-sabiħ tal-istorja ta’ kull wieħed billi niċċelebraw l-esperjenzi u l-kwalitajiet ta kull wieħed minna.

Nagħmlu mixja flimkien...

Nixtiequ flimkien miegħek nagħmlu mixja fejn inkomplu niskopru s-sejħa u l-pjan sabiħ li Alla għandu għalik.
Kompli skopri int min int...ibgħat email lil Fr Terence Spiteri osa fuq This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. u flimkien tkomplu tiskopru l-pjan li Alla għandu għalik. 
Facebook: Agostinjani
Instagram: Agostinjani

 


© 2024 agostinjani.org. All Rights Reserved.