L-Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna                           

Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta

14 ta’ Settembru 2017

 

 “Tinsewx l-għemejjel kbar ta’ Alla” (S 77, 7). Hekk kantajna fis-Salm Responsorjali li huwa parti mil-Liturġija tal-kelma f’din il-festa għażiża tal-Eżaltazzjoni tas-Salib Imqaddes, “tinsewx l-għemejjel kbar ta’ Alla”.

Il-Provinċjal, Fr Ray Francalanza, lejn it-tmiem tal-introduzzjoni tiegħu, tkellem dwar id-dilemma li kellu u li kellha l-Provinċja Agostinjana dwar jekk għandhiex tiċċelebra dan il-200 anniversarju mit-twaqqif tagħha. Aħna llum qegħdin hawnhekk miġbura fuq l-istedina tal-Patrijiet Agostinjani li qegħdin isegwu dan il-parir qaddis: “tinsewx l-għemejjel kbar ta’ Alla”. Għax kull meta ninġabru biex nikkommemoraw anniversarju tiġina t-tentazzjoni li ngħidu aħna se noqgħodu niftaħru b’rixna? Imma l-fatt hu li għandna d-dover nieqfu biex ngħidu grazzi lill-Mulej ta’ dak li għamel fina u permezz tagħna. Il-kommemorazzjoni mhix eżerċizzju ta’ narċiżiżmu — li nħares lejja nnifsi u nieħu pjaċir bija nnifsi — imma eżerċizzju ta’ umiltà li jingħaqad mal-għanja ta’ Marija: “Il-Mulej iħares lejn iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu u għamel fiha ħwejjeġ kbar”  (Lq 1, 48-49). 

  

Nistgħu ngħidu li f’dawn il-200 sena l-Provinċja Agostinjana kienet ukoll preżenza bħalma jkun hemm fl-għaġna dik li inti tagħmilha tikber: il-fermentum, il-ħmira. Il-preżenza Agostinjana hija dik il-ħmira, dak il-fermentum, li fis-soċjetà Maltija tagħmel ħafna frott mingħajr ħafna storbju. “Il bene che non fa chiasso,” kien iħobb jirrepetiha anke San Ġorġ Preca din l-espressjoni. Il-qamħa, li tikber fis-skiet u fis-silenżju, kultant tikber magħha s-sikrana wkoll. Il-Mulej iħallihom jikbru imma fil-ġudiżżju tal-istorja huwa l-qamħ li jinġabar biex isir ħobż għall-bnedmin.  

Ġesù, hu u jitkellem ma’ Nikodemu juża x-xbieha tas-serp li Mosè refa’ fid-deżert. Nikodemu huwa personaġġ li jfakkarna ħafna f’Santu Wisitn. Huwa bniedem ta’ għerf li kellu mistoqsijiet kbar, li resaq lejn Ġesù fid-dalma tal-lejl u sar dixxiplu fidil tiegħu tant li nsibuh ukoll fil-Ġimgħa l-Kbira jitlob ma’ Ġużeppi ta’ Arimatija l-ġisem ta’ Ġesù. Hu li f’dak il-kollokju kien sama’ lil Ġesù jitkellem fuq il-misteru tal-eżaltazzjoni tiegħu: “kif Mosè refa’ s-serp fid-deżert, hekk jeħtieġ li jkun merfugħ Bin il-bniedem” (Ġw 3, 14). Kellu jkun ukoll xhud dirett ta’ din l-eżaltazzjoni. Kien sema’ lil Ġesù jitkellem fuq il-qawmien mill-ġdid u t-twelid mill-ġdid ta’ min jemmen fl-Iben il-waħdieni. “Alla hekk ħabb lid-dinja li ta lill-Ibnu l-waħdieni, biex kull min jemmen fih ma jintilifx, iżda jkollu l-ħajja ta dejjem” (v. 16).   

U jekk is-serp fid-deżert, serp tal-bronż, ġie merfugħ ’il fuq minn Mosè biex kull min iħares lejh ifieq mill-gidma qerrieda tas-serp tad-deżert, kull min iħares lejn is-serp il-ġdid merfugħ fuq is-salib ikollu l-fejqan minn dnubieti, il-fejqan mill-velenu l-iżjed qerrriedi, u jkollu l-ħajja ta’ dejjem. Ġesù jgħid, “ma jintilifx iżda jkollu l-ħajja ta’ dejjem”.  U din il-ħajja ta’ dejjem Ġesù jsejħilha wkoll salvazzjoni. Alla ma bagħatx lil Ibnu fid-dinja biex jagħmel ħaqq mid-dinja imma biex bih hija ssalva.     

Santu Wistin, bħal Nikodemu, huwa dak li fittex fid-dlam imma ltaqa’ ma’ Ġesù bl-għajnuna ta’ San Ambroġ, bl-għajnuna tal-Magħmudija u bil-proċess kbir ta’ konverżjoni. Hu ltaqa’ mal-Mulej sa ma ta’ ħajtu totalment fis-saċerdozju u fl-episkopat. Santu Wistin, bħala dixxiplu u bħala Isqof, kien ukoll xhud tal-eżaltazzjoni tal-Mulej fuq is-salib.  

“Dak il-Mulej li ma qagħadx ifittex tiegħu li hu daqs Alla,” jgħid l-appostlu Missierna lill-Filippin, “imma tneżża’ minn kollox billi ħa n-natura ta’ lsir, sar jixbah lill-bnedmin, u deher minn barra bħal bniedem,” dak il-Mulej li “ċekken lilu nnifsu, billi obda sal-mewt anzi sal-mewt tas-salib” (Fil 2, 7-8). U llum aħna u ninżlu għarkupptejna quddiem il vero lignum, quddiem is-salib imqaddes li qiegħed fuq l-altar maġġur, aħna niftakru wkoll mhux biss fl-umiljazzjoni tal-Mulej, imma anke fl-eżaltazzjoni tiegħu. “Alla għollieh sas-smewwiet u żejnu bl-isem li hu fuq kull isem, biex fl-isem ta’ Ġesù - fis-sema fl-art u f’qiegħ l-art - il-ħlejjaq kollha jinżlu għarrkupptejhom, u kull ilsien jistqarr Ġesù Kristu hu l-Mulej għall-glorja ta’ Alla l-Missier” (vv. 9-11).    

L-istorja tal-Provinċja Agostinjana kkonfermat preżenza sekulari għax l-Agostinjani ma ġewx Malta fl-1817. Fl-1817 il-komunitajiet Agostinjani fil-gżejjer tagħna saru provinċja. Kien moviment kulturali u anki kważi politiku li l-provinċji li kienu maqgħudin ma’ Sqallija, ikollhom l-awtonomja tagħhom għaliex l-awtoritajiet Ingliżi xtaqu jaqtgħu l-kuntatti kollha li r-reliġjużi kellhom ma’ Sqallija, mar-Renju taż-Żewġ Sqallijiet, delle Due Sicilie. Anke d-Djoċesi ta’ Malta, fl-1830 waqfet li tkun suffragana ta’ Palermo. U allura f’din l-istorja li qegħdin niċċelebraw naraw ukoll l-iżvilupp tal-identità tagħna.

Illum qegħdin ukoll naraw il-fenomenu invers. Hemm provinċji li qegħdin jgħalqu u jingħaqdu mal-Italja, l-Irlanda jew pajjiżi oħrajn. Aħna s’issa meta nħarsu lejn il-familja Agostinjana għadna naraw ġuriżdizzjoni awtonoma u provinċja Maltija. Provinċja Maltija li, kif qal tant tajjeb il-Provinċjal Fr Ray, dejjem kellha spirtu missjunarju. Meta mort il-Brażil kelli x-xorti niltaqa’ anke mal-Agostinjani Maltin ta’ hemmhekk. Imma Fr Ray semma’ wkoll esperjenzi oħrajn li huma attwali. Imma l-Ordni Agostinjana wasslet fil-Gżejjer Maltin mhux biss l-ispirtu tal-fundatur, Santu Wistin, imma wkoll id-devozzjonojiet qawwija tal-Madonna taċ-Ċintura, tal-Madonna tal-Buon Kunsill u tant devozzjonijiet oħra li żviluppaw bil-ħidma tal-patrijiet Agostinjani.  

Dan il-Konkatidral stess għal diversi deċenji gawda mill-mużika li kienet immexxija mill-Agostinjani. Dan huwa patrimonju kbir li huwa ġawhra fil-preżenza ekkleżjastika tal-gżejjer tagħna. U l-preżenza llum mhux biss tal-Isqof Mario Grech, l-Isqof ta’ Għawdex, imma wkoll tan-Nunzju Appostoliku, Mons. Alessandro D’Errico, u tal-Arċisqof Emeritu Pawlu Cremona, huwa sinjal konkret ta’ gratitudni lil Alla imma anke lil dawn l-aħwa tal-Ordni ta’ Santu Wistin, għall-ġenerożità tagħhom, għad-dedikazzjoni tagħhom u għax-xhieda tagħhom.   

F’din il-festa solenni tal-Eżaltazzjoni tas-Salib, illum nirringrazzjaw lill-Mulej għall-fidwa li ġabilna u għall-prezz għoli li ħallas biex jurina kemm iħobbna. Il-Papa kellu din l-espressjoni sabiħa dalgħodu meta qaddes f’Santa Marta: “is-salib huwa għajta ta’ mħabba, is-salib ta’ Ġesù huwa kollu mħabba”.   

L-aħwa, għadni ġej minn Londra fejn kelli l-opportunità nżur lil ħutna Maltin u Għawdxin li jitilgħu hemmhekk għall-kura speċjalizzata. U kelli l-privileġġ noqgħod ħdejn is-sodda tat-trabi tat-twelid, ta’ żgħażagħ, ta’ tfal u ta’ adulti. Il-mard ma jħares lejn wiċċ ħadd, kif tafu, u inti tara s-salib ħaj u konkret. Pazjent,  kien għadu żagħżugħ, qalli xi ħaġa li ma ninsieha qatt. Qalli, “Father, jiena kont inbiegħ is-saħħa u missetni din ix-xorti, mhijiex sabiħa. Imma meta nara t-tbatija fit-tfal taf x’nħidlu lil Ġesù? Neħodha jiena t-tbatija tagħhom basta ma jbatux huma”. U jiena f’qalbi għidt, “Hawnhekk qiegħed fil-preżenza ta’ xi ħadd li fehem il-misteru tas-salib tal-Mulej.” Dan ma għamilx ħafna korsijiet tat-Teoloġija imma hu, b’imħabba kbira u fil-verità, lest li jitgħabba bil-mard ta’ ħaddieħor biex ma jarax lil ħaddieħor ibati.   

U aħna hekk ngħidu fil-Ġimgħa l-Kbira, aħna u nirrepetu l-kliem tal-profeta Isaija: “tgħabba bil-mard tagħna, id-dnub tagħna waqa’ fuqu […] mill-ġrieħi tiegħu aħna ksibna l-fejqan” (ara Is 53 4.5). Dawn huma l-qaddisin tal-lum. Jien ma rridx nikkanonizzah lil dan ir-raġel, ma jafx li qed insemmih u mhux se ngħid min hu. Alla jaf min hu. Imma dawn huma l-qaddisin tal-lum, l-aħwa, u allura San Pawl kellu raġun isejjaħ lill-aħwa qaddisin, għax il-qaddisin huma dawk li minkejja li huma dgħajfa u midinbin, fehmu l-qalb ta’ Ġesù u jippruvaw jgħixu din il-vokazzjoni.

U intom li intom devoti ta’  Santu Wistin u qrib il-kariżma tiegħu permezz tal-patrijiet Agostinjani, meta tħarsu lejn il-motto tiegħu u lejn is-simbolu għażiż tiegħu tal-qalb minfuda, ftakru u itolbu, “Mulej, inti li inti ta’ qalb ħelwa u umli agħmel li l-qalb tagħna tkun bħal tiegħek”.

“Tinsewx l-għemejjel kbar ta’ Alla”. Aħna llum ġejna hawnhekk biex niftakru biex ma ninsewx nirringrazzjaw lill-Mulej talli, permezz tal-aħwa Agostinjani, ikompli jagħmel fostna għemejjel kbar.

 

 Charles J. Scicluna

    Arċisqof ta’ Malta


Matul dawn l-aħħar xhur, tlitt aħwa mill-Provinċja Agostinjana, ċċelebraw b’ferħ kbir il-25 u l-50 sena mill-Ordinazzjoni saċerdotali tagħhom.

Nhar il-Ġimgħa 7 ta’ Lulju 2017  P. Joseph Zammit OSA iċċelebra 25 anniversarju permezz ta’ ċelebrazzjoni ewkaristika fil-Knisja S. Nikola minn Tolentino f’Ħal Tarxien. 

Adeodato Schembri OSA iċċelebra 50 sena mill-Ordinazzjoni saċerdotali tiegħu fil-Knisja S. Wistin fir-Rabat Għawdex nhar il-Ħadd 12 ta’ Marzu 2017, filwaqt li P. Luċjan Borg OSA iċċelebra l-50 sena anniversarju saċerdotali fil-Knisja Marija Omm il-Parir it-Tajjeb Paceville nhar il-Ħadd 9 ta’ Lulju 2017.

Nawguraw lil dawn ħutna u nkomplu nitolbu għalihom. Ad Multos Annos!

 

 

 


Wara li f’Lulju li għadda  l-kariga ta’ President tal-KSMR (Konferenza Superjuri Maġġuri tar-Reliġjużi)  ġiet vakanti bir-riżenja tal-Provinċjal tal-Kapuċċini Patri Martin Micallef ofm cap;  is-Sibt 9 ta’ Settembru 2017, is-Superjuri Maġġuri Rġiel u Nisa tal-Ordnijiet Reliġjużi f’Malta u f’Għawdex iltaqgħu flimkien biex jivvutaw għal President ġdid tal-KSMR.

F’din l-elezzjoni il-Provinċjal tagħna Patri Raymond Francalanza OSA ġie elett bħala l-President il-ġdid tal-KSMR wara li ġab l-maġġoranza assoluta tal-voti kollha tas-Superjuri Irġiel u Nisa.

Kif intemmet l-elezzjoni, l-Viċi-President tal-KSMR, innotifikat mal-ewwel b’telefonata lil Nunzju Appostoliktu Mons Arċisqof Alessandro D’Errico, lil  Mons Arċisqof Charles J. Scicluna, lil Isqof ta’ Għawdex Mons Mario Grech, lil Vigarju Ġenerali ta’ Malta Mons Joe Galea Curmi, kif ukoll ġew ukoll notifikati persuni oħra li għandhom diversi uffiċċji mportanti fiż-żewġ Djoċesijiet. Fl-aħħarnett ġiet infurmata wkoll il-Konferenza Maġġuri tas-Superjuri Maġġuri tal-Ewropa li għandha s-Sede tagħha f’Ruma.

Waqt li din l-aħbar hi għal Provinċja tagħna aħbar ta’ ġieħ, aħna nifirħu mill-qalb lill-Provinċjal tagħna għal din il-fiduċja li ntweriet fih, waqt li nkomplu inwegħduh it-talb u s-sostenn tagħna.

 

--------------

 

Konferenza Superjuri Maġġuri Reliġjużi - K.S.M.R.

Conference of Religious Major Superiors

 

Il-Kunsill – The Council

 

President KSMR                Rev Dr Ray Francalanza OSA STHD

Email:                               This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Indirizz:                            Kunvent San Mark, Triq Santu Wistin, Rabat – RBT1117 – Malta

Kuntatti:                           Telephone - 21224439;  Mobile 79538289

 

Viċi-President                   Sr Rachel Frendo OSA

Email:                               This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Indirizz:                            208, Triq Fleur-de-Lys, Birkirkara – BKR 9068

Kuntatti:                           Telephone - 21486238; Mobile  99210355

 

 

Segretarja Ġenerali             Sr Mary Anne Sultana DSH

Email:                               This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Bursar:                           Sr Carmen Valentino RSCJ

 

Kunsillieri – Councillors      Fr Alexander Vella O.Carm

                                      Fr Frankie Cini MSSP

                                      Fr Michael Bugeja SJ

                                      Sr Pauline Farrugia DSH

                                      Sr Doris Saliba RGS

                                      Sr Carmen Valentino RSCJ

 

Kull Korrispondenza għandha tintbgħat lil - all correspondence should be sent to:

 

Rev Dr Ray Francalanza OSA STHD

President KSMR

Kunvent San Mark

Triq Santu Wistin

Rabat – RBT 1117

Malta


© 2019 agostinjani.org. All Rights Reserved.