Infittxu li mill-lum ‘il quddiem nieħdu iktar bis-serjeta’ dak kollu li jgħidilna l-imgħallem Ġesu’

Ir-Raba’ Ħadd ta’ matul is-Sena B

Dewt 18, 15-20; Salm 94; 1 Kor 7, 32-35; Mk 1, 21-28

Aqra’: “U l-Mulej qalli: ‘…..Jiena nqajmielhom profeta bħalek, minn fost ħuthom; inqiegħed kliemi fuq fommu, u jħabbrilkom kull ma nordnalu’”. “F’jum is-Sibt, Ġesu’ daħal fis-sinagoga u qagħad jgħallem. In-nies baqgħu mistagħġbin bil-mod tat-tagħlim tiegħu, għax beda jgħallimhom bħal wieħed li għandu s-setgħa u mhux bħall-kittieba”

Itlob: Nitolbu biex il-Mulej jimliena bl-Ispirtu Qaddis tiegħu biex ma nippritkawx lilna nfusna, imma il-kelma Tiegħu.

Riflessjoni: L-Atti ta’ l-Appostli juruna li bl-inżul ta’ l-Ispirtu s-Santu f’Għid il-Ħamsin, id-dixxipli kollha saru “profeti” (Atti 2:17-18). Kull nisrani, mdawwal mill-Evanġelju huwa kapaċi jiddixxerni r-rieda ta’ Alla u jgħaddiha lill-oħrajn. Ġili nisimgħu saċerdoti, ġenituri u edukaturi nsara jgħidu li huma diżappuntati għaliex skonthom, meta jħeġġu lil uliedhom biex iħaddnu l-valuri nsara, donnu kollox jaqgħa fuq widnejn torox. Forsi il-kelma ta’ Alla – jistaqsu - tilfet il-qawwa tagħha? Jekk il-kelma ma tbiddilx il-qlub u l-imħuħ, mela ma hijiex il-kelma ta’ Alla, imma tal-bnedmin. Kultant nipprietkaw lilna nfusna u l-konvinzjonijiet tagħna, u naħsbu li nkunu qed inħabbru l-Evanġelju. L-eżortazzjonijiet tajba u t-twiddib li ġej mis-sens komun u mill-għerf tad-dinja, jidhru utli, imma qatt ma jagħmlu għeġubijiet. Il-mirakli jiġru biss jekk il-kelma mħabbra tkun dik tal-Imgħallem.

Agħmel: Jekk fuq problemi ta’ saħħa, ekonomija, politika u ħwejjeġ oħra li jispiċċaw, aħna nagħtu tant każ ta’ dak li jgħidu l-istudjużi u l-esperti, kemm aktar u aktar għandna nagħtu każ ta’ dak li jgħidilna l-espert ta’ l-esperti fuq il-ħwejjeġ li jibqgħu għal dejjem. Infittxu li mill-lum ‘il quddiem nieħdu iktar bis-serjeta’ dak kollu li jgħidilna l-imgħallem Ġesu’.

 

 


© 2022 agostinjani.org. All Rights Reserved.