Il-Provinċja Agostinjana Maltija qiegħda trodd ħajr lil Alla f’għeluq il-50 sena mill-inawgurazzjoni u t-tberik tal-Knisja deddikata lil San Nikola ta’ Tolentino, f’Ħal-Tarxien li ġrat nhar it-18 ta’ April 1970. Huwa b’dispjaċir li niċċelebraw ħamsin sena ta’ tant servizz u ċelebrazzjonijiet, f’ċirkustanzi fejn l-attività f’din il-Knisja, bħal f’tant Knejjes oħra kellha titwaqqaf minħabba l-pandemija li laqtet lid-dinja. Żgur imma li huwa mument li jpoġġi quddiemna l-memorja  ta’ tant reliġjużi u lajċi li servew u ċċelebraw il-fidi tagħhom f’dan il-maqdes, waqt li jimlina bl-entużjażmu biex inkomplu nħarsu ‘l quddiem lejn il-mument li fih nerġgħu inkomplu bl-attivita’ pubblika tagħna.

Fil-bidu tas-seklu 20, fis-sit tal-Knisja u l-Kunvent tal-patrijiet Agostinjani, il-qassis ħabrieki Dun Ġwann Mamo kien beda proġett ta’ ħidma maż-żgħażagħ b’kappella ċkejkna u spazji fejn seta’ jsir it-tagħlim tas-snajja. Ftit ġranet qabel ma miet, L-istess Dun Ġwann wera x-xewqa li l-ispazji jgħaddu għand il-Patrijiet Agostinjani bix-xewqa li jkomplu l-missjoni tagħhom fl-inħawi. Fiż-żmien ta’ wara l-gwerra l-ewwel komunita’ Agostinjana bdiet il-ħidma tagħha fil-post billi sservi f’kappella ddedikata lil San Nikola minn Talentino, kunvent għall-patrijiet, u spazji oħra li bdew iservu bħala skola. Sadanitant kien infetaħ anke Oratorju għaż-żgħażagħ tal-madwar. Il-parti tal-bini li għal xi snin laqgħet fiha l-Kulleġġ Santu Wistin, tul is-snin serviet anke bħala youth hostel sakemm fl-1983 il-Patrijiet Agostinjani għaddewha għall-użu tas-Sorijiet Ursolini ta’ Sant’ Angela Merici biex tintuża bħala dar  tat-tfal kif għadha tintuża sa llum.   

Sadanitant fis-snin sittin kien inħass il-bżonn li tinbena knisja ġdida u fit-23 ta’ April 1967 saret iċ-ċerimonja tat-tqegħid tal-ewwel ġebla mill-Provinċjal Patri Ugolin Gatt O.S.A. Fit-18 ta’ April 1970, sar imbagħad l-inawgurazzjoni u t-tberik tal-binja l-ġdida mill-Asssietnt Ġenerali tal-Ordni Agostinjan P. Rikkardo Quacquarelli O.S.A. Ftit snin wara, il-Knisja imbagħad ġiet ikkonsagrata mill-Arċisqof Mons. Mikiel Gonzi fl-10 ta’ Mejju 1975. Il-knisja reġgħet ġiet irrinovata fl-2005, fl-okkażjoni taċ-ċentinarju ta’ San Nikola ta’ Tolentino. Tul is-snin numru kbir ta’ reliġjużi Agostinjani servew f’din iż-żona f’Ħal Tarxien u għadhom jaħdmu bil-kollaborazzjoni ta’ komunita sabiħa ta’ lajċi impenjati f’diversi inizjattivi pastorali mhux biss fil-Knisja, imma anke fis-sala, fl-Oratorju u fiċ-ċentru tal-katekiżmu.

 Għeżież ħbieb,

Iż-żminijiet partikolari li qed ngħixu fihom, irriduċew il-ħajja tagħna għal dak li hu minimu. Jekk ir-Randan kien dejjem joffri stedina biex ninqatgħu xi ftit mir-rutina mgħaġġla tal-ħajja u nħarsu ’l ġewwa fil-qalb tagħna, din is-sena kien mument li fiżikament, qatagħna ħafna aktar milli qatt konna nimmaġinaw. Huma ġranet li poġġewna f’taħlita ta’ emozzjonijiet li jvarjaw minn biża’ u tensjoni għal mumenti aktar ferrieħa fil-preżenza ta’ dawk aktar għeżież jew ta’ xi ħadd li forsi ħaseb fina.

F’dawn iċ-ċirkustanzi xtaqt l-ewwel u qabel kollox nistedinkom biex nagħmlu mil-limitazzjonijiet tal-mument, opportunità. Forsi qatt daqs din is-sena mhu ser ikollna l-ispazju biex nirriflettu fuq il-misteru li dawn il-jiem ipoġġu quddiemna bħala Nsara anke jekk imċaħħda milli niltaqgħu u niċċelebraw flimkien fil-knejjes sbieħ tagħna. Ejjew napprofittaw mill-misteru tat-tbatija u s-salib, mill-opportunità li naqraw il-Kelma, mill-misteru tal-qawmien ta’ Kristu, u nħalluhom ikunu verament vleġeġ qawwija li jmissu l-qalb tagħna. Ejjew insegwu flimkien iċ-ċelebrazzjonijiet mid-djar tagħna permezz tal-mezzi ta’ komunikazzjoni u għalkemm fiżikament imbegħdin, inħossu l-preżenza ta’ xulxin f’komunità waħda ta’ fidi.

Dan iż-żmien jistedinna anke nkunu aktar solidari ma’ xulxin. Tkun ħaġa sabiħa li nagħmlu kull sforz biex inżommu lil xulxin fil-ħsieb u t-talb tagħna. Tajjeb li nkomplu nkunu kreattivi biex nużaw kull mezz biex nuru l-viċinanza tagħna lil dawk kollha li bħalissa jinsabu weħidhom jew dawk kollha li jeħtieġu kull forma ta’ għajnuna, minn dik finanzjarja għal dik ta’ ħtieġa konkreta jew ta’ viċinanza fis-solitudni tal-ħajja.

Jekk l-Għid il-Kbir huwa dejjem ċelebrazzjoni ta’ ferħ u tama, din is-sena għandu jkun iż-żmien per eċċellenza biex din it-tama nħalluha tissarraf f’kuraġġ u ferħ ġenwin. F’ċirkustanzi bħal dawn li qed ngħixu fihom faċilment inħossuna emottivament aktar qrib tat-tbatija ta’ Ġesù (u ta’ Ommu Marija). Din hi esperjenza partikolari li għexna b’mod aktar konkret matul dan ir-Randan aħna u nsegwu d-dinja kollha tinħakem ftit ftit minn din il-pandemija u li aktarx ser inkomplu ngħixu għal ftit ġimgħat oħra. Imma ċ-ċelebrazzjoni tal-Għid f’dawn iċ-ċirkustanzi nemmen li għandu jkollha timbru aktar qawwi minn qatt qabel tat-tama li Kristu rebbieħ inissel fil-qalb ta’ kull Nisrani. Il-Misteru tat-tridu tal-Għid isib il-milja tiegħu fiċ-ċelebrazzjoni tal-Qawmien mill-Imwiet: Kristu li rebaħ fuq il-mewt u d-dnub. Kristu huwa d-dawl li jibqa’ jurina lil hinn anke quddiem ċirkustanzi li xi drabi jħalluna bla kliem. Nhar is-Sibt mhux ser nagħmlu l-mixgħela tad-dawl fuq iz-zuntier, imma ejjew inħallu d-dawl veru ta’ Kristu jixgħel il-qlub tagħna.

Ix-xewqa tiegħi għalikom f’dawn il-jiem hija li l-esperjenza ċentrali tal-Għid ta’ din is-sena tkun verament messaġġ qawwi ta’ tama għalina lkoll. Jistqarr Santu Wistin, fl-Espożizzjoni għas-Salmi: “F’dan il-mument, it-tama tagħna hija l-ħajja tagħna, fil-futur tkun fl-eternità.” (103, 4, 7) Nawgura li dan il-mument ngħixuh verament f’esperjenza ta’ tama li tibqa’ tissarraf f’aktar pożittività; aktar apprezzament għal dak kollu li aħna u għal dak kollu li għandna; u fuq kollox aktar fidi fi Kristu li qatt ma jħallina weħidna. Aktar ma nimtlew bit-tama, aktar jirnexxilna nwassluha lil dawk kollha li jgħixu madwarna u li jeħtiġuha daqstant f’dan il-mument meta donnu sibna ruħna f’soċjetà mbeżżgħa minn statistika ta’ mard li nistennew kuljum.

Ma’ dan l-awguri nixtieq inwassal il-viċinanza tiegħi u tal-aħwa l-aktar lil dawk minnha li huma vulnerabbli kemm minħabba saħħa u anke età. Nieħu gost nara tant persuni li qed inkunu l-ewwel sinjal ta' tama għal xulxin meta nieħdu ħsieb xulxin, ngħinu lil xulxin u nsegwu d-direttivi b’rispett u mħabba għal xulxin. Nassigurakom li aħna l-aħwa Agostinjani qed inżommukom ħafna f’qalbna u fit-talb tagħna f’dawn il-jiem partikolarment aħna u niċċelebraw iċ-ċelebrazzjonijiet tat-tridu tal-Għid mingħajrkom. Il-vojt tal-preżenza tagħkom inħossuh imma jekk Alla jrid ma ndumux ma nerġgħu niltaqgħu u nkomplu niċċelebraw il-fidi tagħna flimkien.

Minn qalbi u f’isem l-aħwa kollha nawgura lilkom u lill-familji tagħkom il-ferħ ta’ Kristu rebbieħ fuq il-mewt.

P. Leslie Gatt osa

Pirjol Provinċjali


Illum, P. Xavier Mifsud qed jiċċelebra s-sittin sena mill-Ordinazzjoni Saċerdotali tiegħu. Sfortunatament iċ-ċirkustanzi mhux ser jippermettulna niċċelebraw dan l-anniversarju lkoll flimkien imma, fil-Komunita’ tar-Rabat, flimkien mal-aħwa li llum jaqsam ħajtu magħhom bħala reliġjuż Agostinjan, P. Xavier ser ikun qed irodd ħajr lill-Mulej ta’ tant snin ta’ Ministeru Saċerdotali.


P. Xavier twieled ir-Rabat fl-1933 u inagħqad mal-familja Agostinjana fl-1952. Wara li temm l-istudji tiegħu huwa kien ordnat Saċerdot fit-2 ta’ April 1960. L-ewwel snin tal-ministeru tiegħu għexhom fil-komunita ta’ Ħal Tarxien, waqt li għallem fil-Kulleġġ Santu Wistin. Imma ftit snin wara, fl-1964 huwa telaq lejn il-Brażil fejn prattikament għex il-ministeru saċerdotali tiegħu. Hemmhekk huwa ta’ l-enerġija pastorali kollha tiegħu billi serva f’diversi komunitajiet u anke kappillan f’diversi parroċċi.

Wara kważi seba’ u erbgħin sena ta’ ħidma missjunarja huwa ġie lura Malta u għex fil-komunitajiet ta’ Santa Rita f’San Ġiljan u ta’ San Mark fir-Rabat fejn għadu jgħxi sa lllum.


Għalkemm minħabba ċ-ċirkostanzi li qed ngħixu, ma nistgħux inkunu fiżikament qrib tiegħu, minn qalbna nawgurawlu ħafna saħħa u ferħ fil-Mulej li tant serva matul ħajtu.

Grazzi P. Xavier.

Ad Multos Annos.

Ritratt: Times of Malta - January 13 2019 - Matthew Mirabelli

 


Nhar il-Ġimgħa, 6 ta’ Marzu 2020 saret iċ-ċerimonja tat-tqassim ta’ Ċertifikat ta’ Attendenza ġewwa l-Istitut Agostinjan fi tmiem is-sena akkademika 2019-2020. Is-serata bdiet b’Quddiesa Konċelebrata mmexxija minn P. Pierre Desira OSA, Assistent Direttur tal-Istitut Agostinjan, flimkien ma’ P. Mario Attard ofm cap, u P. Constantino Borg OSA. P. Pierre fisser il-mixja tar-Randan fid-dawl tal-Istqarrijiet ta’ S. Wistin, li kien is-suġġett tat-tlettax il-laqgħa tas-sena akkademika. Wara d-Direttur tal-Istitut Agostinjan, il-Professur P. Salvinu Caruana OSA, għamel id-diskors tal-okkażjoni. Fih huwa fisser il-kors tas-sena 2019-2020, u wara huwa ta ħjiel tal-korsijiet għas-sena akkademika 2020-2021.

Il-lezzjonijiet sejrin ikunu dwar it-teknika tal-katekeżi ta’ S. Wistin f’żewġ trattati tiegħu, it-Tagħlim Nisrani u Dwar kif tgħallem il-katekiżmu lit-tfal. Fil-kors l-ieħor minn Jannar sa Marzu 2021, sejjer jiġi mfisser it-trattat ta’ S. Wistin 10 Omeliji fuq l-Ewwel Ittra ta’ S. Ġwann lill-Parti. It-trattat ġie maqlub għall-Malti minn P. Francis Calleja OSA, Rettur tal-Bażilika ta’ S. Rita f’Cascia, u mfisser bis-saħħa ta’ għadd ta’ studji fuqu mill-Prof. S. Caruana OSA. Il-ktieb “Waħda u sħiħa hija l-Imħabba”, ta’ 240 faċċata, sejjer jitneda nhar il-Ġimgħa, 8 ta’ Jannar 2021 fis-6.30pm fis-Sala tal-Istitut Agostinjan, Pietà.

It-23 edizzjoni tal-Annual St Augustine Lecture 2020, fl-Università ta’ Malta, sejjer jingħata mill-Professur Anthony Dupont tal-Università Kattolika ta’ Leuven, Belġju, il-Ħamis, 26 ta’ Novembru 2020. Fi tmiem is-serata ta’ Jum il-Gradwazzjoni, P. Pierre Desira OSA qassam Ċertifikat ta’ Attendenza lit-38 partiċipant fil-korsijiet tas-sena akkademika 2019-2020. Wara kien hemm riċeviment tal-okkażjoni.

 


© 2020 agostinjani.org. All Rights Reserved.