Stqarrija dwar il-proġett fuq l-art tal-Provinċja Agostinjana Maltija f’San Ġiljan

Fid-dawl ta’ referenzi li qed isiru f’xi mezzi tal-media dwar art li l-Provinċja Agostinjana Maltija għandha f’San Ġiljan, tajjeb li wieħed jiċċara li:

 • L-art imsemmija tiġbor fiha kunvent, kappella u biċċa art li għal ħafna snin kienet biss art mhux użata. Fid-dawl tal-iżvilupp kbir li sar fiż-żona tal-madwar lejn it-tmiem tas-snin tmenin u disgħin, bdiet tinħass il-ħtieġa li l-art madwar il-kunvent ma tibqax art mitluqa u tiġi riġenerata.
 • Fil-fatt kien sar pjan biex din l-art tiġi żviluppata imma għal diversi raġunijiet dan il-proġett twaqqaf u għal ħafna snin l-art tħalliet mitluqa.
 • Fis-snin aktar riċenti kien hemm aktar minn żviluppatur wieħed li wera interess biex jixtri l-art u anke l-binja tal-kunvent u l-kappella stess. F’dak il-kuntest il-Provinċja reġgħet bdiet tikkonsidra l-possibilità li jitwettaq proġett li jirriġenera l-art waqt li jassikura li l-kunvent u l-kappella jkunu valutati u jibqgħu jservu l-għan pastorali tagħhom.
 • Sabiex jintlaħaq dan il-għan, ġiet ikkunsidrata l-possiblità ta’ ftehim ma' terzi persuni u fil-fatt wara diversi diskussjonijiet u konsiderazzjonijiet sar ftehim ta’ kera (u mhux bejgħ ta’ art) għal żmien determinat ma’ Baystreet Holdings Ltd. Malli kien finaliżżat dan il-ftehim, Baystreet Holdings bdew il-proċess għall-permessi meħtieġa mill-Awtorità tal-Ippjanar.
 • Dawn il-konsiderazzjonijiet jinkludu:
  • Ir-restawr minn barra tal-binja sħiħa tal-kunvent u l-kappella.
  • Iċ-ċentralità tal-kappella u l-kunvent bħala spazji pastorali f’nofs żona frekwentata aktar min-nies.
  • Aktar min-nofs l-ispazju ‘il fuq mil-livell tal-art jibqa’ spazju miftuħ (pjazza) quddiem il-kunvent bil-possibilità li terġa’ tagħmel aċċessibbli anke t-taraġ prinċipali u d-dħul għall-Knisja u l-Kunvent.
  • Il-bini ta’ parkeġġ taħt l-art li jaġevola l-użu tal-istess kappella u kunvent waqt li jtaffi l-problema ta’ parkeġġ fiż-żona.
 • Id-dħul minn din il-kirja tul is-snin għandu jkompli jgħinna biex inkomplu ninvestu fl-impenn reliġjuż, soċjali u edukattiv tagħna fis-Soċjeta Maltija. Ma’ dan tajjeb jissemma wkoll ir-restawr u ż-żamma tad-diversi binjiet storiċi tagħna li huma parti mill-patrimonju ta’ pajjiżna.
 • Barra minn hekk riċentament il-Provinċja investiet fi proġett ta’ pannelli fotovoltajci fuq erba’ kunventi tagħha.
 • Inizjattivi oħra tal-Provinċja jinkludu: kulleġġ b’żewġ setturi li joffri edukazzjoni lil 825 student; binja li għal diversi snin ilha mogħtija u użata bħala Dar tat-Tfal; sapport kontinwu lil diversi Opri Missjunarji u bosta inizjattivi reliġjużi u soċjali oħra, fosthom f’Paceville stess.
 • Il-Provinċja Agostinjana Maltija laqgħet it-talba tal-Kummissjoni Interdjoċesana Ambjent biex issir taf aktar dwar il-Proġett.

 

P. Leslie Gatt O.S.A.

Provinċjal

8 ta’ Ġunju 2018

 

 Nhar il-Ġimgħa 27 t’ April intemm il-Kapitlu Provinċjali Ordinarju tal-patrijiet Agostinjani ta’ Malta li fih ir-reliġjużi inġabru biex jiċċelebraw u jevalwaw il-ħajja tagħhom, waqt li jippjanaw il-programm tagħhom għall-erba’ snin li ġejjin. Din il-parti tal-Kapitlu kienet preseduta mil-Assistent Ġenerali tal-Ordni, P. Luis Marin de San Martin.

F’dawn il-jiem ġiet ippreżentata u diskussa viżjoni għall-provinċja b’elenku ta’ erba’ prijoritajiet partikolari. Fis-snin li ġejjin l-aħwa agostinjnai ser ikunu qed jiffukaw b’mod partikolari fuq: Il-ħajja umana, spiritwali u komunitarja tal-aħwa; Iż-żgħażagħ u d-dixxerniment; L-attenzjoni għal-lajċi u l-kollaboraturi tagħna b’mod partikolari dawk li llum jaqsmu magħna responsabiltajiet partikolari; u l-Evanġelizzazzjoni fiċ-ċentru tad-djalogu mal-kultura u s-Soċjetà.

Id-diskussjonijiet u l-ħidmiet f’dawn il-jiem saru fil-Kunvent ta’ San Mark ir-Rabat. Il-Kapitlu Provinċjali Ordinarju għalaq bil-quddiesa preseduta mil-Pirjol Provinċjali, P. Leslie Gatt fil-Knisja Parrokkjali ta’ Santu Wistin tal-Belt Valletta, il-Ġimgħa 27 ta’ April.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nhar il-Ħamis 12 t'April il-Provinċjal P. Leslie Gatt osa flimkien mal-Pirjol tal-Komunità tal-Belt Valletta P. Alex Cauchi osa taw ċertifikat lil dawk il-persuni li taw l-għajnuna tagħhom fil-ftuħ tal-kunvent matul iċ-ċelebrazzjonijiet inizjali tal-Belt Kapitali Ewropea Valletta 18. 
 
Dr. Malcolm Borg mill-Fundazzjoni Soċjo-Kulturali Ambjentali Agustina qassam ċertifikati ta' parteċipazzjoni lil dawk li ħadu sehem fil-proġett VOPS.
Il-Provinċjal fil-messaġġ tiegħu rringrazzja lil dawk kollha li taw u qegħdin jagħtu l-għajnuna tagħhom f'dan il-proġett pastorali ta' kultura filwaqt li kompla jħeġġeġ l-importanza ta' dan id-djalogu mal-kultura fis-soċjetà tal-lum. 
 
 
 
 
 
 

Nhar il-Ġimgħa 6 t' April P. Rikkardu Attard iċċelebra 60 sena mill-Ordinazzjoni Saċerdotali tiegħu permezz ta' Ċelebrazzjoni Ewkaristika fil-Knisja San Nikola minn Tolentino Ħal Tarxien. Il-Mulej ikompli jbierek lil dan ħuna u jagħtih is-saħħa u l-qawwa fil-ministeru tiegħu.

 

 

Ritratti: Francis Darmanin MBA MIAP MIMIS MIM BA Hons. Photography

 


© 2019 agostinjani.org. All Rights Reserved.